REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Права присвоюються: GRANT SELECT ON Student TO PUBLICGRANT SELECT, INSERT ON Student TO Sveta, Lena Права UPDATE та REFERENCES можуть поширюватися на окремі стовпці. GRANT UPDATE (Raiting, Credit) ON Student TO Sveta Відмінити права на об'єкти можна за допомогою оператора REVOKE: REVOKE SELECT ON Student FROM Lena В операторі REVOKE можна використовувати модифікатори CASCADE та RESTRICT. Якщо відміняються права користувача на деяку таблицю, то доцільно відмінити його права на всі представлення, що потребують доступу до всієї таблиці. Зробити це можна за допомогою CASCADE. Модифікатор RESTRICT не дозволяє відмінити право доступу, яке вимагається згідно іншим правам, що присвоєні цьому користувачу. Мова маніпулювання даними DML. Основні типи операторів:
 • SELECT
 • INSERT
 • DELETE
 • UPDATE
SELECT – основа SQL. Використовується кожен раз при отриманні даних. Базовий синтаксис оператора SELECT: SELECT * FROM Student Інші: SELECT * FROM Student WHERE Raiting>91 AND Credit<120 SELECT * FROM Student WHERE NOT Course=4 SELECT * FROM Student WHERE (Raiting/Credit)<1 В SQL є спеціальний оператор для порівняння символьних рядків. Предикат LIKE вибирає рядки на основі визначеного шаблону. В шаблон можуть входити звичайні символи, а також символи % та _. Рядок символів довільної довжини можна поставити у відповідність шаблону %, а один символ - _. Вибір всіх рядків, що містять рядок Database в полі Title SELECT ChapterNum FROM Chapters WHERE Title LIKE '%Database%' Пошук заголовків, в яких починаючи з другої позиції міститься рядок ata SELECT ChapterNum FROm Chapters WHERE Title LIKE '_ata%' Для спрощення оператору WHERE використовується предикати IN та BETWEEN: SELECT StudID FROM Student WHERE Course IN (4, 3)SELECT StudName FROM Student WHERE Raiting BETWEEN 91 AND 100 В багатьох задачах треба знайти всі можливі значення певного поля на деякій множині рядків. Зробити це можна за допомогою ключового слова DISTINCT, яке запобігає дублюванню елементів в вихідній множині результатів. SELECT DISTINCT Course FROM Student По замовченню рядки, що повертаються після виконання запиту, подаються в довільному порядку. Змінити це можна за допомогою оператора ORDER BY, який дозволяє вказати один або декілька стовпців, що будуть використовуватися для сортування повертаємих рядків. Для кожного стовпця можна вказати модифікатор ASC або DESC. SELECT StudID FROM Student ORDER BY StudID ASC Якщо в операторі ORDER BY вказати декілька стовпців, то повертаємі рядки будуть відсортовані спочатку за першим стовпцем. Потім рядки, що містять однакові значення в першому полі, будуть відсортовані ще і за другим стовпцем. Сортування рядків за зростанням значень в стовпці Salary, а рядки з однаковими значеннями в цьому полі – за спаданням ідентифікаційних номерів EmpID: SELECT EmpID, Salary FROM Employee ORDER BY Salary ASC, EmpID DESC Дуже часто треба вираховувати значення на основі даних з усіх рядків, що повертаються, наприклад загальну суму значень в деякому стовпці всіх повертаємих рядків. Такі типи розрахунків можна виконувати за допомогою таких функцій:
 • AVG – повертає середнє значення в стовпці.
 • COUNT – підраховує кількість повертаємих рядків.
 • MAX – повертає максимальне значення для деякого стовпця в результуючій множині.
 • MIN – повертає мінімальне значення для деякого стовпця в результуючій множині.
 • SUM – підраховує загальну суму всіх значень для деякого стовпця в результуючій множині.
Задання значень дати і часу викликає особливий інтерес. Як правило, в різних системах керування базами даних використовуються різні, а тому, несумісні, способи представлення літералів для таких значень. ODBC забезпечує переносимий синтаксис для таких значень. Для літералів дати використовуються один з наступних форматів: {d 'yyyy-mm-dd'} Для літералів часу: {t 'hh:mm:ss'} Для представлення значень дати і часу: {ts 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss'} Функції SQL. В SQL, що використовується для ODBC, визначено багато функцій, які можна використовувати при побудові запитів або в параметрі списку вибору, або в операторі WHERE. Ці функціі можна розподілити на 5 груп: числові, строкові, функції дати та часу, функції системи та функції перетворення типів даних. Синтаксис ODBC визначає таку форму запису при виклику функції в SQL: {fn ім'я функції}Строкові функції Деякі функції для роботи з рядками в ODBC SQL:
 • CONCAT(вираз1, вираз2) – приєднання вираз1 до вираз2;
 • INSERT(вираз1, початок, довжина, вираз2) – повертає вираз1, в якому видалена довжина символів, починаючи з символу початок, замість яких, починаючи з символу початок, вставлено вираз2;
 • LCASE(вираз) – повертає вираз, символи якого перетворені на відповідні з нижнього регістру;
 • LENGTH (вираз) – довжина вираз в символах;
 • POSITION (вираз1, вираз2) – повертає позицію вираз1 в вираз2;
 • UCASE(вираз) – повертає вираз, всі символи якого перетворені на відповідні верхнього регістру.Числові функції. Деякі числові функції в ODBC SQL:
 • ABS(вираз) – повертає абсолютне значення вираз;
 • MOD(вираз1, вираз2) – повертає остачу від ділення вираз1 на вираз2;
 • POWER(вираз1, вираз2) – повертає вираз1 в степені вираз2;
 • RAND(вираз) – повертає випадкове число. Вираз задає кількість випадкових чисел;
 • ROUND(вира1, вираз2) – повертає вираз1 округлене з точністю до вираз2 знаків після коми;
 • SQRT(вираз) – повертає квадратний корінь з вираз.
Функції дати та часу. Деякі функції дати та часу в ODBC SQL:
 • CURDATE() – повертає поточну дату;
 • CURTIME() – повертає поточний час;
 • NOW() – повертає поточний час і дату в форматі дата/час;
Системні функції. Деякі системні функції в ODBC SQL:
 • DATABASE() – повертає ім' бази даних, що використовується в поточному сеансі;
 • USER() – повертає ім'я користувача бази даних, що використовується в поточному сеансі;
Перетворення типів даних. Функція перетворення типів даних в ODBC SQL: CONVERT(вираз, тип_даних) Параметр тип_даних може приймати такі значення:
 • SQL_BINARY
 • SQL_CHAR
 • SQL_DECIMAL
 • SQL_DOUBLE
 • SQL_FLOAT
 • SQL_INTEGER
 • SQL_LONGVARCHAR
 • SQL_NUMERIC
 • SQL_REAL
 • SQL_SMALLINT
 • SQL_TYPE_DATE
 • SQL_TYPE_TIME
 • SQL_TYPE_TIMESTAMP
 • SQL_VARCHAR
Об'єднання. Операція об'єднання повертає рядки, що сформовані з даних двох або більше різних таблиць і об'єднані в процесі виконання запиту. SELECT Name, Prices FROMProducts, Prices WHERE Products.ID=Prices.ID При виконанні цього оператора

 
Загрузка...