REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
RATE)

Оновною характеристикою апаратних можливостей відеосистеми є швидкість виводу пікселів на екран (DOT RATE VIDEO або BANDWIDTH). Осцелятор, що визначеє цю швидкість, називається DOT CLOCK . чим вище DOT CLOCK, тим краща розділна здатність екрана. На роздільну здатність екрана впливають ще дві характеристики: швидкість виводу ліній на екран(HORIZONTAL SCAN RATE) та швидкість виводу екранів(VERTICAL SCAN RATE).

Щоб підрахувати, наприклад, можливу кількість знаків в рядку екрана(HORIZONTAL TOTAL; див. Регістри CRTC):

DOT RATE

ВІДЕОПАМ’ЯТЬ Кількість точок в лінії=

HORIZONTAL SCAN RATE;

Кількість точок в лінії

ВІДЕОПАМ’ЯТЬ HORIZONTAL TOTAL=

WIDTH;

  • WIDTH(=ширина знака) визначається програмою знакогенератора.

Значимі інтервали при переміщенні луча по екрану

У програмуванні пристроїв відеосистеми велику роль відіграють специфічні інтервали часу, що виникають при переміщенні луча по екрану.

Луч переміщується по екрану зліва направо та зверху униз. Інтервал часу, коли луч йде наліво називається HORIZONTAL RETRACE. HORIZONTAL RETRACE дорівнює приблизно 10-15% від часу HORIZONTAL SCAN RATE, тобто

Кількість точок в лінії

1

HВІДЕОПАМ’ЯТЬORIZONTAL RETRACE = (10-15%)

HORIZONTAL SCAN RATE

Під час інтервалу RETRACE луч повинен бути відключен, щоб запобігти погіршення зображення на екрані (тому HORIZONTAL RETRACE називають також HORIZONTAL BLANKING). Але між відключенням луча та початком RETRACE (а також між включенням луча та кінцем RETRACE) проходить деякий час, поки луч ще включен, а активна область екрану вже скінчилася. Цей інтервал називають OVERSCAN. За його допомогою створюється "рамка" екрану.

Аналогічні інтервали виникають при русі луча угору. Інтервал часу, коли луч іде угору, називають VERTICAL RETRACE. Час відключеного луча в RETRACE називають RETRACE BLANKING. Час включеного луча, що знаходиться у VERTICAL RETRACE, називають VERTICAL OVERSCAN. VERTICAL OVERSCAN може бути унизу (коли почався RETRACE, але луч ще не відключен), або угорі (коли RETRACE ще не скінчився, але луч вже включен).

Адреса відео BIOS CGA, EGA, VGA

Відео BIOS CGA знаходиться на материнській платі. При включенні комп'ютера, вектор переривання 10h ініциалізується так, щоб вказувати на відеопрограми BIOS в ROM. Ці програми починаються в адресному просторі CPU з адреси F000:E000.

В EGA знаходиться своя множина відеопрограм в RAM. Вони розміщуються з адреси C000:0000. Програма початкового завантаження (POST) ініциалізує вектор переривання 10h так, щоб він вказував на власні відеопрограми EGA. Адрес програми відео BIOS на материнській платі зберігається у векторі переривання 42h.

У VGA програми відео BIOS розміщуються за адресою C000:0000

У доданку наводиться текст програми на мові Borland Pascal 7.0 з вставками на мові Assembler. Програма демонструє можливості керування зображенням за допомогою прямої адресації відеопам'яти.

Доданок. Лістінг програми, яка демонструє можливості керування відеопам'ятью.

PROGRAM VideoMem_Demo; {Written by Kovalyov Serhii as attachment}

{to report "Video Memory"}

USES

CRT;

VAR

Cols:WORD;

Rows:BYTE;

PageSize:WORD;

ActivePage:BYTE;

VOffset:WORD;

ChOff:WORD;

J:BYTE;

Dir:BOOLEAN;

PROCEDURE ReadScreenProp; ASSEMBLER;

ASM

{Reading properties of Video Mode}

PUSH DS

MOV AX,0040h

MOV DS,AX

MOV AX,DS:[004Ah]

XOR BX,BX

MOV BL,DS:[0084h]

INC BL

MOV DL,DS:[0062h]

POP DS

MOV Cols,AX

MOV Rows,BL

MUL BX

MOV PageSize,AX

MOV ActivePage,DL

END;

PROCEDURE ClearScreen; ASSEMBLER;

ASM

{Set cursor position}

PUSH DS

MOV AX,0040h

MOV DS,AX

MOV BX,0050h

XOR DH,DH

MOV DL,ActivePage

ADD BX,DX

ADD BX,DX

MOV WORD PTR DS:[BX],0

POP DS

{Clearing active page}

MOV CX,PageSize

XOR AX,AX

XOR BX,BX

MOV AL,ActivePage

MOV BX,PageSize

MUL BX

MOV VOffset,AX

MOV BX,VOffset

MOV CX,PageSize

MOV AX,0B800h

PUSH DS

MOV DS,AX

@loop_label2:

MOV WORD PTR DS:[BX],0000h

INC BX

MOV WORD PTR DS:[BX],000Fh

INC BX

LOOP @loop_label2

POP DS

END;

PROCEDURE PutSymbol(Character:CHAR;Attr:BYTE;PosX,PosY:BYTE); ASSEMBLER;

ASM

MOV CH,Attr

MOV CL,Character

XOR AX,AX

MOV AL,PosY

MOV BX,Cols

ADD BX,BX

MUL BX

XOR BX,BX

MOV BL,PosX

ADD BL,PosX

ADD AX,BX

MOV ChOff,AX

MOV BX,VOffset

ADD BX,ChOff

PUSH DS

MOV AX,0B800h

MOV DS,AX

MOV WORD PTR DS:BX,CX

POP DS

END;

BEGIN

Dir:=TRUE;

ReadScreenProp;

ClearScreen;

{WriteLn(PageSize,' ',VOffset,' ',ActivePage,' ',Cols,' ',Rows,' ',ChOff);}

PutSymbol(' ',$0000,0,0);

PutSymbol('V',$1E,3,1);

PutSymbol('I',$1E,3,2);

PutSymbol('D',$1E,3,3);

PutSymbol('E',$1E,3,4);

PutSymbol('O',$1E,3,5);

PutSymbol('M',$70,2,4);

PutSymbol('E',$02,3,4);

PutSymbol('M',$70,4,4);

PutSymbol('O',$70,5,4);

PutSymbol('R',$70,6,4);

PutSymbol('Y',$70,7,4);

J:=0;

REPEAT

IF Dir THEN PutSymbol(' ',$00,J-1,11)

ELSE PutSymbol(' ',$00,J+6,11);

PutSymbol('D',$0E,J,11);

PutSymbol('C',$0E,J+1,11);

PutSymbol('S',$0E,J+2,11);

PutSymbol('S',$0E,J+3,11);

PutSymbol('-',$0E,J+4,11);

PutSymbol('1',$0E,J+5,11);

IF (J

ELSE IF (NOT Dir) AND (J>0)

THEN DEC(J)

ELSE BEGIN

Dir:=NOT Dir;

END;

Delay(120);

UNTIL KeyPressed;

ClearScreen;

END.


 
Загрузка...