REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → : Основи створення і концепція функціонування ІС державних і комерційних структур ІСДКС

АРМ-операціоніста операціоністу надходять платіжні доручення, чеки, розпорядження керівників банку; операціоніст через АРМ заносить інф-цію в вхідний файл.

2) вхідні дані поступають по системі "клієнт-банк". Ця система включає 2 АРМ або 2 частини: клієнтську і банківську. В клієнтській частині при роботі підключаються 3 АРМ:

*АРМ виконавця-бухгалтера

*АРМ гол. бух-ра

*АРМ керівника.

Технологія формування платіжних документів включає такі процедури:

 • на АРМ бух-ра складається первинний документ

 • по мережі він передається на АРМ гол. бух-ра, де док-т в електронній формі (запис) доповнюється електронним підписом гол. бух-ра

 • док-т попадає на підпис кер-ка, де виконуються ті ж самі процедури по підписуванню

 • електронний док-т повертається на АРМ бух-ра, комплектуються такі док-ти в спец.файл , який проходить шифровку (кліптографічну обробку) і передється по комутованим каналам зв'язку в банк на АРМ системи "клієнт-банк", де з переданих док-тів формується вхідний файл.

3) потік платіжних док-тів, що надходять від ін. Банків на АРМ-3.Після розкриття (розшифровки) цього потоку інф-ція передається на вхідний файл ОДБ.

 • формування бази: виконує технолог системи, який за допомогою спец. програми проводить виконання процедур, закладених у вхідних док-тах, і записує їх в робочий файл, який відображає рух коштів на розрахункових і поточних рахунках.

 • форм-ня виписок (звіт про стан рахунку): по закінченню робочого дня банку всім клієнтам формуються док-ти на паперових носіях у формі виписок із розрахункових рахунків, де вказується сальдо вхідне, код операцій - цільове призначення, операції і сальдо на кінець дня. Цей док-т видається за кожний день на наступний день через операціоніста або по каналу системи "клієнт-банк".

 • видача довідок: заключається у видачі довідок по запиту про залишки і рух коштів на розрахункових рахунках. Такі запити можуть надходити з АРМ операціоніста та ін.спец-тів банку та кер-ків банку. Процедура виконується в будь-який момент робочого дня банку. Такий запит може надходити і від клієнта, який має систему "клієнт-банк". Клієнт в банк надсилає в банк док-ти і запити, а з банку отримує підтвердження про одержання.

 • форм-ня звітних файлів: в банках щоденно складається баланс і формуються звіти, які мають періодичність: щоденну, п'ятиденну, місячну, квартальну, річну. На основі робочого файлу про залишки і рух коштів на рахунках, а також файлів з аналітичними даними по бух. рахункам і довідкового файлу, розкриваючого структуру балансу формується звітний файл: 01 - Дані про залишки на рахунках (формується щоденно); 02 - Дані про обороти та залишки на рахунках (форм-ся щомісячно). Ці файли форм-ся в банках на АРМ-стат, який має 3 рівні: *КБ; *регіональний; *НБУ.

АРМ кредитного відділу банку реалізує ф-ції з обліку виданих кредитів в розрізі одержувачів та термінами дії, за цільовим призначенням. Вхідною інф-цією для роботи цього АРМ є угода, яку укладає банк з кредитором. Інф-ція з цього док-ту заноситься в довідковий файл угод, який форм-ся і підтримується на АРМ кредитного відділу, а також на основі цього док-ту виписується розпорядження кер-ва банку про відкриття кредитного рахунку і зарахування коштів на нього.

ОДБ має ф-цію нарахування % ставок за користування кредитом. Сформований док-т на екран про нараховані % ставки за користування кредитом передається на АРМ кредитного відділу для аналізу.

На АРМ кредитного відділу, який функціонує як довідковий, ведеться контроль за термінами погашення кредиту та сплати % та ін. ф-ції. В кредитному відділі можуть використовуватися локальні пакети для орг-ції роботи по кредитам.

Технології авт-ції валютних операцій.

Вал. операціями займається той банк, який має на це ліцензію, авт-ся такі ф-ції:

1. облік руху вал. коштів на розрахункових вал. рахунках і кор. рахунках в ін. банках;

2. облік роботи обмінних вал. пунктів;

3. облік і регулювання кредитних і депозитних операцій (активно-пасивних) операцій з валютою;

4. формування звітності і передача її в НБУ.

Технологія обробки інф-ції по вал. операціям аналогічна тій, яка здійснюється з нац. валютою; особливістю є те, що для авт-ції обліку вал. операцій можна використовувати окремий пакет "ОДБ".

В пунктах обміну валюти обов'язково повинні використовуватися касові апарати або ЕОМ, тобто повинно ф-ти АРМ обмінного пункту. На такому АРМ ведеться облік кожної операції обміну, друкується квитанція клієнту і формується звіт, в якому вказується загальний обсяг купівлі-продажу і доход. Такий звіт передається щоденно у формі док-ту чи через модем по каналам зв'язку в банк. При автоматизації обліку вал. операцій на ряду із заг. класифікаторами використовуються клас-ри кодів валют, країн (через які проводяться операції чи куди переводяться кошти) і підтримується файл статистичних даних про курси валют за всі періоди.

Для передачі інф-ції по вал. розрахункам в ін. банки можуть використовуватися 2 канали:

1) наявний в банку АРМ-SWIFT

2) передача інф-ції через АРМ-3 в ЦРП, а далі у відділ по міжнародним розрахункам.

По руху вал. коштів складаються окремі звіти у вигляді файлів, що передаються в НБУ:

 • щоденно "Дані про курси валют та обсяги операцій з іноземною валютою" - 39

 • щомісячно "Дані про надані дозволи на продовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортні операції" - 37

 • щомісячно "Дані про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортні операції" - 36

 • 33,34,35 містять дані про інвестиції, довгострокові кредити і гарантії

 • щомісячно "Дані про кількість пунктів обміну іноземної валюти, купленої-проданої в пунктах" - 32

Крім звітних форм, для контролю формуються на екран і до друку виписки із вал. рахунків, таблиці про заг. рух вал. коштів із їх цільовим призначенням.

Автоматизована підготовка інф-ції для розрахунку ек. нормативів і аналізу діяльності КБ.

Згідно з інструкцією №10 НБУ для контролю за дія-тю КБ передбачається розрахунок таких показників:

1. min розмір статутного фонду (3 млн. екю);

2. платоспроможність банку;

3. ліквідність банку (оперативна, поточна, прогнозна);

4. розмір ризику на одного позичальника;

5. обов'язкові резерви, що розміщуються в НБУ.

Технологія розрахунку цих показників виконується за допомогою пакету "АРМ-NORM", який переданий в усі КБ з НБУ. Вихідною базою для виконання цих розрахунків є робочий масив, на основі якого формується щоденний баланс, тобто оборотний баланс за аналітичними рахунками за попередній день. Ці розрахунки можуть розраховуватися на задану дату. Сформовані дані видаються для аналізу кер-кам банку і передаються в канал через АРМ-3 в НБУ.

Авт-ція внутрібанківського (в/б)


 
Загрузка...