REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
1. Загальнi вiдомостi про IBM PC

Коли вимовляють слова "персональний комп'ютер", звичайно мається на увазi не що iнше, як комп'ютер типу IBM PC. Саме американська компанiя IBM в серпнi 1981 року проголосила про випуск самого першого комп'ютера, що отримав назва Personal Computer, або просто PC.

В принципi, ще до створення IBM PC безлiччю рiзних фiрм випускалися комп'ютери, які було б цiлком доречно називати персональними. Навiть надто далека вiд електронiки фiрма Coca – Cola намагалася випускати власну модель персонального комп'ютера!

Коли IBM вийшла на ринок настiльних комп'ютерiв, що здавався сумнiвним i ризикованим, рiзнобiй серед персональних комп'ютерiв досить швидко пiшов на спад. Маленький персональний комп'ютер IBM PC на процесорi 8088 фiрми Intel виявІОМя тим довгоочiкуваним стандартом, що з радощами пiдтримали численнi програмiсти i фiрми - виробники прикладного програмного забезпечення: нарештi - з'явІОМя комп'ютер солiдної фiрми, для якого можна було розробляти i успiшно продавати бiльшими тиражами достатньо складнi, досконалi i унiверсальнi програми. По сутi дiла, комп'ютер IBM PC створив не тiльки стабiльний i просторий ринок персональних комп'ютерiв, але i величезний ринок прикладного програмного забезпечення, на якому за останнi пiвтора десятирiччя розбагатiло безлiч венчурних фiрм.

Ось яскравий тому приклад. Комп'ютер IBM PC майже з самого початку працював пiд управлiнням дискової операцiйної системи DOS, яку розробила для IBM маленька i нiкому тодi не вiдома Фiрма Microsoft. Сьогоднi Microsoft - безперечний флагман iндустрiї програмного забезпечення, одна з найбагатiших фiрм світу, що випускає не тiльки операцiйнi засоби MS - DOS i Windows для управлiння комп'ютерами, але i рiзноманiтнi прикладнi пакети. А засновник i керiвник Microsoft Бiлл Гейтс, незважаючи на молодiсть, -один з самих багатих людей.

Зрозумiло, персоналка IBM PC виявилася тiльки першим кроком в вiрному напрямку. Пiсля цього фiрма IBM випустила безлiч моделей персональних комп'ютерiв XT, AT, PC/2 i PC/1 на рiзноманiтних процесорах Intel 80286, 80386, 80486, Pentium. Всi цi комп'ютери призначенi для роботи пiд управлiнням операцiйної системи DOS або в графiчнiй оболонцi Windows.

Безлiч iнших фiрм негайно прийнялися наслiдувати IBM i розвивати її успiх, випускаючи свої власнi моделi персоналок, повнiстю сумiснi з IBM PC, або випускаючи рiзноманiтне додаткове периферiйне обладнання для IBM PC. Адже однiєї з визначних особливостей персоналки IBM PC була так звана "вiдкрита архiтектура", що дозволяла навiть не спеціалістам легко i просто змiнювати влаштування i технiчнi можливостi свого комп'ютера.

В нинiшнiй час програмне забезпечення, розроблене для IBM PC, охоплює практичнi всi сфери людської дiяльностi.

Загальнi вiдомостi про IBM PC

2. Основнi частини комп'ютера

Взагалi - то, самий перший персональний комп'ютер створили інженери американської фiрми Xerox. Саме тiєї самої фiрми, що подарувала світу копiювальний апарат, вiдомий у нас пiд ім'ям "ксерокс".

СЗагальнi вiдомостi про IBM PC
учасний персональний комп'ютер включає наступнi прилади:

  • процесор, що виконає управлiння комп'ютером, обчислення;

-Загальнi вiдомостi про IBM PC
клавiатуру, що дозволить вводити символи в комп'ютер;

- монiтор (дисплей) для зображення текстової i графiчної

інформацiї;

Загальнi вiдомостi про IBM PC

  • нЗагальнi вiдомостi про IBM PC
    акопичувачi (дисководи) на гнучких магнiтних дисках (дискетах), що використовуються для читання i запису iнформацiї;

  • накопичувач на жорсткому магнiтному диску (вiнчестер), призначений для запису i читання iнформацiї;

Загальнi вiдомостi про IBM PC

До системного блоку комп'ютера IBM PC можна пiд'єднувати рiзноманiтнi прилади введення-виведення iнформацiї, поширюючи завдяки цьому його функцiональнi можливостi. Численнi прилади пiд'єднуються через спецiальнi гнiзда, що знаходяться звичайно на заднiй стiнцi системного блоку комп'ютера. Окрiм монiтору i клавiатури, такими приладами є:

  • пЗагальнi вiдомостi про IBM PC
    ринтер - для виводу на друк текстової i графiчної інформацiї;

  • мишка - влаштування, полегшуюче введення iнформацiї в комп'ютер;

Загальнi вiдомостi про IBM PC

- джойстик - манiпулятор в виглядi змiцненої на шарнiрi ручки з кнопкою, вживається в основному для комп'ютерних iгор;

- а також iншi прилади:

- плоттер - пiдключається до комп'ютера для виводу малюнкiв i іншої графiчної iнформацiї на папiр;

- графопобудiвник - пiдключається для виведення креслень на папiр;

- сканер - влаштування для зчитування графiчної i текстової iнформацiї в комп'ютер. Сканери можуть розпiзнавати шрифти лiтер, що дає можливiсть швидко вводити надрукований (а iнколи i рукописний) текст в комп'ютер;

- стример - влаштування для швидкого збереження всiєї iнформацiї, що знаходиться на жорсткому диску. Стример записує iнформацiю на касети з магнiтної стрiчки. Звичайна ємнiсть стримера 60 Мбайт;

-Загальнi вiдомостi про IBM PC
мережевий адаптер - дасть можливiсть пiдключати комп'ютер в локальну мережу. При цьому користувач може одержувати доступ до даних, що знаходяться в iнших комп'ютерах.

3. Програмне забезпечення

За останнi 10 рокiв рiвень застосування комп'ютерiв в повсякденному життi надзвичайно пiдвищІОМя. Практична дiяльнiсть стає всi бiльш i бiльш автоматизованої.

Iснує безлiч програм для комп'ютерiв.

Видiляють два види комп'ютерного забезпечення: програмне i апаратне. Програмне забезпечення включає в себе системне i прикладне.

Системне програмне забезпечення призначене для Функцiонування самого комп'ютера як єдиного цiлого. Це, в першу черга, операцiйна система, а також сервiснi програми рiзноманiтного призначення - драйвери, утилiти i т.п. В системне програмне забезпечення входить мережевий iнтерфейс, що забезпечує доступ до даних на серверi. Данi, введенi в комп'ютер, органiзованi, як правило, в базу даних, що, в свою чергу, управляється прикладною програмою управлiння базою даних (СУБД) i може мiстити iсторiї хвороби, рентгенiвськi знiмки в оцифрованному виглядi, статистичну звiтнiсть по стацiонару, бухгалтерський врахування.

Прикладне забезпечення являє собою програми, для яких, власне, i призначений комп'ютер. Це - обчислення, обробка результатiв дослiджень, рiзноманiтного роду розрахунки, обмiн iнформацiєю мiж комп'ютерами i т. Д.

Найпоширенiшою з перспективних OS є без сумнiву Windows 95. Вона має дуже зручний iнтерфейс і є значно ефективнiшою в роботi нiж ii попередники. Очiкується випуск нової версiї - Windows 98, Що буде ще зручнiшою I ефективнiшою.

4. Огляд процесорiв вище 80386.

Основними процесорами, на яких збирається переважаюча

Бiльшiсть сучасних комп'ютерiв, є 2 процесори Фiрми Intel типу 486 (SX, DX, DX2, OverDrive) i Pentium.

Системнi плати на процесорах 386SX i 386DX застосовуються в дуже невеликiй кiлькостi в самих недорогих системах, а на 286 процесорi не випускаються взагалi. Фiрма Intel в нинiшній час виробляє наступнi типи процесорiв сiмейства 486 i Pentium:

- 486SX-25, 486SX-33, 486SX2-50;

- 486DX-33, 486DX2-50, 486DX-50, 486DX2-66;

- 486DX4-75, 486DX4-100;

- Pentium 60, а також з частотами 75.100, 120.133, 150.166,

200.233, 266.300 Mhz.

- Pentium PRO, MMX, Pentium II;

Всi процесори сiмейства 486 мають 32-розрядну архiтектуру, внутрiшню кэш-пам'ять 8 КВ зi скрiзним записом (у DX4 - 16 КВ). Моделi SX не мають вбудованого спiвроцесора. Моделi DX2 реалiзують


 
Загрузка...