REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
собi компактнiсть гнучких дискiв i накопичувача Bernoulli Box, швидкiсть середнього жорсткого диску, надiйнiсть стандартного Компакт Диску i ємнiсть порiвняну з DAT стрiчками. Але широкому розповсюдженню МО дискiв заважає порiвняно дорога вартiсть i конкуренцiя сучасних жорстких дискiв. У порiвняннi З сучасними жорсткими дисками, вони мають бiльш повiльнi i поступаються їм по максимальним обсягам зберiгаємої iнформацiї. Це робить неможливим застосування МО Дискiв замiсть традицiйних вiнчестерiв. При цьому МО диски мають бiльшi перспективи як вториннi накопичувачi, що застосовуються для резервного зберiгання iЗагальнi вiдомостi про IBM PC
нформацiї.

Безумовно МО диски перспективнi i бурхливо розвиваються як пристрої, що можуть вирiшувати проблеми з бiльшими обсягами iнформацiї що назрiвають. Але їхнiй подальший розвиток залежить не тiльки вiд технологiї запису на них, але i вiд прогресу в областi iнших носiїв iнформацiї. I якщо не буде винайдено бiльш ефективний засiб зберiгання iнформацiї, МО диски можливо займуть домiнуючi Ролi.

6. Прилади введення (мишка, сканер, дiгiтайзер)

Хоча клавiатура ще зовсiм не втратила значення для спiлкування користувача з комп'ютером, iнше влаштування ручного введення iнформацiї - мишка - - стає всi бiльш вагомою i важливою. Але навiть ризикуючи зробити з мишки слона, можна впевнено твердити, що на сучасному комп'ютерi працювати без мишки майже неможливо: ви тут же вгрузнете в графiчному інтерфейсi Windows i багатьох прикладних програм, працюючих з вікнами, меню, iконками i дiалоговими боксами.

Управляти курсором або маркером на екранi з допомогою однiєї клавiатури буває жахливо незручно, поволi i просто погано, коли для цього є спецiальнi прилади-покажчики. Мишка i трекбол, що " по-розумному" прийняте називати координатними манiпуляторами, - це самi розповсюдженi сьогоднi прилади для дистанцiйного управлiння графiчними зображеннями на екранi. В принципi, мишка i трекбол схожi на джойстик, вiдомий всякому, хто захоплюється комп'ютерними iграми.

Набирати якi-або команди не потрiбне, достатньо при роботi в програмi вказати мишкою потрiбну операцiю меню або iконку в вiкнi на екранi, а пiсля цього клацнути кнопкою. От i всi, що вимагається, а iнше зробить програма. Мишки бувають з двома i трьома кнопками. Взагалi-те практичнi для всiх випадкiв життя на мишцi достатньо двох кнопок. Справою смаку є також колiр i дизайн корпуси мишки. Вибiр тут величезний. Над цим старанно працюють дизайнери безлiчi фiрм, так що вибрати тут є з чого.

Трекбол мало нiж вiдрiзняється вiд мишки. По сутi - це та ж сама мишка, але перевернута" вверх ногами", точнiше – перевернута вверх кулею. Якщо мишку треба возить по столу i, катаючи шарик, управляти перемiщенням маркера на екранi, то в трекболi треба просто крутити пальцями або ладонню сам шарик в рiзнi сторони.

В портативних комп'ютерах трекбол нерiдко встроюється прямо поруч з клавiатурою або прищiбается з боку або спереду клавiатури комп'ютера. В принципi, i для настiльних комп'ютерiв випускаються клавiатури з "вбудованим трекболом". А в самих портативних комп'ютерах замiсть мишки i трекбола тепер використовують маленький пойнтер – невеликий кольоровий штирок, що торчить серед клавiш на клавiатурi, що, нiби джойстик, можна натискати в рiзнi сторони.

Окрiм традицiйних мишок, пiдключених до комп'ютера тоненьким кабелем через послiдовний порт або через спецiальний контролер на платi розширення, деякими фiрмами випускаються перспективнi безпровiднi мишки. Ряд фiрм випускає мишки, що передають iнформацiю з допомогою iнфрачервоних променiв. Є навiть мiнiатюрнi безпровiднi мишки, що одягаються на палець, нiби перстень. А швейцарська фiрма Logitech, визнаний свiтовий лiдер в цiй областi, випустила мишку, зв'язану з комп'ютером по радiо. В принципi, це досить дорогi прилади, потрiбнi далеко не кожному користувачу.

Самим вишуканим естетичним i технiчним вимогам вiдповiдають сьогоднi мишки i трекболи фiрм Microsoft i Logitech. Фактичним стандартом в мишинiй технологiї є мишка Microsoft Mouse. Мишки i трекболи всiх iнших фiрм орiєнтуються на цей стандарт.

СКАНЕР

Вводити зображення в комп'ютер можна рiзними засобами, наприклад використовуючи вiдео камеру або цифрову фотокамеру. Ще одним приладом введення графiчної iнформацiї в комп'ютер є оптичний скануючий пристрiй, що звичайно називають сканером. Сканер дозволяє оптичним шляхом вводити чорно-бiлу або кольорову друковану графiчну інформацiю з листа паперу. Вiдсканувавши малюнок i зберiгши його в виглядi Файлу на диску, можна пiсля цього вставити його зображення в будь-яке мiсце в документi з допомогою програми текстового процесора або спецiальної видавницької програми електронного верстання, можна обробити це зображення в програмi графiчного редактора або вiдiслати зображення через факс-модем на телефакс, що знаходиться на iншому кiнцi свiту. Сканер - це очі комп'ютера. Початково вони створювалися саме для введення графiчних образiв, малюнкiв, фотознiмкiв, креслень, схем, графiкiв, дiаграм.

Однак, окрiм введення графiки, в нинiшній час вони всi ширше використовуються в досить складних iнтелектуальних системах OCD або Optical Character Recognition, тобто оптичного розпiзнання символiв. Цi" розумнi" системи дозволяють вводити в комп'ютер i читати текст. Спочатку текст вводиться в комп'ютер з паперу як графiчне зображення. Пiсля цього комп'ютерна програма обробляє це зображення по складним алгоритмам i перетворює в звичайний текстовий файл,який складатися з символiв ASCII. А це означає, що текст книги або газетної статті можна швидко вводити в комп'ютер, зовсiм не користуючись клавiатурою!

А якщо система розпiзнання OCR з'єднується ще i з програмою перекладу, в комп'ютер можна вводити сторiнки тексту на iноземній мовi i майже миттєво одержувати готовий переклад. Звичайно лiтературнi якостi електронного перекладу звичайно не занадто високi, в науково - технiчних текстах лiтературнi гiдностi - не найголовнiше, зате готовий переклад формально достатньо точний i його можна отримати Фантастично швидко.

Сканери бувають рiзноманiтних конструкцiй.

ДІГІТАЙЗЕР

Дiгiтайзер - це ще одне влаштування введення графiчної iнформацiї, поки що носить порiвняно вузьке застосування для деяких спецiальних цілей. Свою назву дiгiтайзери отримали вiд англiйського digit - цифра. На росiйськiй мовi їх можна назвати просто" оцифровыватели".

В принципi, є i бiльш милозвучна назва - аналого-цифровi перетворювачi.

Звичайно дiгiтайзери виконуються в виглядi планшета. Тому такi прилади часто називають графiчними планшетами. Застосовується такий дiгiтайзер для побiтового координатного введення графiчних зображень в системах автоматичного проектування, в комп'ютернiй графiцi i анiмацiї. Треба вiдзначити, що це далеко не самий швидкий i зручний засiб побудови малюнкiв i креслень, особливо в випадку складної геометрiї.

Але зате графiчний планшет забезпечує найбiльш точне введення графiчної iнформацiї в комп'ютер.

До речi говорячи, на цьому же принципi заснованi новi координатнi прилади для роботи в графiчному iнтерфейсi користувача (в операцiйнiй оболонцi Windows або OS/2), призначенi для замiни мрадицiйних мишок i трекболiв. Всякий, хто пробував скористуватися такими такими приладами, виготовленими, наприклад, японською фiрмою Toshida, мiг переконатися, що значно зручнiше i легше водити пальцем по вiконцю дiгiтайзера розмiром менш сiрникової коробки, нiж користуватися звичайною мишкою: курсор на екранi надто слухняно i чуйно повторює рухи пальця на планшетi. Анiяких додаткових кнопок в такому дiгiтайзерi немає. Вказавши на екранi дисплею потрiбний вибiр, достатньо двiчi стукнути пальцем по вiконцю i комп'ютер зрозумiє повiдомлення.

В сучасних кiностудiях застосовуються


 
Загрузка...