REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів



Головна Інформатика, комп'ютери, програмування → Розробка та виконання програм на мові Pascal

Заняття №3.

Розробка та виконання програм на мові Pascal.

Мета: систематизація знань, формування вмінь і навичок, розробки та виконання на ЕОМ найпростіших програм на мові Pascal.

Теоретичні відомості.

Програма на мові Pascal складається:

розділ оголошень;

розділ текстів процедур і функцій;

розділ основного блоку.

Розділ оголошень

program заголовок програми:

{ $...} глобальні директиви компілятора:

uses підключаємі бібліотеки:

label розділ оголошення глобальних міток:

const розділ оголошення глобальних констант:

type розділ оголошення глобальних типів:

var розділ оголошення глобальних змінних:

Розділ текстів процедур і функцій

procedure (function)

label розділ оголошення локальних міток:

const розділ оголошення локальних констант:

type розділ оголошення локальних типів:

var розділ оголошення локальних змінних:

begin основний блок процедури або функції:

end;

Розділ основного блоку програми.

begin основний блок програми:

end.

Програми діляться на прості(лінійні), розгалужені та циклічні. В простих програмах відсутні будь-які перевірки умов та використовуються лінійні оператори. В розгалужених можуть бути оператори умовного та безумовного переходу.

Умовні:

скорочена форма IF умова THEN опер.

повна форма IF умова THEN опер.1 ELSE опер. 2

Оператор безумовного переходу – GOTO "мітка".

Оператор множинного вибору:

CASE вираз OF

мітка1: опер. 1;

мітка2: опер. 2;

END;

Розрізняють три способи організації циклів:

 • цикл з параметром (FOR .. TO .. DO);

 • цикл з післяумовою(REPEAT UNTIL);

 • цикл з передумовою(WHILE .. DO).

  Індивідуальне завдання.

  Варіант №3.

  Скласти та виконати на ЕОМ програми розв'язування слідуючих задач:

  Задача 1.

  Обчислити та вивести на очищений екран з К-ї позиції L-го рядка в форматованому вигляді значення вихідних даних та результатів обчислення виразу:

  Розробка та виконання програм на мові Pascal

  Обчислити значення виразу на ЕОМ для значень:

  A=-6, b=6.4, c=8.85, k=20, l=10

  Задача 2.

  Обчислити значення даної функції, використовуючи оператори IF_THEN, IF_THEN_ELSE (два варіанти програми):

  ВРозробка та виконання програм на мові Pascal
  иконати для: a=-2.3, b=-8, t1=-4.5, t2=1.2*10-3, t3=4.3

  Задача 3.

  Обчислити та вивести на екран в стовпчик таблицю значень функції:

  Для значень Х із проміжку Х=[-3,5] з кроком h=1.2

  СРозробка та виконання програм на мові Pascal
  класти програми, використавши всі структури циклів.

  Задача 1:

  program zanattia3;

  uses crt;

  const

  k=20;

  l=10;

  a=-6;

  b=6.4;

  c=8.85;

  var

  f:real;

  begin

  clrscr;

  f:=(exp(a)+2*ln(b+c))/(arctan(b))+a*b;

  gotoxy(k,l);

  textcolor(2);

  write('Вiдповiдь : ');

  textcolor(3);

  write(f:7:5);

  textcolor(14);

  write(' при а=-6, в=6.4, с=8.85');

  end.

  Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

  ______________________________________________________________________________

  Вiдповiдь : -34.54943 при а=-6, в=6.4, с=8.85

  ______________________________________________________________________________

  Задача 2:

  program zanattia3_variant1;

  uses crt;

  const

  a=-2.3;

  b=-8;

  t1=-4.5;

  t2=1.2e-3;

  t3=4.3;

  var

  y,t:real;

  function obch(t:real):real;

  begin

  if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t);

  if t<-3 then obch:=exp(a)+a*b;

  if ((t<=3) and (t>=-3)) then obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b);

  end;

  begin

  clrscr;

  t:=t1;

  y:=obch(t);

  writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

  t:=t2;

  y:=obch(t);

  writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

  t:=t3;

  y:=obch(t);

  writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

  end.

  Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

  ______________________________________________________________________________

  при t= -4.500 вiдповiдь : 18.500

  при t= 0.001 вiдповiдь : 3.226

  при t= 4.300 вiдповiдь : 50.527

  ______________________________________________________________________________

  program zanattia3_variant2;

  uses crt;

  const

  a=-2.3;

  b=-8;

  t1=-4.5;

  t2=1.2e-3;

  t3=4.3;

  var

  y,t:real;

  function obch(t:real):real;

  begin

  if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t) else

  if t<-3 then obch:=exp(a)+a*b else obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b);

  end;

  begin

  clrscr;

  t:=t1;

  y:=obch(t);

  writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

  t:=t2;

  y:=obch(t);

  writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

  t:=t3;

  y:=obch(t);

  writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

  end.

  Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

  ______________________________________________________________________________

  при t= -4.500 вiдповiдь : 18.500

  при t= 0.001 вiдповiдь : 3.226

  при t= 4.300 вiдповiдь : 50.527

  ______________________________________________________________________________

  Задача 3:

  program zanattia3_variant1;

  uses crt;

  var

  y:real;

  x:real;

  h:real;

  begin

  clrscr;

  x:=-3;

  h:=1.2;

  repeat

  y:=2*sqr(x-1)+3;

  writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5);

  x:=x+h;

  until x>5;

  end.

  Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

  ______________________________________________________________________________

  y=35.00000 при x=-3.00000

  y=18.68000 при x=-1.80000

  y=8.12000 при x=-0.60000

  y=3.32000 при x=0.60000

  y=4.28000 при x=1.80000

  y=11.00000 при x=3.00000

  y=23.48000 при x=4.20000

  ______________________________________________________________________________

  program zanattia3_variant2;

  uses crt;

  var

  y:real;

  x:real;

  h:real;

  begin

  clrscr;

  x:=-3;

  h:=1.2;

  while x<5 do begin

  y:=2*sqr(x-1)+3;

  writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5);

  x:=x+h;

  end;

  end.

  Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

  ______________________________________________________________________________

  y=35.00000 при x=-3.00000

  y=18.68000 при x=-1.80000

  y=8.12000 при x=-0.60000

  y=3.32000 при x=0.60000

  y=4.28000 при x=1.80000

  y=11.00000 при x=3.00000

  y=23.48000 при x=4.20000

  Висновок: закріпив основні навички роботи з усіми видами циклів, умов, рівнянь та математичнимх функцій в Torbo Pascal, виконав всі завдання по розробці програм з циклами та розгалудженнями, які надає мова Pascal.

  Заняття №4.

  Робота з масивами.

  Мета: систематизація та поглиблення знань, формування вмінь і навичок, розробки програм обробки масивів.

  Теоретичні відомості.

  Масив – це структурний тип даних, який складається із фіксованого числа елементів одного типу. Для звернення до елемента масиву необхідно вказати в квадратних дужках порядковий номер елемента А[4]. При описі масиву необхідно вказати його ім'я, вказати, в яких границях здійснюється нумерація елементів, вказавши початкове і кінцеве значення індексів, вказати також тип елементів.

  Двовимірний масив – це прямокутна таблиця, яка складається із m рядків та n стовпців. Опис двовимірного масива можна здійснити задавши тип масиву або безпосередньо змінну типу масив.

  Індивідуальне завдання.

  Варіант


 •  
  Загрузка...