REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Функції та системнi змiннi Бейсiка

ланцюжок з восьми символів.

MKI$ (n) перетворення цілого числа в ланцюжок з двох символів.

MKS$ (x) перетворення числа звичайної точності в ланцюжок з чотирьох символів.

Вказані функції є оберненими до розглянутих вище функцій CVD, CVI, CVS.

OCT$ (n) перетворення в ланцюжок вісімкових цифр.

n числовий вираз із значенням від -32768 до 65535.

PEEK (n) вміст байту пам'яті.

n числовий вираз із значенням від 0 до 65535, що визначає зміщення байту в поточному кодовому сегменті (дивись оператор DEF SEG). Результат вміст байту пам'яті з вказаною адресою у форматі цілого із значенням від 0 до 255.

PLAY (n) кількість нот в буфері фонової музики.

n фіктивний аргумент, який може приймати будь-яке значення. Значенням функції є кількість нот у буфері фонової музики (режим MB оператора PLAY). Максимальне значення функції 32.

PMAP (x,n) перетворення локальних координат екрана в фізичні i навпаки. Застосовується тільки для графічних режимів екрана.

x координата точки екрана, яка підлягає перетворенню;

n визначає вид перетворення (n = 0,1,2,3).

Функцiя PMAP виконує перетворення між фізичною системою координат на екрані та локальною системою координат, визначеною в останньому виконаному операторі WINDOW.

POINT (n) координата точки екрана. Тiльки для графічних режимів екрана.

n = 0 фізична координата x (рядок);

n = 1 фізична координата y (стовпець);

n = 2 локальна координата x (рядок);

n = 3 локальна координата y (стовпець).

Значенням функції є вказана аргументом координата поточної точки екрана. Повеpтається фізична або локальна координата в системі, встановленій останнім оператором WINDOW.

POINT (x,y) атрибут точки екрана. Тiльки для графічних режимів екрана.

x,y числові вирази, які задають в абсолютній формі координати точки екрана. Значенням функції є атрибут (колір) вказаної точки екрана.

POS (x) стовпець поточного положення курсора.

x фіктивний аргумент. Значення функції ціле число від 1 до 40 або до 80 в залежності від ширини екрана (дивись оператор WIDTH), визначаючий горизонтальну позицію курсора.

RIGHT$ (x$,n) виділення останніх символів ланцюжка.

x$ будь-який символьний вираз;

n числовий вираз із значенням від 0 до 255, що визначає довжину значення функції.

Значення функції складається з n останніх символів значення x$. Якщо n > LEN (x$), то значенням функції буде x$, а при n = 0 порожній ланцюжок символів.

RND [(x)] псевдовипадкове число.

x будь-який числовий вираз. За умовчанням x = 1, у цьому випадку функція формально перетворюється в системну змінну. Функцiя виконується таким чином:

якщо x < 0, то значення -x перетворюється в ціле i використовується для встановлення початкового значення вбудованого в Бейсiк давача рiвномiрно-розподiлених на інтервалі [0,1) псевдовипадкових чисел; при x > 0 таких дій не проводиться; якщо x 0, то обчислюється нове псевдовипадкове число; якщо x = 0, то давач зберігає старе значення; обчислюється значення функції множенням на x (якщо x 0) значення з давача. Результат множення рiвномiрно-розподiлене на [0,x) псевдовипадкове число.

SCREEN (n, m [, k]) атрибут (колір) символу на екрані.

n числовий вираз із значенням від 1 до 25;

m числовий вираз із значенням від 1 до 40 або 80 в залежності від раніш встановленої ширини екрана;

k числовий вираз, що розглядається як логічне значення; допустимо тільки в текстовому режимі роботи екрана; за умовчанням k = 0.

Для графічного режиму завжди, а для текстового при k = 0 значенням функції буде ціле число, рівне коду знака, розташованого в позиції (n,m) екрана. Якщо для текстового режиму задано k = 0, то ціле число, яке є значенням функції, визначає атрибут кольору позиції (n,m) на екрані.

SGN (x) знак x.

SIN (x) синус x.

SPACE$ (n) ланцюжок пропусків.

n числовий вираз із значенням від 0 до 255. Значення функції ланцюжок символів, який складається з n символів "пропуск".

SPC (n) виведення ланцюжка пропусків.

n числовий вираз із значенням від 0 до 255; якщо n більше ніж ширина пристрою, для якого застосовується функція, то замість n використовується n MOD w, де w ширина пристрою.

Функцiя застосовується тільки в операторах PRINT, LPRINT та PRINT# для виведення пропусків.

SQR (x) корінь квадратний з x.

STR$ (x) зображення числа.

Значення функції рядок знаків, що зображує значення виразу x при виведенні на екран або друк. Оберненою до функції STR$ є функція VAL.

STRING$ (n,m) ланцюжок з nсимволів CHR$(m).

STRING$ (n,x$) n-кратне повторення першого символу послідовності.

TAB (n) табуляцiя до позиції nпри виведенні.

TAN (x) тангенс x.

TIME$ системний час.

Значенням системної змінної TIME$ є поточний системний час у відповідному форматі, встановлений при завантаженні системи або оператором TIME$Бейсiка.

TIMER лічильник часу.

Системна змінна TIMER має своїм значенням час дня. Видається число звичайної точності, значення якого кількість секунд, що пройшли від опівночі.

USR [n] (арг) виклик підпрограми на машинній мові.

n десяткова цифра (за умовчанням 0), що відповідає цифрі, яка використовується у визначенні підпрограми на машинній мові оператором DEF USR;

арг числовий вираз або символьна змінна; арг передається підпрограмі як аргумент.

VAL (x$) числове значення ланцюжка символів.

VARPTR (v) адреса змінної;

VARPTR (#нмф) адреса блоку управління файлом.

v ім'я числової або символьної змінної або елемент масиву; змінна повинна мати значення в момент обчислення функції VARPTR;

нмф номер відкритого файлу.

В обох випадках значенням функції буде ціле число із значенням від 0 до 65535, яке представляє собою зміщення в робочій області Бейсiка.

VARPTR$ (v) покажчик змінної.

v ім'я змінної, що має значення. Значення функції ланцюжок з трьох символів, перший з яких визначає тип змінної, а два наступні адресу змінної в робочій області Бейсiка.


 
Загрузка...