REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Реферат на тему:

Функції рядків

Функції рядків призначені для роботи з текстами. Вони забезпечують виконання великої кількості операцій над текстовими данними — порівняння, пошуку та перетворення P - імен символів та чисел.

1. UNPACK <atom>. Повертає список символів, P - імена кожного з яких складаються з символів атома . Якщо не є атомом, повертається NIL.

$ (UNPACK 'abcde) $ (UNPACK 216) $ (SETQ *PRINT-BASE 16*)

(a b c d e) (2 1 6) $ (UNPACK 216)

( D 8)

2. PACK . Повертає символ, P - ім'я якого складіється зі счеплених P - імен атомів у списку . Для визначення P - імен чисел використову- ється поточна система числення. Функція PACK завжди повертає символ, навіть якщо P - ім'я складається тільки з однозначних чисел.

$ (PACK '(a b c d e) $ (PACK '(7 3 1) $ (PACK '(Q 7 A 1))

abcde |731| Q7A1

3. PACK* ... . Повертає символ, P-ім'я якого складається зі счеплених P-імен атомів. Ця функція є вузькою версією PACK, оскільки вона працює не зі списком атомів, а з будь-якою кількістю атомів.

$ (PACK* 'a 'b 'c) $ (PACK 4 'QW 'T)

ABC |4QWT|

4. CHAR . Якщо — символ або число, а — невід'ємне ціле число, функція CHAR повертає символ, P - ім'я якого є n-ий символ P - імені , причому відлік символів починається з 0. Функція повертає NIL якщо не ноль і не додатнє ціле число, або якщо P - ім'я атома містить меньш ніж n символів.

(DEFUN CHAR (atm n) $ (CHAR 'ABCDE 3) $ (CHAR 12345 0)

((ATOM atm) D 1

(NTH n (UNPACK atm)) ) )

5. SUBSTRING . Якщо — символ або число, та — невід'ємні цілі, nЈm, то функція SUBSTRING повертає символ, P - ім'я якого складається з символів P - імен атома починаючи з n-ого до m-ого, причому відлік символів починається з 0. Якщо nЈ0, то вважається що n=0. Якщо m не вказано, або меньше за 0 чи більше за кількість символів в P - імені атома, m вважається рівним кількості символів в P - імені атома. Якщо n>m повертається NIL.

(DEFUN SUBSTRING (atm n m)

((AND (ATOM atm) (INTEGERP n))

((MINUSP n) (SUBSTRING atm 0 m))

(PACK (SUBLIST (UNPACK atm) n m))

$ (SUBSTRING 'ABCDEFG 2 4) $ (SUBSTRING 'ABCDEFG 3)

CDE DEFG

$ (SUBSTRING 123456 3) $ (SUBSTRING 'ABCDEFG 0 3)

|456| ABCD

6. STRING , де , <=, >=, =, /=. Відбувається лексикографічне порівняння P - імен атомів згідно з предикатом . Якщо флаг дорівнює NIL, порівняння відбувається з врахуванням регістру. Якщо флаг не задано, він вважається рівним T. Функція STRING= повертає або T або NIL. Інші функції повертають або NIL, або номер позиції першого символа, починаючи з якого P - імена не співпадають.

$ (STRING= 'ABC 'ABC) $ (STRING 'ABC 'ABC NIL)

T T

$ (STRING= 'Abc 'AbC) $ (STRING= 'Abc 'AbC NIL)

T NIL

$ (STRING= |100| 100) $ (STRING< 'ABC 'AZC)

T 1

$ (STRING< 'AZC 'ABC) $ (STRING>= '123 '123)

NIL 3

7. STRING-UPCASE . Повертає символ, P - ім'я якого співпадає з P - іменем атома, але всі його літери перетворюються в великі. Якщо не є атомом, повертається NIL.

$ (STRING-UPCASE "Lisp Is A Language") $ (STRING-UPCASE '(a s d))

|LISP IS A LANGUAGE| NIL

8. STRING-DOWNCASE . Повертає символ, P - ім'я якого співпадає з P - іменем атома, але всі його літери перетворюються в маленькі. Якщо не є атомом, повертається NIL.

$ (string-upcase |This is A TEXT|) $ (string-downcase |This is A TEXT|)

|THIS IS A TEXT| |this is a text|

$ (STRING-UPCASE 'i) $ (STRING-DOWNCASE 'I)

I i

9. FINDSTRING . Повертає номер позиції першого входження P - імені атома1 в P - ім'я атома2. Якщо - ноль або додатнє ціле, пошук починається з n-ого символа атома2. Якщо P - ім'я атома1 не знайдено, повертається NIL.

$ (FINDSTRING 'BC 'ABCDEFG) (FINDSTRING 'abc 'abdeabcde)

1 4

10. PRINT-LENGTH . Повертає кількість символів в P - імені атома з урахуванням значень контрольних змінних *PRINT-BASE* та *PRINT-ESCAPE*.

$ (DEFUN PRINT-LENGTH (atm) $ (PRINT-LENGTH 'Mulisp)

((ATOM atm) (LENGTH (UNPACK atm))) 6

$ (PRINT-LENGTH -156) $ (PRINT-LENGTH NIL)

4 3

Приклади

1. Написати функцію, яка для заданого атома знаходить максимальну кількість літер, яка в ньому йде підряд. Повернути конс, який складається з літери та числа. Наприклад, для атома a22eeerty повернути (e . 3).

(DEFUN symmax (atm) $ (symmax 'a22eeerty)

((NOT (ATOM atm)) NIL) (e . 3)

(SETQ lst (UNPACK atm) endel (ASCII 0) endct 0) $ (symmax 'nil)

(LOOP (n . 1)

((NULL lst)) $ (symmax 1222334)

(SETQ el (CAR lst) ct 0) (2 . 3 )

(LOOP

((NOT (EQL (CAR lst) el)))

(POP lst)

(INCQ ct) )

(IF (> ct endct) (SETQ endct ct endel el)) )

(CONS endel endct) )

Робота з файлами

По замовченню за пристрій потокового вводу (CIS - Current Input Stream) береться консоль.

 • Для читання даних з вхідного потоку використовують функцію READ. Після виконання команди (SETQ a (READ)) ви повинні ввести з консолі вираз, який буде прочитано та присвоєно змінній а. При цьому якщо буде введено декілька об'єктів, то змінній а буде присвоєно перший об'єкт. Наприклад, якщо ви введете: as bf gh, то змінна a прийме значення as. Якщо Ви хочете ввести список (складний об'єкт), то його необхідно вводити в круглих дужках: (as df gh).

 • Функція (CLEAR-INPUT) чистить буфер вводу. В будь-якому випадку повертається NIL.

 • Функція (READ-LINE) читає елементи з CIS поки не буде прочитано символ переходу на новий рядок (). Повертається символ, Р-ім'я якого складається з усіх прочитаних символів як ті були розташовані у вхідному рядку, окрім .

 • Функція (READ-CHAR) читає наступний елемент з CIS та повертає його.

 • Функція (UNREAD-CHAR) повертає в CIS останній прочитаний символ.

 • Функція (LISTEN) повертає T якщо CIS не порожній, та NIL якщо ми дійшли до кінця файлу.

 • Функції (OPEN-INPUT-FILE "") та (CLOSE-INPUT-FILE "") використовуються для відкриття та закриття файла для вводу.

 • Функції (OPEN-OUTPUT-FILE "") та (CLOSE-OUTPUT-FILE "") відповідно відкривають та закривають файл для виводу інформації.

  Приклади

  1. Надрукувати кількість літер sym в файлі name.

  (DEFUN f (name sym) (SETQ a (READ))

  (SETQ c 0) (IF (EQL a sym) (INCQ c)) )

  (OPEN-INPUT-FILE name) (CLOSE-INPUT-FILE name)

  (LOOP c )

  ((NOT (LISTEN)))

  2. Надрукувати файл в оберненому порядку, якщо його елементи є атомами.

  (DEFUN rew (in out) (PUSH (READ) temp) )

  (OPEN-INPUT-FILE in) (LOOP

  (OPEN-OUTPUT-FILE out) ((EQL temp NIL))

  (SETQ temp NIL) (WRITE (POP temp))

  (LOOP (SPACES 1) )

  ((NOT (LISTEN))) (CLOSE-INPUT-FILE in)

  (CLOSE-OUTPUT-FILE out) )

  Завдання

  1. Написати функцію (SRT ), яка сортує текстовий файл та виводить дані в файл .

  2. Написати функції (PRNUM2 num) та (PRNUM16 num), які відповідно друкують введені десяткові числа в двійковому та шістнадцятковому представленні.

  3. Згенерувати за даними числом n та символом y список (y yy yyy yyyy .... yyyyyyyy. Кількість літер s в останньому елементі списку дорівнює n.

  Відповіді

  1. (DEFUN appl (lst1 lst2)

  ((NULL lst1) (append lst3 lst2))

  ((NULL lst2) (append lst3 lst1))

  ((STRING< (CAR lst1) (CAR lst2)) (CONS (CAR lst1) (appl (CDR lst1) lst2)))

  (CONS (CAR lst2) (APPL lst1 (CDR lst2))) )

  (DEFUN QSORT (lst)

  ((NULL (CDR lst)) lst)

  ((NULL (CDDR lst))

  ((STRING< (CAR lst) (CADR lst)) lst)

  (CONS (CADR lst) (CONS (CAR lst) NIL)))

  (SETQ tmp1 (SPLIT lst))

  (APPL (QSORT tmp1) (QSORT lst)) )

  (DEFUN srt (in out)

  (OPEN-INPUT-FILE in)

  (OPEN-OUTPUT-FILE out)

  (SETQ temp NIL)

  (LOOP

  ((NOT (LISTEN)))

  (PUSH (READ) temp) )

  (setq temp1 (qsort temp))

  (print temp1)

  (CLOSE-INPUT-FILE in)

  (CLOSE-OUTPUT-FILE out) )

  2. (DEFUN prnum2 (num)

  (SETQ res NIL)

  (LOOP

  ((= num 1))

  (SETQ tmp (DIVIDE num 2))

  (SETQ num (CAR tmp))

  (PUSH (CDR tmp) res) )

  (PUSH 1 res)

  (PACK res) )

  (DEFUN prnum16 (num)

  (SETQ res NIL)

  (LOOP

  ((< num 16))

  (SETQ tmp (DIVIDE num 16))

  (SETQ num (CAR tmp) tmp (CDR tmp))

  (IF (>= tmp 10) (SETQ tmp (ASCII (+ (- 65 10) tmp))))

  (PUSH tmp res) )

  (IF (>= num 10) (SETQ num (ASCII (+ (- 65 10) num))))

  (PUSH num res)

  (PACK res) )

  3. ; (m1 y 7 y) -> (y yy yyy yyyy yyyyy yyyyyy yyyyyyy)

  (DEFUN m1 (sym n list)

  ((ZEROP n) NIL)

  (CONS (APPEND sym list) (m1 sym (- n 1) (PACK* sym list))) )


 •  
  Загрузка...