REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Загальнi вiдомостi про Бейсiк

Реферат на тему:

Загальнi вiдомостi про Бейсiк

Формат програмного рядка БЕЙСIКА

Програма, яка написана на мові Бейсік, являє собою сукупність програмних рядків. В Turbo-Basic нумерація рядків необов'язкова.

Рядок програми може містити декілька операторів Бейсіка, які відокремлюються один від одного символом ":". Загальна довжина програмного рядка не повинна перевищувати 255 знаків.

Константи БЕЙСIКА

В Бейсік-програмi можуть використовуватися константи числа або ланцюжки знаків, написані безпосередньо в тексті програми.

Константи поділяються на числові та символьні (рядкові).

Символьна константа це послідовність знаків, довжиною не більше ніж 255, яка береться в лапки (").

Числові константи поділяються на цілі та дійсні.

Цілі константи можуть бути представлені в десятковій, восьмирічній та шістнадцятирічній формах; дійсні константи в десятковій та експоненціальній формах.

Цілі константи в десятковій формі лежать в межах від 32768 до +32767.

Цiла константа в восьмирічній формі це послідовність восьмирічних цифр (0,1,...,7), перед якою стоїть префікс &O або просто &.

Цiла константа в шістнадцятирічній формі це послідовність шістнадцятирічних цифр (0,1,...,9,A,B,C,D,E,F), якій передує префікс &H.

Дійсні константи можуть бути представлені в двох форматах: із звичайною та подвійною точністю.

Змінні БЕЙСIКА

Змінні, як i константи, поділяються на числові та символьні (рядкові). Числовiй змінній можна присвоїти значення будь-якого числа, символьній значення рядка знаків довжиною від 0 до 255 символів.

Iмена змінних можуть бути будь-якої довжини, але Бейсік відрізняє імена за першими 40 символами. В іменах змінних можуть використовуватися літери, цифри та крапка. Резервовані слова Бейсіка не можуть використовуватися як імена змінних.

Iмена змінних визначають їх тип (числові або символьні), а також точність числової змінної.

Iм'я символьної змінної повинно закінчуватися знаком $.

В імені числової змінної останній символ визначає:

%

ціла змінна

!

змінна звичайної точності

#

змінна подвійної точності

Масиви БЕЙСIКА

Поpяд з константами та змінними в програмах можуть використовуватися масиви. Перед використанням масиву в програмі оголошується ім'я, тип та кількість елементів масиву. Для цього використовується оператор розмірності масиву DIM.

Якщо в програмі звертатися до елементу одновимірного масиву раніше, ніж цей масив буде визначено, то розуміється, що такий масив створений в пам'яті i включає 11 елементів (від нульового до десятого). Звеpнення до елементів двовимірного масиву перед його визначенням неможливо!

Арифметичні операції

Для виконання арифметичних операцій в Бейсік-програмi використовуються наступні оператори:

+

додавання

-

віднімання, зміна знаку

*

множення

/

ділення з плаваючою крапкою

цiлочисельне ділення

^

піднесення до степеню

MOD

залишок від ділення

Операцiї відношення

В операціях відношення порівнюються два значення, які можуть бути обидва числовими або обидва символьними. В результаті отримуємо одне із значень: "так" (-1) або "ні" (0), які можуть використовуватися для управління ходом виконання програми (дивись оператор IF).

Викоpистовуються наступні операції відношення:

=

дорівнює

<> або ><

не дорівнює

<

менше

>

більше

<= або =<

не більше

>= або =>

не менше

Логічні операції

В логічних операціях виконуються побiтовi дії над операндами, попередньо перетворені в цілі (якщо це необхідно). Значення операндiв завжди знаходяться в межах від -32678 до +32767. Кожний операнд розглядається як послідовність шістнадцяти біт, над якими виконуються дії з допомогою наступних операторів:

NOT

заперечення (логічне доповнення)

AND

i (кон'юнкція)

OR

або (диз'юнкція)

XOR

виключаюче або

EQV

еквівалентність

IMP

iмплiкацiя

Символьні вирази

Поняття "символьний вираз" означає окремі символьні константи та змінні, а також їх комбінації з використанням оператора зчеплення. Для оператора зчеплення використовується символ +. В результаті операції зчеплення виконується об'єднання (зчеплення) символьних значень двох змінних або змінної та символьної константи.


 
Загрузка...