REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Страхування → Правила та умови страхування, вимоги щодо розробки правил

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему:

"Правила та умови страхування,

вимоги щодо розробки правил"

Страхування відбувається згідно розроблених правил. Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

Правила страхування повинні містити:

 • перелік об'єктів страхування;

 • порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат;

 • страхові ризики;

 • виключення із страхових випадків і обмеження страхування;

 • строк та місце дії договору страхування;

 • порядок укладення договору страхування;

 • права та обов'язки сторін;

 • дії страхувальника у разі настання страхового випадку;

 • перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;

 • порядок і умови здійснення страхових виплат;

 • строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат;

 • причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування;

 • умови припинення договору страхування;

 • порядок вирішення спорів;

 • страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;

 • страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя;

 • особливі умови.

У разі, якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик повинен подати ці нові правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу.

Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії та реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них, якщо подані правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не відповідають вимогам цієї статті.

Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим органом.

Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.

Договір страхування повинен містити:

 • назву документа;

 • назву та адресу страховика;

 • прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх адреси та дати народження;

 • прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його адресу;

 • зазначення об'єкта страхування;

 • розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя;

 • розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за договором страхування життя;

 • перелік страхових випадків;

 • розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати;

 • страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума);

 • строк дії договору;

 • порядок зміни і припинення дії договору;

 • умови здійснення страхової виплати;

 • причини відмови у страховій виплаті;

 • права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

 • інші умови за згодою сторін;

 • підписи сторін.

Уповноважений орган має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян.

Відповідно до міжнародних систем страхування, які вимагають застосування уніфікованих умов страхування, договори страхування укладаються відповідно до таких умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

У разі виїзду зареєстрованого в Україні автотранспортного засобу на територію іншої країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", власник такого транспортного засобу зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного засобу перед третіми особами, дія якого поширюється на ці країни, та отримати від страховика - повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховий сертифікат "Зелена Картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах - членах цієї міжнародної системи страхування.

Для укладання договору страхування страхувальник подає страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.

Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

Договір


 
Загрузка...