REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Данко ”

21 Закону України "Про власність"). Це вид недержавної юридичної особи. Право колективної власності у колективному підприємстві безпосередньо здійснюють його органи управління — вищий орган управління (загальні збори або конференція) і правління. Отже, колективне підприємство, поки воно діє — це об'єкт права власності відповідної юридичної особи. Його засновники і учасники є власниками часток (паїв, вкладів) у майні підприємства.[7]

Інакше визначає поняття колективного підприємства Закон України "Про власність", згідно з яким видів колективних підприємств стільки ж, скільки суб'єктів права колективної власності названо в ст. 20 Закону України "Про власність": колективні підприємства (наприклад, підприємство, приватизоване трудовим колективом державного підприємства і не перетворене на інший вид; колективне сільськогосподарське підприємство); акціонерне або інше статутне господарське товариство (статті 25 і 26 Закону); виробничий кооператив (ст. 24 Закону; підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян (наприклад, профспілкове — ст. 28 Закону); підприємство релігійної організації (ст. 29 Закону); підприємство, створене господарським об'єднанням (ст. 27 Закону).[7]

Відкрите акціонерне товариство "Данко" (далі Товариство) засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна по Івано-Франківській області від 26 березня 1996 року , шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1992 року №686 Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства.

Повна офіційна назва Товариства - відкрите акціонерне товариство " Данко ".

Скорочена назва Товариства - ВАТ " Данко ".

Місцезнаходження Товариства:

Україна, 78200, Івано-Франківська область, м. Коломиявул С.Петлюри 41а, тел./факс +38(067)3421580.

Метою діяльності Товариства є: одержання високих прибутків від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів акціонерів, а також економічних і соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

- проведення державної політики з питань обміну науково-технічними знаннями в формі торгівлі патентами, ліцензіями, "ноу-хау";

- здійснення комерційно-посередницьких послуг в галузі

- здійснення торговельно-комерційної діяльності, відкриття магазинів ;

- розробка мобілізаційного плану на особливий період, довготермінової та річної програми мобілізаційної підготовки Товариства;

- створення потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації та запасів матеріально-технічних ресурсів;

- забезпечення виконання державних замовлень і договорів з питань мобілізаційної підготовки;

- здійснення переходу на режим роботи в умовах особливого періоду;

- виробництво високоякісної продукції на основі новітніх технологій виробництва;

- створення промислових цехів;

- інші види господарської діяльності, у тому числі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

Поняття акціонерного товариства.

Товариство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою , фірмовий знак (символіку) , а також інші необхідні реквізити.[3]

Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях тільки в межах свого майна. Акціонери ризикують зазнати збитків від діяльності Товариства тільки в межах свого внеску (пакета належних їм акцій ) до Статутного фонду.

Товариство має право укладати угоди (контракти),зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення комісії тощо , набувати майнові та особисті немайнові права , вступати в зобов'язання , бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному суді, третейському суді України, а також у судах інших держав.

Товариство має право за встановленим чинним законодавством порядком:

- випускати цінні папери;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України, за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

- чинити інші дії, то не суперечать чинному законодавству.

Товариство має право придбавати на ринку цінних паперів випущені ним акції на підставі договору з їх власниками за ціною , що визначається сторонами, для подальшого продажу іншим особам або анулювання.

Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього терміну, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням Статутного фонду Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством акцій.

Товариство має право здійснювати випуск акцій різних категорій. У разі випуску акцій різних категорій до Статуту Товариства вносяться відповідні доповнення, які визначають обсяг прав та зобов'язань власників цих акцій.

Створені Товариством філії, представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.

Акціонерами (учасниками) Товариства є фізичні та юридичні особи України, що є власниками акцій Товариства і занесені до реєстру акціонерів Товариства.

Акціонер Товариства безпосередньо, або в особі своїх повноважних представників має право:

- брати участь у зборах акціонерів особисто, або доручати представляти свої інтереси іншій особі;

- обиратися та бути обраним до складу органів управління та контролю Товариства;

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;

- брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

- одержувати інформацію про діяльність Товариства, що не складає комерційної таємниці на письмову вимогу у відповідності із внутрішніми актами Товариства;

- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно номінальної вартості належних йому акцій Товариства;

- продавати або відчужувати іншим чином акції Товариства, що йому належать, у порядку визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

- передавати управління своїми акціями іншим особам;

- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;

- вийти з Товариства в установленому чинним законодавством та дійсним Статутом порядку;

Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління та контролю Товариства;

- не розголошувати комерційну


 
Загрузка...