REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Данко ”

українській та угорській мовах. З оригіналу контракту роблять по три примірники копій. Контракт підписують зазначені у договорі відповідальні особи. Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу О.В. Лемішевської.

Укладений сторонами контракт (див. Додаток А) .

ВИСНОВКИ

ВАТ „Данко" займається ЗЕД імпортуючи сировину з закордону і реалізуючи частину продукції на зовнішній ринок.

Оцінка ефективності ЗЕД показала, що ефективність ЗЕД підвищилась майже в два рази, це підвищення спричинене такими показниками :

1.Зменшення прибутку від експортно-імпортних операцій,

2.Зменшенням експортно-імпортних витрат,

3.Правленою та ефективною маркетинговою стратегію,

4.Оперативній організації та взаємодії між відділами,

5.Врахуванні досвіду західних та пострадянських підприємств,

6.Врахуванням останніх досягнень у менеджменті ЗЕД.

В поточному році, ВАТ „Данко" уклала угоду з ЗАТ „Деніго" на поставку жіночого взуття.

Для встановлення контакту між сторонами було використано тверду оферту і запит. Сторони провели переговори, усунули непорозуміння і підписали контракт на продаж на умовах (CIP).

Ефективність ЗЕД підвищилась на 20 %, що є найкращим доказом ефективної та правильної роботи підприємства. Аналіз також показав здатність ВАТ „Данко" підвищувати якісь продукції при зменшенні витрат на виробництво.

Метою цієї курсової роботи було оцінити ЗЕД ВАТ „Данко". Для цього ми використовували показники експортно-імпортної діяльності підприємства, займались дослідженням ринку, встановлювали контакти з іноземними партнерами.

Завданням курсової роботи було оцінити ефективність ЗЕД ВАТ „Данко", встановити контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його. Детальний аналіз показників експортно-імпортних операцій показав динаміку показників, причини та наслідки переміщення в той чи інший бік. Було встановлено контакт з фірмою імпортером, в даному випадку ЗАТ „Деніго", при цьому використовувались такі документ як тверда оферта. Сторони домовилися, що контракт буде розроблений експортером, тобто ВАТ „Данко". Підчас розробки контракту у сторін виникли непорозуміння, які були вирішені шляхом переговорів. При розробці контракту широко застосовувались рекомендації та базові умови поставки „Інкотермс 2000". Слід також врахувати, що було досліджено питання фінансових розрахунків між сторонами, після переговорів було вирішено що оплата буде проводитись за допомогою акредитив, яка здійснюється за допомогою банківського переказу (акредитиву).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.

2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.

3.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.

4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.

5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .

Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.

6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.

7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній

діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.

8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. -К.: КНЕУ, 2002. - 392с.

9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.

10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.

 • Закон України "Про власність".

 • Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 • Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".

 • Закон України "Про господарські товариства".

  КОНТРАКТ №3200557

  м. Коломия "15" червня 2005 р.

  ВАТ „Данко" названа у подальшому "Продавець", в особі Голови правління Остапко Світлани Михайлівни , з однієї сторони, і фірма у подальшому"Покупець",в особі Директора Moccia Vincenzo, з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.

  1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

  Продавець продає, а Покупець купує: жіноче взуття, (в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку Б до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 25000 (двадцять п'ять тисяч) євро на умовах, вказаних в Контракті.

  2.ЦІНИ ТА КІЛЬКІСТЬ

  Покупець купує Товари в кількості та за цінами, які вказані в Додатку Б.

  3.ПОСТАВКИ

  3.1. Продавець поставляє Товари на умовах "Перевезення і страхування оплачені до" (СІР), місто Чоп, що підтверджується автонакладною (CMR). За зберігання Товарів, не отриманих зі складу протягом 10 (десяти) днів після отримання повідомлення про прибуття вантажу, буде стягуватись плата в обсязі 10 (десяти) євро за кожне транспортне місце за кожний наступний день зберігання.

  3.2.Продавець здійснює поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців з дня підписання Контракту.

  Дострокова поставка допускається.

  Часткове відвантаження не допускається.

  3.3.а)У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожний наступний після цього тижня, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.

  б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці. Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.

  в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.

  г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.

  3.4. У тому випадку , якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.

  3.5. Незважаючи на усі інші положення цього контракту, Продавець не несе відповідальності за невикористання строків поставки або за непоставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.

  4. ОПЛАТА

  4.1. Для оплати Продавцю поставки Товарів Покупець відкриває акредитив в євро на загальну суму вартості Товарів по цьому Контракту, який оплачується по поданню Отримання Продавцем акредитиву не


 •  
  Загрузка...