REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Місце україни в глобалізаційних процесах

теорія;

- не протиставлення, а органічна єдність ринкової саморегуляції та державного регулювання еконйміки;

 • розвинена демократія, незалежність і патріотизм засобів масової інформації;

 • заборона продажу землі іноземцям, обмеження іноземних інвестицій в свої фірми;

- використання національної ідеї, національних інтересів як ідеології розвитку країни;

- збереження незалежності і керованості в політиці, економіці та культурі, забезпечення всіх умов для національної безпеки;

- політика односторонньої лібералізації зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до країн, ринок яких завойовується з одночасним захистом свого ринку та підтримкою свого виробника тощо.

Потрібно враховувати подвійну мораль Заходу. Захід ніколи не проводив у себе реформи за моделлю МВФ. Це рецепт Заходу для слаборозвинених країн. Всі ті країни, які досягли успіхів в економічному розвитку, ніколи не співпрацювали із МВФ. Всі ті, хто виконують умови МВФ, крім боргів та фінансового залежності, нічого не мають. Чехія, Словенія досягли успіху тільки після того, як відмовились від умов МВФ.

Світова практика свідчить, що сучасний рівень інтернаціоналізації виробництва та транснаціоналізації капіталу потребує координації дій національних економік. Міжнародні фінансові організації практично проголосили себе такими координаторами. Так, МВФ, маючи у своєму розпорядженні потужні науково-дослідні установи і, зокрема, інститут МВФ, широкий загін експертів-спеціалістів з багатьох галузей науки, здійснює постійний моніторинг за макроекономічною політикою країн-членів фонду, а також за станом всієї світової економіки.

Теоретично метод МВФ бездоганний. Міжнародні фінансові організації на чолі з МВФ покликані, начебто, надавати допомогу країнам, що стали на шлях самостійного розвитку, проводити більш узгоджену, скоординовану економічну політику, і в такий спосіб не допустити диспропорцій в розвитку світової економіки. Але його практична цінність виявляється дуже рідко. Так, в Чилі та Польщі метод МВФ спрацював більш-менш ефективно (і те за умов "коригування" цього методу на місцях).

Практично ж, міжнародні економічні організації, використовуючи свій великий економічний потенціал, нав'язують ослабленим державам вигідну для себе модель економіки, як правило, фінансово залежну від МФО.

За цих умов великі сподівання покладалися в Україні на фінансову допомогу з боку країн Заходу і, зокрема, на позики міжнародних фінансових організацій.В той же час, для розвинених країн Україна приваблива як сировинний придаток (займаючи 1% території земної кулі, Україна має 5,2% природних ресурсів). Заходу Україна потрібна слухняна і деградована. Українському народу - сильна і незалежна! Заходу потрібен нинішній курс реформ, який веде Україну на периферію світового господарства, Україні потрібен новий курс реформ, який веде в коло розвинених держав. Україна повинна зробити власний вибір.

Міжнародні відносини, ЗЕД

 • Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – М, ИВЦ. "Маркетинг". 1996.- 496 с.

 • Андрійчук В., Титаренко В. Між двома жорнами. Чи ефективний український експорт  Політика і час, - 1995. - №7, - C.25-27.

 • Applied Еconomics, Junior Achievement - Peace Corps, USA, 1996.- 223 с.

 • Барановский А.И., Турянская М.М. Торговля в Западной Европе. - М.: Знание, 1990.

 • Бей О. Вільна торгівля і стратегія протекціонізму в світовій економіці // Політика і час-97, № 5-6, C.52-64.

 • Березний А. Шлях до ГАТТ/СОТ // Політика і час –97, № 7, C.25-29.

 • Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. – 241 с.

 • Внешняя торговля развитых капиталистических стран: Справочник / Под ред. И.Н. Устинова.- М., Международные отношения, 1989.- 178 с.

 • Василенко Ю. Структурні зміни в експортній діяльності України // Економіка України, 1997. № 7, C.70.

 • Васильева Н. Торговля с Россией – вид сверху и вид снизу // Бизнес, 1999, № 5, C.10-11.

 • Волченко А. "Восточный базар – хороший базар"// Бизнес, 1999, № 10, C.11.

 • Воронова Є.М. Мазаракі А.А. Експортний потенціал та розвиток зовнішньої торгівлі України: Конспект лекцій. – К.: 1994. -24 с.

 • Герчикова М.Н. Международная встречная торговля // Внешняя торговля, 1990, № 12, C.17-22.

 • Данилин Г. Мировой рынок: конкуренция или сотрудничество // МЭМО – 93, № 10, C.26.

 • Дюмулен И. Внешнеторговый режим ведущих зарубежных стран // Внешняя торговля, 1996, № 4, C.45-48.

 • Дюмулен И. Торгово-политическая система ГАТТ: принципы, правовые нормы и правила // Внешняя торговля, 1993, № 7-8.

 • Зовнішньоекономічна діяльність України за 1996 р. (Статистичний довідник). – К., 1997р.

 • Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.

 • Лисов А. Таможенное регулирование внешней торговли в условиях перехода к рынку // Внешняя торговля, 1993, № 9.

 • Лугин К. Жизнь на дне / Бизнес, № 8 (319), 22 февраля, 1999.

 • Киреев А. Международная экономика. – М.: "Международные отношения", 1998.-416 с.

 • Мальков Э. Зона свободной торговли: мировой опыт // Деловой мир – 92, 24 июня, C.7-8.

 • Мировой рынок природного газа // Фінанси України – 95, 5 вересня, C.17-22.

 • Нетарифне регулювання експортно-імпортних операцій  Буковинське віче. –1996. – C.2.

 • Оhlin B. Interregional and International Trade. – Cambridge (Mass).

 • Павленко Ф. Підвищення конкурентоспроможності виробництва в країнах з перехідною економікою // Економіка України, 1998, № 11, C.42.

 • Пензеник В. Коні не винні, або реформи чи їх імітація. – Київ, 1998.

 • Покровський С., Владимиров С. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности // Внешняя торговля, 1993, № 12.

 • Полуэктов А. Важнейший этап на пути на мировой рынок // Внешняя торговля, 1995, № 7-8.


 •  
  Загрузка...