REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

135


Дипломна робота

Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування
зовнішньоекономічної діяльності

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................

2

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ .......................................

6

1.1.Сутність та особливості організації міжнародного бізнесу. Місце банківських кредитів в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств...........................................................................

6

1.2. Комерційний кредит, як форма розрахунків в міжнародній діяльності підприємств. Інші види кредитування.............................

15

1.3. Правові засади міжнародного кредитування при обслуговуванні банками зовнішньоекономічної діяльності.....................................

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.....................................................................

27

2.1. Методика кредитного аналізу підприємства-позичальника. Визначення ціни кредиту ..........................................................

27

2.2. Механізм короткострокового кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Програми мікрокредитування малого і середнього бізнесу...................................................................

37

2.3. Управління кредитним ризиком та обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності................................................

46

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ...........................................

87

3.1. Проблеми міжнародного кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні.................................................

87

3.2. Шляхи удосконалення процесу кредитування міжнародної діяльності підприємств

98

ВИСНОВКИ........................................................................

111

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................

116

ВСТУП

Розвиток і поглиблення інтеграції України у світове господарство ґрунтується перш за все на тих об'єктивних умовах, які притаманні нашій країні. До них насамперед належить природничо-ресурсний, економічний та науково-технічний потенціали, наявність висококваліфікованих кадрів, сприятливе географічне положення країни, транспортні та водневі комунікації.

Серед численних форм зовнішньоекономічних зв'язків провідне місце належить зовнішній торгівлі, особливо експортному виробництву, від якого значною мірою залежить ефективність економіки. Україна традиційно впродовж багатьох років посідала провідне місце у розвитку експортного виробництва.

Важливими формами зовнішньоекономічних відносин, що сприяють інтегруванню України в систему світового господарства є встановлення прямих контактів між спорідненими підприємствами, спільними комерційними банками, центрами з підготовки спеціалістів різного профілю зі знанням ринкового механізму, систем менеджменту і маркетингу. Це і визначило актуальність обраної теми.

Наявність різноманітних видів міжнародного кредиту обумовлює використання на практиці різних за своїм змістом і специфікою механізмів здійснення міжнародних кредитних операцій.

В Україні використання оптимальних за структурою механізмів міжнародних банківських кредитних операцій забезпечуватиме стимулювання експорту, що є важливим для розвитку національної економіки.

Огляд літератури з теми дослідження.Значний внесок у вивчення питань кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств зробили такі українські вчені як І. Бобров, С. Бровко, О. Дзюблюк, В. Денисенко, Б. Івасів, 3. Луцишин, С. Руденко та інші.

Серед російських авторів слід в першу чергу, назвати Л. Красавіну, О. Лаврушина, Я. Мірки.

Значне місце в дослідженні питання кредитування міжнародної діяльності підприємств належить і вченим західних країн, зокрема, Д. Мак Нотон, Д. Брігхем, П. Роуз та інші.

В працях вищезазначених вчених досліджуються теоретичні аспекти реалізації кредитних стосунків при організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств, але недостатньо досліджені особливості функціонування кредитного процесу в міжнародній діяльності українських підприємств. Тому питання міжнародного кредитування підприємств України потребує подальших досліджень і розробок, зокрема, актуальним є розробка як теоретичних пропозицій, так і практичних рекомендацій стосовно вдосконалення кредитного процесу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами, як корпоративними , так і представниками малого і середнього бізнесу.

Власне це і обумовило необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і практичних рекомендацій з проблем вдосконалення кредитних послуг українських банків для здійснення підприємствами своєї зовнішньоекономічної діяльності.

Мета та задачі дослідження. Метою даної магістерської роботи є обґрунтування теоретичних основ організації кредитування міжнародної діяльності підприємств, оцінка сучасного стану кредитної діяльності банків в валюті, удосконалення методики аналізу кредитоспроможності підприємства-позичальника при виконанні ним зовнішньоекономічного контракту, а також оцінка рівня кредитного ризику при наданні підприємствам кредитів в інвалюті.

Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, формулювання і вирішення наступних задач:

 • дослідити сутність і складові зовнішньоекономічної діяльності
  підприємств України в умовах ринкової економіки;

 • визначити сутність та різновиди кредитних послуг, що їх
  надають вітчизняні банки для здійснення підприємствами своєї
  зовнішньоекономічної діяльності;

 • обґрунтувати і визначити місце і роль валютного кредитування
  в діяльності підприємств;

 • дати аналітичну оцінку діючої практики банківського кредитування підприємств при здійсненні ними своєї міжнародної діяльності;

 • проаналізувати тенденції, виявити проблеми та обґрунтувати
  напрямки удосконалення кредитного процесу у міжнародних
  стосунках підприємств Україні.

  Об'єкт і предмет дослідження.Об'єктом дослідження є сфера економічних стосунків що виникають між кредитор (банком) і позичальником (підприємством) з приводу перерозподілу вартості в грошовій (валютній) і товарній формах в процесі здійснення суб'єктами ринку своєї зовнішньоекономічної діяльності.

  Предметом дослідження є діяльність


 •  
  Загрузка...