REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

банківських установ спрямована на кредитування підприємств в процесі здійснення ними своєї експортно-імпортної діяльності.

Методологічна основа та інформаційна база дослідження.На основі діалектичного методу пізнання проведено вивчення та визначення напрямків удосконалення кредитування підприємств в інвалюті. Для дослідження стану кредитних взаємовідносин підприємства та банківських установ, а також при вивченні кредитоспроможності позичальників використані статистичні, математичні методи, техніко-економічного і фінансового аналізу і спостереження.

Статистичну і фактологічну основу дослідження складають Закони України, Постанови та декрети Кабінету Міністрів, нормативні документи Національного Банку України.

Наукова новизна роботиполягає у теоретичному обґрунтуванні та практичному вирішенні комплексу питань пов'язаних з удосконаленням організацій банківського кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Зокрема, безпосередньо в процесі дослідження одержано такі наукові результати:

 • при наданні кредитів гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самої корпорації, так і її партнерів може бути компаративний комплексний аналіз фінансового стану, рентабельності та ділової активності корпорації. Якщо оцінка бізнес-ризику позичальника була задовільною, доцільно здійснити фінансово-майновий аналіз його діяльності, який передбачає:

  • компаративний комплексний аналіз фінансового стану, рентабельності
   та ділової активності підприємства;

  • аналіз грошового потоку підприємства;

  • визначення якості майна під заставу;

 • аналіз кредитного ризику підприємства-позичальника передбачає два основні напрями: оцінку бізнес-ризику і фінансово-майновий аналіз позичальника.

  Для оцінки бізнес-ризику необхідно проаналізувати такі фактори:

  - зовнішнє ринкове середовище фірми; я

  - кість управління фірми;

  характер взаємовідносин з клієнтами фірми;

 • кінцева рейтингова оцінка повинна містити всі найважливіші показники фінансово-господарської та виробничої діяльності підприємства, тобто господарської активності загалом. При її визначенні використовують дані про виробничий потенціал підприємства, рентабельність його продукції, ефективність використання виробничих і фінансових ресурсів, стан і розміщення коштів, їх джерела та інші показники;

 • проблеми модернізації зовнішньоекономічного сектору є нагальними і потребують максимальної концентрації ресурсів на ключових напрямках. З огляду на це доцільно розробити механізм, який би поєднував адміністративні та ринкові важелі. Зважаючи на провідні позиції банківських установ у структурі національної фінансової системи на сучасному етапі її формування, саме їх кредитна діяльність має опосередковувати зазначені процеси;

 • використання позичок в іноземній валюті пов'язане для позичальників із ризиками високих трансакційних витрат, які загрожують звести нанівець цінові переваги цих кредитів та втратами внаслідок валютного ризику. Отже, зменшити вплив ефекту внутрішнього відпливу капіталу на формування валютної структури кредитного портфелю можна шляхом стабілізації валютного курсу та зниження інфляційних очікувань суб'єктів економіки.

 • Серед механізмів зниження ризиків, пов'язаних із наданням довгострокових ресурсів, доцільно ширше використовувати у вітчизняній практиці механізми спільного кредитування.

  Подальшого дослідження потребує проблема об'єктивної обмеженості потенціалу ФПГ саме у вирішенні проблем структурних зрушень у зовнішньоекономічному секторі вітчизняної економіки, де вже склалася усталена спеціалізація, й інтереси українських ФПГ пов'язані саме з нею.

  Практичне значення отриманих результатівполягає у тому, що вони можуть використовуватись к у процесі вдосконалення кредитної політики і кредитних відносин банківських установ з підприємствами при розробленні методичних підходів до аналізу кредитоспроможності позичальників, удосконаленні форм забезпечення повернення банківських кредитів.

  Структура та зміст роботи.Магістерська робота складається зі вступу, З розділів, висновків, списку використаних джерел.

  В першому розділі роботи розглядається організація міжнародного бізнесу в Україні та кредитування підприємств, зокрема, сутність та особливості організації міжнародного бізнесу та місце банківських кредитів в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

  В другому розділі роботи проведений аналізу практики здійснення
  міжнародного кредитування при обслуговуванні банками

  зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

  Третій розділ магістерської роботи присвячений проблемам кредитування міжнародної діяльності підприємств в сучасних умовах та шляхам вирішення цих проблем.

  В роботі зроблені висновки до кожного розділу роботи та загальні висновки до магістерської роботи.

  Повний обсяг магістерської роботи - ___сторінок, у тому числі робота містить ___таблиць, ___ілюстрацій, список використаних джерел зі ___найменувань.

  РОЗДІЛ 1

  ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

  1.1.Сутність та особливості організації міжнародного бізнесу. Місце банківських кредитів в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Розвиток і поглиблення інтеграції України у світове господарство ґрунтується перш за все на тих об'єктивних умовах, які притаманні нашій країні. До них насамперед належить природничо-ресурсний, економічний та науково-технічний потенціали, наявність висококваліфікованих кадрів, сприятливе географічне положення країни, транспортні та водневі комунікації. Так, маючи площу країни, що становить 0,4% площі загальної світової суші, і чисельність населення 0,8% загальносвітової його чисельності. , Україна виробляє 5% світової мінеральної сировини та продуктів її переробки. За показниками обсягів виробництва чавуну, сталі, прокату Україна посідає п'яте місце у світі після США, Японії, Росії та Китаю. Вона має конкурентоспроможні технології у аерокосмічній галузі, ракето - та літакобудуванні.

  Україна як індустріально-аграрна держава Східної Європи має розвинену галузеву і територіальну структуру господарства. Провідною і найважливішою виробничою сферою є промисловість, яка складається з таких галузей, як паливно-енергетична, металургійна, машинобудівна, хімічна, лісова, легка і харчова. Україна має також розвинений агропромисловий комплекс, головне місце в якому належить сільському господарству з родючими ґрунтами.

  Перспективним в Україні вважається також розвиток курортного і туристичного господарства.

  Серед численних форм зовнішньоекономічних зв'язків провідне місце належить зовнішній торгівлі, особливо експортному виробництву, від якого значною мірою залежить ефективність економіки. Україна традиційно впродовж багатьох років посідала провідне місце у розвитку експортного виробництва.

  Важливими формами зовнішньоекономічних відносин, що сприяють інтегруванню України в систему світового господарства, є встановлення прямих контактів між


 •  
  Загрузка...