REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

закладених запасів із інформацією щодо місцезнаходження, обсягів, виду і строків знаходження в запасах; підтвердити в письмовому вигляді, що на ці запаси не існує ніяких інших претендентів такого роду; якщо це можливо, перевести закладені запаси в спеціалізовані склади (якщо такі існують) для того, щоб забезпечити повний контроль над запасами шляхом ведення надійного і незалежного обліку третьою особою.

Для того, щоб забезпечити можливо повною мірою достатність застави, вартість застави необхідно протягом строку кредиту перевіряти. Слід враховувати моральне старіння застави. Деякі активи втрачають свою первісну вартість швидше, ніж інші, хоча строк їх придатності - на відміну від строку збереження може бути більшим. Наприклад електронне обладнання (комп'ютери), автомобілі.

Позики, забезпечені фізичною заставою, як правило, лишаються вразливими для шахрайства з боку позичальника. Кредитуючий банк повинен залишатись пильним по відношенню до того, як позичальник виконує умови кредитної угоди і договору про заставу.

На стадії надання кредиту дуже важливим є здійснення аналізу бухгалтерської звітності та фінансового стану позичальника. Форми звітності, що надходять, можуть бути різними, але банк повинен уніфікувати ці дані. Гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самої корпорації, так і її партнерів може бути компаративний комплексний аналіз фінансового стану, рентабельності та ділової активності корпорації.

Отже, якщо оцінка бізнес-ризику позичальника була задовільною, доцільно здійснити фінансово-майновий аналіз його діяльності, який передбачає:

 • компаративний комплексний аналіз фінансового стану, рентабельності та ділової активності підприємства;

 • аналіз грошового потоку підприємства;

 • визначення якості майна під заставу.

Клієнти, які не мають позитивного кредитного досвіду, повинні бути особливо ретельно перевірені.

Вид та термін кредиту повинні відповідати меті кредитування, можливості погашення боргу та джерелу погашення.

Аналіз кредитного ризику підприємства-позичальника передбачає два основні напрями: оцінку бізнес-ризику і фінансово-майновий аналіз позичальника.

Для оцінки бізнес-ризику необхідно проаналізувати такі фактори:

 • зовнішнє ринкове середовище фірми;

 • якість управління фірми;

 • характер взаємовідносин з клієнтами фірми.

  Кінцева рейтингова оцінка повинна містити всі найважливіші показники фінансово-господарської та виробничої діяльності підприємства, тобто господарської активності загалом. При її визначенні використовують дані про виробничий потенціал підприємства, рентабельність його продукції, ефективність використання виробничих і фінансових ресурсів, стан і розміщення коштів, їх джерела та інші показники.

  Розмір відсотка залежить від розміру кредиту, його тривалості, типу валюти, ризику неплатежу і виду забезпечення (банківська гарантія, акредитив тощо).

  При визначенні показників відсоткових ставок у міжнародній торговельній практиці вчаровуються також економічні та політичні умови країни-імпортера, що визначають характер ринку збуту. Зокрема, нестабільні політичні та економічні умови, ризикований характер ринку призведуть до збільшення плати за кредит.

  Кредитування складається з ряду етапів кожен з яких окремо забезпечує вирішення певних завдань, а у сукупності досягаються головні цілі кредитних операцій - їх надійність і прибутковість для банку

  Перший етап. Розгляд заявки на отримання кредиту.

  Другий етап. Кредитний аналіз.

  Третій етап. Підготовка до укладання кредитної угоди.

  Четвертий етап. Переговори про складання кредитної угоди з клієнтом.

  П'ятий етап. Відкриття позичкового рахунка і надання кредиту.

  Шостий етап. Погашення позички.

  Процес кредитування включає контроль з боку банку за виконанням умов кредитної угоди. Особлива увага приділяється своєчасності сплати позичальником процентів за користування позичкою.

  Оскільки по кожній позичці існує неповернення боргу внаслідок непередбачених обставин, банк прагне надавати кредити найнадійнішим клієнтам. Однак, він не повинен упускати можливості розвивати свої позичкові операції і за рахунок надання позичок, що пов'язані з підвищеним ризиком, оскільки вони приносять вищий дохід.

  В останній період часу спостерігається тенденція до відносної стабілізації відсоткових ставок за кредитами наданими суб'єктам підприємницької діяльності в іноземній валюті. Це свідчить про позитивні явища в економіці України.

  Зазначена тенденція свідчить про поступову переорієнтацію банків на зростання попиту на інвестиційні ресурси відповідно до потреби фінансування процесів оновлення матеріальної бази суспільного виробництва.

  Серед позитивних тенденцій у валютному фінансуванні банками економіки зазначимо його зорієнтованість на реальний сектор економіки.

  В останні роки швидше зростає довгострокове кредитування суб'єктів не фінансового сектору в іноземній валюті.

  Зазначені структурні зрушення у валютному фінансуванні свідчать про тенденції щодо використання іноземної валюти на потреби, непов'язані з функціонуванням зовнішньоекономічного сектору та підтверджують наявність ефекту внутрішнього відпливу капіталу. Це свідчить про певну незрілість вітчизняної фінансової системи і її неповну відповідальність тим завданням, які постають перед національною економікою на сучасному етапі.

  Банк надає мікро кредити мікро позичальникам в формі:

 • разового кредиту;

 • разового кредиту в рамках діючої Генеральної угоди;

 • кредитної лінії (відновлюваної, не відновлюваної);

 • технічного кредиту (кредит джерелом повернення якого є іноземна валюта, що закуповується на УМВБ, кредит джерелом повернення якого є виручка в іноземній валюті);

 • овердрафту;

 • кредитного ліміту на корпоративну пластикову банківську картку.

  РОЗДІЛ З

  ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО

  ВДОСКОНАЛЕННЯ

  3.1. Проблеми міжнародного кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні

  Завдання, які постають перед вітчизняною економікою в умовах сучасних глобальних технологічних та інституційних змін, спонукають до вирішення проблем перерозподілу валютних ресурсів, залучених в економіку, переорієнтації фінансових потоків на потреби формування інвестиційної моделі розвитку національної економіки та її зовнішньоекономічного сектору. На необхідності використання потенціалу перерозподільчих механізмів наголошується в останні роки у низці досліджень вітчизняних економістів. Так, зокрема, І.В. Крючкова зазначає, що для "формування інвестиційної моделі розвитку в умовах недостатнього масштабу надходження ПИ необхідно забезпечити зміну рівня нагромадження основного капіталу за рахунок ендогенних структурних чинників... Це означає, що економічна політика...при визначенні пропорцій розподілу доходів між інституціональними секторами економіки має враховувати нагальні потреби забезпечення випереджальної інвестиційної динаміки відносно ВВП...


 •  
  Загрузка...