REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

позичок, що пов'язані з підвищеним ризиком, оскільки вони приносять вищий дохід.

В останній період часу спостерігається тенденція до відносної стабілізації відсоткових ставок за кредитами наданими суб'єктам підприємницької діяльності в іноземній валюті. Це свідчить про позитивні явища в економіці України.

Зазначена тенденція свідчить про поступову переорієнтацію банків на зростання попиту на інвестиційні ресурси відповідно до потреби фінансування процесів оновлення матеріальної бази суспільного виробництва.

5. Серед позитивних тенденцій у валютному фінансуванні банками
економіки зазначимо його зорієнтованість на реальний сектор економіки.

В останні роки швидше зростає довгострокове кредитування суб'єктів не фінансового сектору в іноземній валюті.

Зазначені структурні зрушення у валютному фінансуванні свідчать про тенденції щодо використання іноземної валюти на потреби, непов'язані з функціонуванням зовнішньоекономічного сектору та підтверджують наявність ефекту внутрішнього відпливу капіталу. Це свідчить про певну незрілість вітчизняної фінансової системи і її неповну відповідальність тим завданням, які постають перед національною економікою на сучасному етапі.

6. Банк надає мікро кредити мікро позичальникам в формі:

 • разового кредиту;

 • разового кредиту в рамках діючої Генеральної угоди;

 • кредитної лінії (відновлюваної, не відновлюваної);

 • технічного кредиту (кредит джерелом повернення якого є іноземна валюта, що закуповується на УМВБ, кредит джерелом повернення якого є виручка в іноземній валюті); овердрафту;

 • кредитного ліміту на корпоративну пластикову банківську

  картку.

  7. Проблеми модернізації зовнішньоекономічного сектору є нагальними і
  потребують максимальної концентрації ресурсів на ключових напрямках. З
  огляду на це доцільно розробити механізм, який би поєднував адміністративні
  та ринкові важелі.

  Зважаючи на провідні позиції банківських установ у
  структурі національної фінансової системи на сучасному етапі її формування,
  саме їх кредитна діяльність має опосередковувати зазначені процеси.

  Вирішення проблеми ефективнішого забезпечення банками процесів структурної трансформації зовнішньоекономічного сектору вітчизняної економіки передбачає макроекономічні та мікроекономічні аспекти створення передумов для зниження ризиків інвестування.

  Значний потенціал у цьому напрямі - вдосконалення механізмів регулювання Національним банком процесів перерозподілу ресурсів комерційними банками.

  8. Використання позичок в іноземній валюті пов'язане для позичальників
  із ризиками високих трансакційних витрат, які загрожують звести нанівець
  цінові переваги цих кредитів та втратами внаслідок валютного ризику. Отже,
  зменшити вплив ефекту внутрішнього відпливу капіталу на формування
  валютної структури кредитного портфелю можна шляхом стабілізації
  валютного курсу та зниження інфляційних очікувань суб'єктів економіки.

  Певний потенціал щодо поліпшення процесу формування інвестиційних ресурсів мають також адміністративні обмеження, спрямовані на оптимізацію умов кредиту, передусім вартості запозичення за рахунок обмеження рівня банківської маржі.

  Мікроекономічні аспекти пов'язані зі зниженням ризиків банків та диференціацію механізмів надання кредитних ресурсів інвестиційного призначення. Проблема ефективності управління банківськими ресурсами потребує стандартизації методики прийняття інвестиційних рішень, що дасть змогу знизити ризики, оптимізувати цінові умови фінансування, а отже, зробити інвестиції доступними для позичальників.

  Значний потенціал має також впровадження фінансових інновацій, нових банківських продуктів. Фінансування інвестицій - це складний процес: у цій сфері діяльності банків необхідно застосовувати такі механізми кредитування, які дають змогу мінімізувати ризики.

  Традиційні методи кредитування, активно використовувані у вітчизняній банківський практиці, передбачають застосування різноманітних видів застав із метою мінімізації ризиків.

  9. Серед механізмів зниження ризиків, пов'язаних із наданням
  довгострокових ресурсів, доцільно ширше використовувати у вітчизняній
  практиці механізми спільного кредитування.

  10. Подальшого дослідження потребує проблема об'єктивної обмеженості
  потенціалу ФПГ саме у вирішенні проблем структурних зрушень у
  зовнішньоекономічному секторі вітчизняної економіки, де вже склалася
  усталена спеціалізація, й інтереси українських ФПГ пов'язані саме з нею.

  Досліджуючи ринкову сталість акціонерних товариств корисно використовувати відносні показники: чистий прибуток на 1 акцію, дивіденди на 1 акцію, дивіденди до ринкового курсу акції та ін. Як свідчить досвід рейтингової експертизи світової економічної преси (Financial Times-500, Business Weer-1000, Forbes-500, Euromoney, Fortune, агентства Moody's Investors Servis тощо), в основу розрахунку підсумкового показника рейтингової оцінки лежить порівняння підприємств по кожному показнику фінансового стану, рентабельності і ділової активності з умовним еталонним підприємством, яке має найкращі результати по всіх порівняльних підприємствах. Таким чином, базою підрахунку для отримання рейтингової оцінки стану справ підприємства є не суб'єктивні припущення експертів, а найбільш високі результати, які склалися в реальній ринковій конкуренції із усієї сукупності порівняних об'єктів. Еталоном порівняння є самий успішний конкурент, у якого всі показники краще.

  11. Методика комплексної оцінки фінансового стану, яка розглядалася, має наступні переваги.

  По-перше, вона базується на комплексному багатомірному підході до оцінки такого складного явища, як фінансова діяльність підприємства.

  По-друге, рейтингова оцінка господарсько-фінансової діяльності здійснюється на основі даних публічної звітності підприємства. Для її отримання використовуються найважливіші показники фінансової діяльності, які використовуються на практиці в ринковій економіці.

  По-третє, рейтингова оцінка являється компаративною, вона враховує реальні досягнення всіх конкурентів.

  По-четверте, для отримання рейтингової оцінки використовується плаваючий обчислювальний алгоритм, який реалізує можливості математичної моделі порівняльної комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства-позичальника.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Закон України "Про оренду державного майна"//Офіційний сайт
  Верховної ради України // www.rada.gov.ua.

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі і
  нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - №1. - С.3-47.

 • Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р.
  №1576-ХП // Офіційний сайт Верховної ради України //
  www.rada.gov.ua.

 • Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва ".
  Ухвалено Верховною Радою України 19 жовтня 2000 року //
  Відомості Верховної Ради України. - 1992р. - №47.

 • Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку
  малого підприємництва в Україні" №2157-111


 •  
  Загрузка...