REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

21.12.2000р.//3акон
України. - К., 2002. - Т.1. - с.468.

 • Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 №85/96. -
  ВР//Законодавство України про страхування. - К.: Аніта. - 1999. -
  С.18-39.

 • Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні /
  Затверджена постановою Правління Національного банку України
  №368 від 28.08.2001р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської
  діяльності. - 2001. - №6. - С.3-35.

 • Положення про кредитування / Затверджено постановою правління
  Національного банку України №246 від 28 вересня 1995р. //
  www.bank.gov.ua.

 • Положення про порядок формування та використання резерву для
  відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків /
  Затверджено постановою Правління Національного банку
  України№279 від 6 липня 2000р. // Законодавчі і нормативні акти з
  банківської діяльності. - 2000. - №9. - С.54-73.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 3.04.1995року № 294
  "Приоритеты напрямки розвитку економіки"

 • Положення "Про порядок залучення і використання іноземних
  кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для
  забезпечення зобов'язань юридичних осіб резидентів щодо їх
  погашення " Затверджена Постановою Кабінету Міністрів № 414
  від 05.05.1997 р.

 • Банківське право: Навч.посібник / Упорядник М.П. Кучерявенко. -
  Харків, 1999.-784 с

 • Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / A.M.
  Мороз, M.I. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук,
  проф. A.M. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476с.

 • Бізнес-середовище України - Міжнародна Фінансова Корпорація,
  2003.-С.29.

 • Бобров В. Основи ринкової економіки підприємство. - Київ: Т-во
  "Знання", 2000. - С.646-653.

 • Боринець С. Міжнародні валютно-фінансові відносини. - К.:
  Наукова думка. - 1999.

 • Бровко С, Руденко С. Валютно-фінансовий механізм в організації
  міжнародного бізнесу. - К.: Наукова думка, 2001. - С.245.

 • Бровкова Е.Г., Продис И.П. Внешнеэкономическая деятельность. -
  К.: Сирин, 2000.-196с.

 • Бровкою СМ., Руденко Л.В. Валютно-фінансові механізми в
  міжнародному бізнесі: світовий досвід і українська практика. - К.:
  Агентство Україна, 2001. - 380с.

 • Бюлетень Національного банку України. - №3. - 2005.

 • Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та
  реорганізація. - Харків, 2001. - С.249.

 • Введение в банковское дело. Уч. пособие под ред Г.Асхауэр. - М.:
  Из-во Научная книга, 1996. - 640с.

 • Введение в банковское дело. Учебное пособие. Под. Ред.
  Г.Асхауэра (Перевод с немецкого). - М.: Научная книга, 1996. -
  629с.

 • Вісник Національного банку України. - 2005. - №2.

 • Вісник Національного банку України. - 2005. - №3.

 • Внешнеэкономическая деятельность банков. - М.: ВЕЧЕ, 1994.- С.
  249.

 • Гуцал І.С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в
  трансформаційній економіці України (питання теорії, методики,
  практики). - Львів: ВАТ "БІБЛЬОС", 2001. - 244с.

 • Дзюблюк О.В. Особливості оцінювання грошового потоку
  підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності
  позичальника // Банківська справа. - 2001. - №1. - С.8.

 • Дзюблюк О.В. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти
  організації і стратегія розвитку в Україні /Банківська справа. - 2005.
  -№3.-С.24-33.

 • Дробчук Ю. Прострочена заборгованість за гарантованими
  державою кредитами і методи роботи з нею в Україні //Банківська
  справа.-2005.- №4.-С.15-22.

 • Едронова В.Н., Касянова СЮ. Оценка рейтинга кредитной заявки //
  Фінансьі и кредит. - 2002. - №7 (97). - С.2-8.

 • Економіка підприємства За ред Харіва С. Тернопіль, 1999.-353-368.

 • Крючкова І.В. Структурні чинники в розвиту економіки України. -
  Київ: Наукова думка, 2004. - С.5-7.

 • Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч.посіб. - К.: Т-во
  "Знання", КОО, 2000. - 368с.

 • Луцишин 3.0. Міжнародні валютно-фінансові відносини. -
  Тернопіль: Збруч, 1997. - 348с.

 • М.Ю. Лаврик Работа с клиентами в процессе факторингового
  обслуживания //Банковское дело №2. - 2005. - С.8-12.

 • Моринець СЯ. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання -
  Прес, 2002.-311с.

 • Основы международных валютно-финансовых и кредитных
  отношений. Учебн. пособие под ред. СВ. Котелкин. - М.: ИНФРА,
  2000.-189с.

 • Плотніков О.В. "Ultima ratio" кредитних реформ. - Київ: Кондор,
  2003.-С.51.

 • Руденко Л. В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових
  операцій в банках. Посібник К.: Видавничий центр Академія. -
  2002.- 376с.

 • Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні
  операції. - 2003. -К.: Т-во Знання. - 388с.

 • Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових
  операцій в банках: Посібник. - К.: Академія, 2002. - 375с.

 • Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових
  операцій банку. - К.: Вид-во Академія, 2002. - 200с.

 • Руденко Л.В., Подольська В.О., Яриш О.В. Аналіз фінансово-
  господарської діяльності підприємства. Навч. посібник. - К.: НМЦ
  Укоопосвіта, 2000 - 422с.

 • С. Руденко Організація міжнародних кредитно-розрахункових
  операцій в банках. - К.:2002. - С199-259.

 • Садеков А.А., Лісова И.О. Кредитний скоринг - методика
  оптимізації управління кредитними ризиками // Фінанси України. -
  2000. - №8. -СІ 18-122.

 • Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування в сфері
  зовнішньоекономічної діяльності //Фінанси України. - 2005. - №5.

 • Софіщенко І. Особливості та основні тенденції валютного
  фінансування банками національної економіки // Вісник
  Національного Банку України. - 2006. - №1. - С.36-41.

 • Ткачук О. Мікро кредит як одна з перспективних форм
  інвестування малих підприємств в Україні // Банківська справа. -
  2001.-№3.-С.34-36.

 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навч. посібник під
  ред. д-ра економічних наук, проф. А.Кредісова. - К.: В-во Алеута,
  2002. - 425с.

 • Финансовые рынки // Банковское дело. - 2005. - №8. - С. 18-21.

 • Цилюрик Д. Оцінка фінансового стану позичальника - суб'єкта
  малого бізнесу // Вісник Національного банку України. - 2000. -
  №10.-С.36-38.

 • Чайковський Я.І. Напрями вдосконалення кредитного ризику
  комерційних банків в умовах переходу до ринкових відносин //
  Вісник Тернопільської академії народного господарства, 2001. -
  №15.-С.62-64.

 • Чайковський Я.І. Сучасний стан та перспективи розвитку
  банківського кредитування // Банківська справа. - 2005.- №2. -
  С.45.

 • Якубенко Н. Група управління проектами міжнародних кредитних
  ліній: 10 років діяльності // Вісник НБУ. - 2005. - №2. - С.42-48.

 • www.usb.com.ua.Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності


 •  
  Загрузка...