REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

цілі будуть досягнуті.

Розглядають два основні напрямки зовнішньоекономічної політики:

а) протекціонізм, який передбачає захист власної економіки від іноземної конкуренції;

б) вільна торгівля, яка передбачає знаття різних обмежень на шляху іноземних товарів.

Як економічна категорія, міжнародний кредит виражає відносини між кредиторами і позичальниками різних країн із приводу надання, використання і погашення залучених коштів.

Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Міжнародний кредит означає кредитні відносини між державами, банками і підприємствами (фірмами) різних країн. В основі міжнародного кредиту - передача грошових (валютних) чи товарних ресурсів з однієї країни в іншу країну на засадах принципів кредитування. Необхідність використання міжнародного кредиту визначається потребами поглиблення міжнародного поділу праці і розвитку світогосподарських зв'язків.

На міжнародний кредит впливають багато чинників: платіжний баланс країн, розмір відсоткової ставки, вид валюти, валютний курс, цільове призначення та рівень рентабельності кредитних операцій тощо.

Крім загальних ознак (повернення, терміновість, платність, забезпеченість) міжнародному кредиту властиві і певні специфічні риси, обумовлені функціонуванням міжнародного фінансового механізму

(недотримання валюти кредиту і валюти його погашення; трансфертні ризики; втрати, пов'язані зі зміною курсу валют тощо), тобто підвищений кредитний ризик.

В зовнішньоекономічних операціях міжнародний кредит виконує такі функції:

1. Сприяє процесу накопичення капіталів в рамках усього світового господарства;

 • Прискорює процес реалізації товарів, послуг, інтелектуальної
  власності у всесвітньому масштабі, розсуваючи тим самим рамки
  розширеного відтворення;

 • Забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів між сторонами -
  учасниками;

 • Сприяє економії витрат обертання в сфері міжнародних розрахунків;

 • Здійснює регулювання економіки.

  Значення функцій міжнародного кредиту нерівноцінне і змінюється у міру розвитку національного та світового господарства.

  Об'єктивна потреба у міжнародному кредиті пов'язана з:

  необхідністю одночасних великих капіталовкладень для розширення

  виробництва;

  • кругообігом засобів у світовому господарстві;

  • особливостями міжнародного виробництва і реалізації;

  • розходженнями в обсязі і термінах міжнародних угод.
   Джерелами міжнародного кредиту служать: частина капіталу, що

  тимчасово вивільняється в підприємства в процесі кругообігу в грошовій формі; грошові нагромадження держави й особистого сектора що мобілізуються банками. Міжнародний кредит відрізняється від внутрішнього міждержавною міграцією й укрупненням цих традиційних джерел за рахунок їхнього залучення з ряду країн.

  Суб'єктами міжнародного кредиту є державні структури, банки, міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації, підприємства (фірми) та інші юридичні особи, окремі громадяни, кредиторами і позичальниками - представники різних країн. Залежно від суб'єктів міжнародних кредитних відносин виділяють: кредит між підприємствами (фірмами) різних країн; банківський кредит у міжнародній торгівлі; міждержавні (урядові) кредити; кредити міжнародних і валютно-фінансових організацій.

  Міжнародний кредит у сучасних умовах обслуговує широке коло світо господарських зв'язків: міжнародну торгівлю, інвестиційні процеси, регулювання платіжних балансів і зовнішнього боргу різних країн тощо.

  Міжнародний кредит за своїм характером поділяється на грошовий і товарний. При наданні позик у грошовій формі об'єктом позики виступають міжнародні платіжні засоби, вільно конвертовані національні валюти. Товарна форма міжнародного кредиту зв'язана з комерційним, або фірмовим кредитом - товари надаються підприємствам (фірмам) різних країн з відстрочкою платежу.

  Можна вважати, що існують три основні види міжнародного кредиту:

 • державний кредит, що надається на двосторонній і багатосторонній основі,
  включаючи позики міжнародних організацій;

 • банківський кредит, пов'язаний з кредитними відносинами між банками
  різних країн;

  комерційний кредит, що безпосередньо обслуговує зовнішню торгівлю та

  послуги підприємств (фірм).

  Міжнародний кредит являє собою рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаних з наданням товарних і валютних ресурсів.

  Функціонує міжнародний кредит на принципах зворотності, терміновості, платності, забезпеченості, цільового характеру за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел.

  Форми міжнародного кредиту:

  За джерелами:

 • внутрішні;

 • зовнішні.
  За призначенням:

 • комерційні (пов'язані із зовнішньою торгівлею);

 • фінансові (прямі інвестиції);

 • проміжні (кредити для обслуговування змішаних форм

  вивозу капіталу).

  За видами:

 • товарні (кредити у вигляді відстрочки платежу за продані товари);

 • валютні (надані банками в грошовій формі);

 • у міжнародній рахунковій грошовій одиниці ЄВРО.

  За забезпеченістю:

 • забезпечені (цінними паперами);

 • бланкові (під зобов'язання боржників).

  З погляду форми надання:

 • готівкові;

 • акцептні;

 • депозитні сертифікати;

 • облігаційні позики;

 • консорційні кредити;

  За термінами:

 • надстрокові (до 3-х місяців);

 • короткострокові (до 1 року);

 • середньострокові (від 1 до 5 років);

 • довгострокові (понад 5 років).

  Кредити бувають:

 • грошові (банк-клієнту);

 • державні (держава - державі);

 • споживчі (кредит для виробників);

 • товарні (товар на реалізацію).

  У міжнародній торгівлі досить широко використовується механізм акцептно-рамбурсного кредиту, який поєднує в собі кредитну і гарантійну операції. За своїм змістом такий вид кредиту передбачає: по-перше, акцепт банком векселів експортера; по-друге, переведення (рамбурсування) суми векселя імпортером банку-акцептанту. Банк надає гарантію на користь клієнта на певну суму шляхом акцепту виставлених на даний банк переказних векселів (трат). Банки беруть за такий акцепт певну винагороду з імпортера. Подібні міжнародні кредитні операції розширюють для експортерів можливості реалізації товарів, а для імпортерів полегшують їх купівлю.

  Механізм акцептно-рамбурсного кредитування полягає в тому, що банк імпортера в межах узгодження лімітів кредитування виставляє безвідкличні акредитиви на банк експортера, який бере на себе зобов'язання акцептувати переказні векселі (трати) й оплатити їх з настанням терміну оплати. Товарний акредитив - це зобов'язання банку за дорученням та за рахунок покупця-імпортера впродовж встановленого терміну видати експортеру (через його банк) обумовлену суму в певній валюті. Після відвантаження товару експортер направляє платіжні й товарні документи до свого банку. Банк експортера після цього акцептує переказний вексель, здійснюючи його облік, і виплачує експортерові


 •  
  Загрузка...