REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми ефективності миротворчої діяльності ООН

РЕФЕРАТ

Проблеми ефективності миротворчої діяльності ООН

Схваленням Декларацiї тисячолiття ООН мiжнародна спiльнота продемонструвала пiдтримку засад свiтового порядку, заснованих на Статутi ООН, непохитну вiдданiсть його фундаментальним Цiлям та Принципам, якi продовжують залишатися основою мiжнародного права, головним iнструментом регулювання мiжнародних стосункiв.

Активна участь України у роботi Самiту тисячолiття, Самiту Ради Безпеки ООН, що вiдбувся за iнiцiативою Президента України Леонiда Кучми, засвiдчила особливе значення, якого надає наша держава дiяльностi цiєї унiверсальної Органiзацiї.

Україна, як i бiльшiсть держав планети - i щойно завершений Самiт тисячолiття наочно пiдтвердив це, - вiдкидає використання сили чи загрози силою як засiб вирiшення мiждержавних проблем. Ми виходимо з того, що лише ООН має вiдповiднi повноваження мiжнародного спiвтовариства й володiє широким набором закрiплених Статутом механiзмiв та засобiв розв'язання багатьох проблем людства, якi продовжують у своїй основi бути тими, що й декiлька десятилiть тому: вiйни, бiднiсть, нерiвнiсть у розподiлi ресурсiв, гноблення та дискримiнацiя.

Зiбравшись вдруге в iсторiї ООН на рiвнi глав держав та урядiв 7 вересня ц.р., Рада Безпеки пiдтвердила готовнiсть нести на собi вагому частку вiдповiдальностi за розбудову свiту, вiльного вiд страху, злиднiв та несправедливостi.

Найважливiшими результатами цього засiдання ми вважаємо пiдтвердження на найвищому рiвнi зобов'язання захищати цiлi та принципи Статуту ООН, забезпечувати ефективне функцiонування системи колективної безпеки, а також посилити ефективнiсть наявних в розпорядженнi ООН iнструментiв забезпечення миру, особливо миротворчих операцiй.

Без змiцнення миротворчого потенцiалу ООН та ефективного реформування механiзмiв його реалiзацiї Органiзацiя буде неспроможна гiдно протистояти викликам ХХI столiття, пов'язаним з врегулюванням та упередженням конфлiктiв. У цьому зв'язку Україна вiтає представлену в серпнi цього року доповiдь Групи експертiв високого рiвня (доповiдь Брахiмi), в якiй мiстяться змiстовнi рекомендацiї щодо пiдвищення ефективностi багатофункцiональних миротворчих операцiй ООН, i закликає до якнайшвидшого їх втiлення.

Миротворча дiяльнiсть ООН завжди розглядалася Україною як одна з найголовнiших цiлей iснування цiєї Органiзацiї, покликаної, цитую, "врятувати прийдешнi поколiння вiд лихолiть вiйни". Саме тому з 1992 року понад 12 тис. представникiв України взяли участь в 20 минулих та триваючих миротворчих операцiях та мiсiях ООН. Цiлком усвiдомлюючи додаткову вiдповiдальнiсть як члена Ради Безпеки ООН за справу пiдтримання мiжнародного миру, Україна лише з початку цього року майже в 20 разiв збiльшила свiй внесок вiйськовим та цивiльним персоналом до поточних та нових операцiй ООН з пiдтримання миру.

За неповний рiк Україна забезпечила розгортання своїх контингентiв чисельнiстю 650 миротворцiв у складi сил ООН в пiвденному Лiванi, направила групу вiйськових спостерiгачiв до мiсiй ООН в ДРК i Ефiопiї та Еритреї, групу цивiльних полiцейських до мiсiї ООН у Схiдному Тиморi. На цьому тижнi завершується розгортання спецiальної полiцейської роти України у складi полiцейських сил ООН в Косово. У повнiй бойовiй готовностi знаходиться український вiйськовий контингент, призначений для участi в операцiї ООН в Демократичнiй Республiцi Конго.

Загальновiдомо, що, на жаль, iсторiю людства можна назвати лiтописом безперервних вiйн та конфлiктiв. Хотiлось би сподiватися, що наприкiнцi другого тисячолiття навчене своїм трагiчним минулим людство врештi-решт збагнуло просту iстину, що з пожежами конфлiктiв потрiбно боротися задовго до їх спалаху, оскiльки найскладнiший мир набагато краще найлегшої вiйни.

Тож хочу наголосити на важливостi якнайскорiшої та ефективної реалiзацiї пропозицiї Президента України Л.Кучми, яка була проголошена на Самiтi тисячолiття та Самiтi Ради Безпеки, про необхiднiсть розробки всебiчної стратегiї ООН з попередження конфлiктiв, в основу якої слiд покласти широке застосування превентивної дипломатiї та превентивного миробудiвництва. Українськi експерти готовi до цiєї роботи. Iз задоволенням вiдзначаю, що iдея прiоритетностi саме превентивної дiяльностi ООН у справi пiдтримання миру вiдзначалася на Самiтi тисячолiття практично в усiх виступах глав делегацiй.

Iсторiя миротворчої дiяльностi ООН знає лише одну операцiю з превентивного розгортання в колишнiй югославськiй Республiцi Македонiя, яка, як вiдомо, цiлком виправдала себе. Ми вважаємо, що в новому столiттi саме такi операцiї мають стати якiсно новою моделлю миротворчої дiяльностi.

Практичним кроком на шляху до вироблення стратегiї ООН iз запобiгання конфлiктам, на думку України, може бути створення та дiяльнiсть регiональних центрiв з попередження конфлiктiв. У цьому контекстi варта уваги нещодавня пропозицiя України створити в Києвi регiональний центр етнiчних дослiджень пiд егiдою ОБСЄ. Ми вважаємо, що дiяльнiсть такого центру, присвячена монiторингу стану та розвитку мiжетнiчних вiдносин в країнах-членах ОБСЄ, своєчасному виявленню небезпечних сепаратистських тенденцiй та iнших ознак зародження конфлiктiв, також сприятиме реалiзацiї превентивної стратегiї ООН завдяки спiвробiтництву мiж ООН та ОБСЄ.

Розвиток процесiв врегулювання конфлiктiв на Балканах, як i ранiше, залишається в центрi уваги моєї країни, розташованої по сусiдству з цим проблемним регiоном Європи. В той час як хiд подiй в Боснiї i Герцеговинi дає все бiльше пiдстав для оптимiстичного погляду в майбутнє народiв цiєї країни, ситуацiя в Косово продовжує викликати наше глибоке занепокоєння.

Ми переконанi, що процес косовського врегулювання має просуватися у суворiй вiдповiдностi з резолюцiєю 1244 (1999) Ради Безпеки ООН, при дотриманнi суверенiтету та територiальної цiлiсностi Союзної Республiки Югославiя. На наш погляд, врегулювання косовської проблеми неможливе без визначення майбутнього статусу Косово за результатами переговорiв мiж властями СРЮ та уповноваженими представниками краю.

Україна продовжує докладати зусиль до просування процесiв врегулювання так званих "заморожених" конфлiктiв на пострадянському просторi, зокрема, в Абхазiї, Грузiя, Нагiрному Карабасi, Азербайджан, та в Приднiстров'ї, Молдова.

Як член групи "Друзiв Генерального секретаря ООН", що сприяє процесу грузино-абхазького врегулювання, Україна не може не бути занепокоєною гальмуванням прогресу у просуваннi мирного процесу, iснуванням широкомасштабних гуманiтарних проблем, якi виникли внаслiдок конфлiкту майже десятирiччя тому, збереженням вибухонебезпечної ситуацiї в зонi конфлiкту.

У цьому контекстi я ще раз


 
Загрузка...