REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

Бакалаврська робота

на тему:

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук"

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську роботу

1. Тема роботи „Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук"

затверджена наказом університету від "___" __________ р. № _________

2. Термін здачі студентом завершеної роботи _______________________

3. Вихідні дані до роботи: Наукова та навчально-методична література, законодавчі акти України, міжнародні правові акти, звітність ПП „Малярчук", статистичні дані.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити: Вступ. Розділ 1.Теоретична частина. 1.1.Контракт як підстава для здійснення зовнішньоекономічних операцій. 1.2.Проблеми, які виникають у процесі реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук". Огляд літературних джерел за проблемою реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук". 1.3.Оцінка впливу законодавчої бази на процес реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук". Розділ 2.Аналітико-рекомендаційна частина. 2.1.Загальна характеристика ПП „Малярчук". 2.2.Оцінка фінансового стану ПП „Малярчук" у період 2004-2005 років. 2.3.Аналіз проблем реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук". Висновки і пропозиції. Список використаних джерел . Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу: 1.Характеристика наукової та навчально-методичної літератури за проблемами реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук". 2.Оцінка законодавчої та нормативно-довідкової бази за проблемами реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук". 3.Загальні дані ПП „Малярчук", які безпосередньо впливають на реалізацію зовнішньоекономічних контрактів. 4.Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук" та шляхи їх вирішення.

Консультант роботи _________________________________________

Дата видачі завдання "___" _____________ р.

Керівник роботи ______________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _______________

(підпис студента)

Календарний план

з/п

Назви етапів виконання роботи

Термін виконання

Примітка

1.

Збір та обробка теоретичного матеріалу за проблемою реалізації зовнішньоекономічних контрактів.

Виконано

2.

Дослідження наявної законодавчої бази за цією ж проблемою.

Виконано

3.

Аналіз інформації про ПП „Малярчук".

Виконано

4.

Оформлення пояснювальної записки та графічної частини.

Виконано

Студент ______________________

(підпис)

Керівник роботи ______________________

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Дана бакалаврська робота висвітлює суть реалізації зовнішньоекономічних контрактів з погляду різних авторів та проблеми, які виникають при цьому на ПП „Малярчук", а також шляхи їх вирішення.

В бакалаврській роботі комплексно, на основі відповідної наукової, навчально-методичної літератури та законодавчої бази, розкрито основні причини неповноцінного функціонування підприємства на зовнішньому ринку, пов'язані саме із неправильною реалізацією зовнішньоекономічних контрактів підприємством.

На прикладі ПП „Малярчук" запропоновано шляхи вирішення проблем реалізації зовнішньоекономічних контрактів з метою виживання і збереження позицій на споживчих ринках іноземних країн, розширення експортних можливостей; наведено пропозиції щодо ефективного і своєчасного отримання необхідної інформації.

ANNOTATION

This bachelor work lights essence of realization of external economic contracts from point of different authors and problem, which arise up on PP here „Маlyarchuk", and also ways of their decision.

In bachelor work complex, on the basis of the proper scientific, scientific-methodical literature and legislative base, the principal reasons of the inferior functioning of enterprise at the oversea market, related exactly to wrong realization of external economic contracts by an enterprise, are exposed.

On the PP example „Маlyarchuk" is offered ways of decision of problems of realization of external economic contracts with a purpose survivals and saving of positions at the user markets of foreign countries, expansion of export possibilities; suggestions are resulted in relation to the effective and timely receipt of necessary information.

З МІСТ

ВСТУП

5

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

7

1.1. Контракт як підстава для здійснення зовнішньоекономічних операцій

7

1.2. Проблеми, які виникають у процесі реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук". Огляд літературних джерел за проблемою реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук"

10

1.3. Оцінка впливу законодавчої бази на процес реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук"

24

Розділ 2. АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

29

2.1. Загальна характеристика ПП „Малярчук"

29

2.2. Оцінка фінансового стану ПП „Малярчук" у період 2004-2005 років

38

2.3. Аналіз проблем реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук"

41

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

47

ДОДАТКИ

50

ВСТУП

Найважливіша проблема будь-якого українського підприємства, що працює на світовому ринку, – це проблема його виживання і забезпечення безупинного, успішного розвитку на ньому. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні та реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розроблених і ефективно втілених зовнішньоторговельних контрактів. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності є об'єктивною засадою для формулювання відповідей на такі важливі для підприємства питання: на яких ринках краще функціонувати; як розподілити найчастіше обмежені ресурси; як вести конкурентну боротьбу.

Міжнародний ринок характеризується високим рівнем складності, рухливості та невизначеності (нові інформаційні технології, індивідуалізація та динамізм поведінки споживачів, посилення та гострота конкуренції, високі вимоги до якості товарів та


 
Загрузка...