REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

договорів.

ПП „Малярчук" вільне у виборі предмету договору, визначення обов'язків, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать діючому законодавству.

Купівлі на ринку товарів і послуг здійснення ПП „Малярчук" безпосередньо у виробників, в оптовій чи роздрібній торгівлі, в тому числі на ярмарках, на аукціонах і у організацій матеріально-технічного постачання, а також у інших посередницьких організацій, як юридичних так і у фізичних осіб.

ПП „Малярчук" реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва по цінах і тарифах, встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством, по державних цінах.

Частина продукції ПП „Малярчук" може бути реалізована власником за собівартістю.

ПП „Малярчук" веде облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність у ПП „Малярчук" ведуться згідно нормам, що діють в Україні. Організація обігу документів встановлюється власником ПП „Малярчук".

Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладене на головного бухгалтера ПП „Малярчук", компетенція якого визначена чинним законодавством.

Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

Річний звіт щодо операцій та баланс складаються не пізніше, ніж через два місяці після закінчення операційного року.

По результатах аналізу фінансового стану ПП „Малярчук" на основі балансу можна зробити висновок про те, що значення більшості з основних показників фінансового стану перевищують орієнтовні (нормативні) позитивні, наприклад:

- коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) (відношення сум оборотних активів до суми короткострокових зобов'язань) дорівнює 3,0, що доводить здатність покривати свої короткострокові зобов'язання оборотними активами;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення сум грошових коштів та їх еквівалентів до суми короткострокових зобов'язань) рівний 0,2, що характеризує частину короткострокових зобов'язань, яка може бути негайно покрита коштами на рахунках в банку;

- коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) (відношення суми власного капіталу та підсумку активу балансу) дорівнює 0,82, який показує непогане співвідношення власного капіталу та вартості його активів;

- коефіцієнт ефективності використання активів (співвідношення суми чистого прибутку до суми активів) дорівнює 0,11.

Це дозволяє охарактеризувати фінансовий ПП „Малярчук" як стабільний та зробити висновок про високу вірогідність його безперервного та економічно ефективного функціонування.

Обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітній квартал наростаючим підсумком з початку терміну дії Свідоцтва про сплату єдиного податку в календарному році:

  • 2004 рік – 335476,00 грн. (див. додаток М);

  • 2005 рік – 480 271,80 грн. (див. додаток Н).

Оплата здійснюється через програму „Клієнт-Банк" в електронній формі.

Характерною особливістю виробничо-господарської діяльності ПП „Малярчук" є те, що воно стабільно працює на ринку протягом усього звітного періоду. Як доказ можна навести по кварталах 2005 року динаміку обсягів продажу одиниць комп'ютерних систем (монітори, процесори, принтери та ноутбуки) (див. рис.2.2.1).

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

2.3. Аналіз проблем реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук"

Однією з важливих проблем ПП „Малярчук", яке працює в ринкових умовах, – є проблема виживання і забезпечення безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої й ефектнішої стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки.

На даний момент є найбільш актуальними такі проблеми:

1) відсутність чіткої методики підготовки, розробки та реалізації зовнішньоекономічних контрактів;

2) відсутність необхідної для ефективної розробки та реалізації зовнішньоекономічних контрактів інформації про контрагентів, традиції їх контрактної діяльності, недостовірність наявних даних.

Для вирішення першої проблеми необхідним є створення спеціального підрозділу, чи принаймні залучення одного чи двох кваліфікованих менеджерів з відповідним досвідом та навиками роботи, які б займалися постійним аналізом умов контрактів, які б використовували новітні й найефективніші підходи для формулювання статей зовнішньоторговельних угод. Лише знання та інтуїція таких спеціалістів зможуть забезпечити успіх проведення зовнішньоекономічних операцій.

Щоб покращити ситуацію із другою проблемою необхідно створити автоматизовану інформаційну систему, забезпечити керівників відповідною комп'ютерною технікою, підвищити рівень механізації і автоматизації управлінських робіт. Відповідне сучасне комп'ютерне програмне забезпечення, автоматизовані системи управління проектами дозволять ефективно планувати роботи по майбутньому проекту; розподілити виконавців, фінансові та інші ресурси. Ззовні ПП „Малярчук" використовувати слід інформацію лише тих експертів, маркетингових та консалтингових фірм, які мають добру репутацію та значний досвід роботи.

Для досягнення поставлених цілей ПП „Малярчук" потрібно активно використовувати маркетингову стратегію та стратегію зростання, які полягають у проведенні ефективної маркетингової політики та зміцнення позицій відповідно.

Найбільшою перешкодою для реалізації поставлених цілей та використання запланованих стратегій є фактори зовнішнього середовища.

Макроекономічний аналіз. Метою його є оцінка тенденцій і динаміки розвитку макроекономічних процесів, економічної ситуації в країні і галузі. Найбільш узагальненим показником, що використовується в прогнозах, є розмір валового національного продукту. Одним із найважливіших питань, що потребує з'ясування при макроекономічному аналізі і прогнозуванні, є визначення стадії ділової активності, на якій знаходиться економіка країни, і оцінка часу входження її в таку стадію циклічного розвитку.

Аналіз соціально-політичного становища. Політична стабільність – ключовий чинник зменшення економічної невизначеності і своєчасного створення несуперечливої системи економічного законодавства, що регламентує підприємницьку діяльність. Важливою політико-правовою проблемою, яка істотно впливає на діяльність підприємства є податкова політика, зокрема, проблема податку на додану вартість та його відшкодування.

Аналіз виробничого середовища – в центрі аналізу знаходяться виробничі прогнози, засновані на вивченні виробничих напрямків можливого розвитку і деяких кількісних розмірів, що характеризують структурні зміни в промисловому і сільськогосподарському виробництві. Виробничий прогноз повинен ґрунтуватися на інформації про перспективи (ріст чи падіння) виробництва конкретних видів продукції, що виготовляються підприємством, а також на


 
Загрузка...