REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

таких характеристиках підприємства, як прибутковість, капіталовкладення, динаміка основних виробничих фондів і т. д.

Важливим елементом оцінки очікуваного стану виробничого середовища є конкурентний аналіз. Він включає встановлення рівня конкуренції за кількістю і рангом конкурентів, оцінку їх сильних і слабких сторін.

Аналіз технологічного середовища передбачає оцінку очікуваних змін у процесі науково-технічної конкуренції, прогнозування можливості появи принципово нових технічних засобів і технологій або можливості нетрадиційного використання відомих технологій.

Аналіз зовнішнього технологічного середовища завершується складанням переліку як зовнішніх загроз, так і очікуваних позитивних змін, з якими буде стикатися підприємство.

Аналіз сильних і слабких сторін організації.Аналіз зовнішнього середовища, підкріплений оцінкою стану підприємства, його можливостей і перспектив розвитку, служить вихідною базою для врахування сильних і слабких сторін організації при розробці стратегії її поведінки на внутрішньому і зовнішньому ринках. Стан підприємства є оцінкою ситуації, що склалася на період розробки стратегії розвитку, і метою аналізу є виявлення проблем і можливостей використання внутрішніх ресурсів і резервів.

Аналіз альтернатив і вибір стратегії. Визначення якісних і кількісних цілей, результати аналітико-прогнозних досліджень служать вихідною базою для завершального етапу робіт із формування загальної стратегії розвитку підприємства і підкріплюючих її функціональних стратегій. Алгоритму, що дозволив би формалізувати цей процес, не існує, а позитивний досвід розробки стратегічних планів конкретних підприємств, як правило, не афішується. Тому вибір стратегії розвитку в значній мірі є результатом мистецтва управління і залежить від повноти і об'єктивності вихідної інформації, компетентності менеджерів, їхніх аналітичних можливостей, а також спроможності до передбачення і прийняття обґрунтованих рішень.

При реалізації зовнішньоекономічних контрактів одним із головних моментів є врахування особистих рис притаманних країні партнера. Потрібно враховувати: ризик пов'язаний з товаром та його властивостями, умови поставки, вибір валютних умов контракту, форс-мажорні обставини, ризик припинення дії контракту; ряд наступних ризиків: політичні, макроекономічні, надійність партнера, юридичні, кримінальні, маркетингові, інформаційні; ризики пов'язані з етапом контракту: при митному оформленні, при сертифікації, інвестиційні, комерційні та транспортні; ризики в залежності від територіального розташування: за кордоном, на границі чи у своїй країні. Також потрібно враховувати, що на ризик можна впливати частково, або ризик буде не управляючий (форс-мажор).

Для ефективного подальшого функціонування ПП „Малярчук" необхідно комплексно поєднати вирішення всіх проблем, які виникають і швидше реагувати на зовнішні зміни, що буде запорукою успіху.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Успішна реалізація зовнішньоекономічних контрактів є важливою частиною ефективного функціонування підприємства. Підприємство, яке не „вміє" планувати та реалізовувати зовнішньоторговельні контракти навряд чи може досягти серйозних успіхів в своєму розвитку. Звичайно, вирішення проблем із реалізацією зовнішньоекономічних контрактів – не панацея від всіх бід, але уважний підхід до цього важливого етапу роботи створює основу для успішної діяльності підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Дійсно, зовнішнє середовище бізнесу, особливо міжнародного, характеризується швидкими змінами. У західних країнах це пояснюється високою насиченістю споживчого попиту, його індивідуалізацією, різноманітним характером. Ці зміни попиту диктують зрушення інших чинників середовища: технології, засобів зв'язку і т.д. Отже, і в контракті повинно багато що враховуватись нового, хоч структура контракту залишається загальноприйнятою.

У економіці України рухливість середовища, обумовлена, перш за все, перехідним характером нашого господарства, стрімким входженням нашої країни в світовий інтеграційний процес, лібералізацією зовнішньо-економічної діяльності і, як наслідок, нестабільністю соціально-економічної сфери.

Не менш значним є також і досягнутий рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків (рівень інтернаціоналізації).

Підприємство-новачок насамперед прагне вибрати адекватні умови зовнішнього ринку – товари та оптимізувати ціну на них для полегшення збуту. Зокрема це стосується і, досліджуваного нами, ПП „Малярчук".

Інакше поводяться на зовнішньому ринку підприємства, що мають значний досвід роботи на ньому. В центрі їхньої уваги знаходяться проблеми рівноваги ресурсів, що використовуються, запуск або зняття з виробництва конкретних видів продукції, засвоєння нових ніш і секторів ринку.

Також, більшу увагу потрібно приділити рекламі. Адже сьогодні це найбільш швидкий і точний спосіб донесення до споживача інформації про підприємство. Для цього потрібно найняти фахівців, оскільки своїх в ПП „Малярчук" немає.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 172 с.

 • Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова.- К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.

 • Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие. - М., 1997. – 212 с.

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман / За ред.д-ра екон.наук, проф. І.В.Багрової. – Київ, Цент навчальної літератури, 2004. – 580 с.

 • Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 • Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова, С. К. Казанцев и др. / Под ред. Л. Е. Стровского. - М., 1996 – 292 с.

 • Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.

 • Аверьянов В. Б., Нагребельный В. П., Чернов Е. В., Алексеенко А. А. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. - М.І 1992.

 • Беклешов Д. В., Бердников А. Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке. Вып. 4: Структура и содержание внешнеторговых контрактов. - М., 2006.

 • Внешнеторговые сделки / Составитель И. С. Гринько. - Сумы, 2006.

 • Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность. - К., 1992.

 • Дегтярева О. И., Полянова Т. Н., Саркисов С. В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. - М., 1999.

 • Как заключать международные торговые контракты. - К, 1992

 • Контракты


 •  
  Загрузка...