REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

международной купли-продажи / Сост. А. В. Демченко. - К, 1991

 • Международное торговое право. Расчеты по контрактам: Сб. междунар. документов и комментарии. - М., 2006.

 • Покровская В. В. Международные коммерческие операции и их регламентации. Внешнеторговый практикум. - М., 2006.

 • Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. I. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К, 2000.

 • Смирнов В. В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. Правила "ИНКОТЕРМС- 2000", условия договора, риски и перевод их на страховщика. - М., 2006.

 • Экспортно-импортные операции: контракты, формы расчетов. - К., 1992.

 • Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеэкономических операций: Учеб.-практ. пособие. - М., 2006.

 • Кореманова Н. А. Составление внешнеторгового контракта / Под ред. Ю. Т. Ермолаева. - М, 1993.

 • Международные документы по внешнеэкономической деятельности. - М., 1993.

 • Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959.

 • Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України „Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів і типові форми захисних застережень до них" від 21 червня 1995 р. № 444.

 • Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 • Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 „Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)".

 • Конвенція ООН "Про договори міжнародної купівлі продажу товарів" Відень, 1980 р., документ ООН А/СONF. 97/18.

 • Конвенція ООН „Про позовну давність в міжнародній купівлі продажу товарів" Нью-Йорк, 1974 р., документ ООН А/СONF. 63/15.

 • Указ Президента України „Про заходи щодо упорядкування розрахунків за договорами, які складають суб'єкти підприємницької діяльності України" від 4 жовтня 1994 року

 • Наказ Міністрів зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України „Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 5 жовтня 1995 року №75

 • Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року

 • Закон України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 року

 • Указ Президента України „Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 27 січня 2006 року

 • Міжнародні правила по тлумаченню термінів „Інкотермс" (редакція 2000 р.)

 • Указ Президента України „Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 лютого 2006 року №567/94

 • Указ Президента України „Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №929/2000 від 31.07.2000р. і №45/2001 від 4.03.2006р.)

  ДОДАТКИ

  ДОДАТОК А

  Характеристика наукової та навчально-методичної літератури за проблемами реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук"

  з/п

  Літературні джерела

  Характеристика

  1.

  Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

  Акцентує увагу на особливому рівні складності процесу укладання та реалізації контрактів ЗЕД, наводиться перелік найважливіших проблем такого процесу

  2.

  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.

  Розглядає контракт як основну підставу для здійснення операцій, розкриває суть різноманітних варіантів контрактів зовнішньоекономічної діяльності

  3.

  Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие. - М., 1997. – 212 с.

  Розкриває особливості міжнародних договорів, аналізує помилки вітчизняних підприємств при розробці та реалізації зовнішньоторговельних контрактів

  4.

  Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.

  Звертає особливу увагу на важливості стратегічних підходів до управління контрактною діяльністю підприємств, докладно розглядає та аналізує кожен з етапів процесу реалізації зовнішньоекономічних контрактів

  5.

  Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова, С. К. Казанцев и др. / Под ред. Л. Е. Стровского. - М., 1996 – 292 с.

  Особливу увагу приділяє проблемам реалізації зовнішньоекономічних контрактів, наводить різноманітні способи розв'язання суперечок

  6.

  Аверьянов В. Б., Нагребельный В. П., Чернов Е. В., Алексеенко А. А. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. - М., 1992

  Аналізуючи усю необхідну при здійсненні ЗЕД документацію загалом, розкриває і проблеми, що стосуються реалізації контрактів; обґрунтовує шляхи їх вирішення

  7.

  Беклешов Д. В., Бердников А. Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке. Вып. 4: Структура и содержание внешнеторговых контрактов. - М., 2006

  Особливу увагу приділяє методичним прийомам і методам, що використовуються на різних етапах розробки і реалізації зовнішньоекономічного контракту

  8.

  Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман / За ред.д-ра екон. наук, проф. І.В.Багрової. – Київ, Цент навчальної літератури, 2004. – 580 с.

  Глибоко аналізує вплив кожного з етапів розробки та реалізації контрактів на результативність зовнішньоекономічної діяльності, розкриває основні причини невдач підприємств саме через їх недосконалість

  9.

  Внешнеторговые сделки / Составитель И. С. Гринько. - Сумы, 2006

  Розкриває особливості державного регулювання контрактної діяльності в Україні, аналізує його вплив на формування зовнішньоторговельних контрактів

  10.

  Контракты международной купли-продажи / Сост. А. В. Демченко. - К, 1991

  Приділяє увагу особливостям розробки і реалізації контрактів купівлі-продажу

  11.

  Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

  Розкриває сучасні підходи до управління контрактною діяльністю, які базуються на чіткому та економічно грамотному


   
  Загрузка...