REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний лідер економіки – США. Глобалізація

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

на тему:

Міжнародний лідер економікиСША. Глобалізація.

ПЛАН

 • Світове господарство як економічна категорія.............................3

 • Етапи формування світового господарства.......................................3

 • Міжнародний географічний поділ праці.............................................4

 • Вплив НТР на галузеву структуру і розміщення виробництва.........5

 • Географія галузей світового господарства......................................6

 • Паливна і хімічна промисловість.......................................................6

 • Машинобудування...............................................................................8

 • Лісова і текстильна промисловість....................................................10

 • Глобалізація..........................................................................................10

 • Постіндустріальне суспільство..........................................................10

 • Від "США – Західна Європа – Японія" до "США – Західна Європа – Азійсько-Тихоокеанський регіон".................................................11

  Висновки...................................................................................................13

  Література.................................................................................................15

 • Світове господарство як економічна категорія

 • Етапи формування світового господарства

  Метою даної роботи є з'ясування сутності світового господарства і його структури, міжнародного географічного поділу праці, спеціалізації економіки країн за галузями виробництва в умовах НТР, розкрити вплив НТР на структуру і розміщення світового господарства; виявити суть поняття "глобалізація", її вплив на економічну спільноту та визначити світового лідера економіки на даний час

  Світове господарство– історично складена сукупність національних господарств усіх країн світу, які зв'язані між собою міжнародними економічними відносинами, заснованими на міжнародному поділі праці. У другуй половині XIX ст. швидко зросла протяжність залізниць. Морський транспорт зв'язав між собою материки, забезпечив масові межконтинентальні перевезення вантажів і пасажирів. Але головна роль у формуванні світового господарства належала великій машинній індустрії, яка виникла в кінці ХVІІІ ст.

  Виділяють такі етапи формування світового господарства :

  1. Етап зародження світового господарства і розвитку економічних відносин.

  2. Етап формування світового господарства на основі розвитку великої машинної індустрії і сучасного транспорту.

  3. Етап переважного розвитку "вшир" (перша пол. ХХ ст.) і "вглиб" (друга пол. ХХ ст.).Для третього етапу характерними є становлення нового виробництва з переважанням постіндустріальних ознак розвитку, транснаціоналізація економіки, посилення економічної інтеграції країн, формування глобальних галузей господарства, зміни структури світової торгівлі, зростання глобальної мобільності високоефективних виробничих чинників (капіталу, менеджменту, технологій тощо), інформатизації і телекомунікації суспільства.

 • Міжнародний поділ праці

  Міжнародний поділ праці– форма суспільного територіального поділу праці, яка передбачає спеціалазацію країн на певних видах продукції, якими вони обмінюються. Кількість продукції значно перевищує власні потреби країни-виробника. Сформовані галузі міжнародної спеціалізації більшою мірою орієнтовані на експорт продукції і визначають "обличчя" країни в міжнародному поділі праці.

  Умови формування галузі спеціалізації включають: дешеву сировина, вдосконалену технологію виробництва, попит на продукцію за межами країни, помірні витрати на транспортування.

  Ступінь залучення будь-якої країни до міжнародного поділу праці заленжить насамперед від рівня розвитку її продуктивних сил. Чинники міжнародного поділу праці (див.табл.1).

  Таблиця 1

  Чинники міжнародного поділу праці

  Географічне розташування країни

  Природно-ресурсний потенціал

  Соціально-економічні умови

  Приморські країни (морська торгівля):

  Норвегія, Кіпр, Греція, Панама, Сінгапур

  Внутрішньоконтинентальні країни (транзитні перевезення):

  європейські країни

  Добувна промисловість, с/г, рибальство, туризм

  Перська затока – нафта;

  Бразилія, Канада – залізо;

  США, Канада – пшениця;

  Індія, Шрі Ланка – чай;

  Канада, Швеція, Росія – ліс;

  Норвегія, Перу – риба;

  Середземномор'я – туризм

  - історичні особливості розвитку;

  - національні релігійні традиції;

  - кваліфіковані трудові ресурси;

  - наявність капіталів;

  - осягнення НТР;

  - нові технології (США, Західна Європа, Японія, Тайвань)

  Тому індустріально розвинені країни посідають провідне місце в сучасному міжнародному поділі праці, випускаючи наукомістку продукцію: машини, обладнання, товари тривалого користування тощо. Що стосується молодих країн Азії, Африки і Латинської Америки, то їхня роль у міжнародному поділі праці підвищується завдяки ресурсопостачанню в промислово розвинені країни. Їхня сировинна спеціалізація, що склалася в колоніальну епоху, зберігається дотепер. За економічним потенціалом (сумарною величиною ВНП, що виробляється на планеті) донедавна лідерами вважались такі розвинуті капіталістичні країни: США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада. Вони створюють близько 50% ВНП.

 • Вплив НТР на галузеву структуру і розміщення виробництва

  Науково-технічна революція (НТР)– корінний якісний переворот у продуктивних силах людства, викликаний перетворенням науки в безпосередню продуктивну силу суспільства. Характерні риси НТР: універсальність (перетворює всі галузі), прискорення науково-технічних перетворень (скорочення часу між відкриттям і впровадженням).

  До основних напрямів НТР належать: комплексна автоматизація в усіх сферах (мікро-ЕОМ, роботи, мікропроцесори), перебудова енергетичного балансу (використання нових джерел енергії), виробництво нових матеріалів (пластмаси, оптичні волокна, композити, напівпровідники), прискорений розвиток біотехнологій, освоєння космосу (нові машини, аерокосмічна промисловість).

  Отже, в умовах НТР роль науки полягає в перетворенні її на продуктивну силу суспільства, змінюється роль людини у зв`зку зі зміною характеру праці, її інтелектуалізації. Зрушення в розміщенні виробництва в умовах НТР такі:посилення територіальної концентрації; посилення орієнтації на кваліфіковані кадри; зменшення тяжіння обробної промисловості до джерел сировини і палива; посилення територіального розриву між добуванням і споживанням (переробкою).

  Таким чином, показник впливу НТР на сучасне світове господарство – корінні якісні зміни в розміщенні виробництва. У зв`язку з тим , що НТР охопила всі галузі господарства окремих країн, безперечний результат її всеосяжного прояву – це зміни в галузевій структурі світового господарства. Один з основних проявів НТР – структурні зрушення в сучасному виробництві, які полягають у випереджувальних темпах розвитку трьох


 •  
  Загрузка...