REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок”

спочатку закуповує у нього якісь товари, після чого поставляє на цю суму свої товари. Набір товарів може бути довільним.

Суть угоди типу "оффсет" полягає в тому, що експортуюча країна погоджується закупити від країни-імпортера товари в залік експортної поставки. Такі угоди укладаються між країнами при купівлі-продажу дорогих товарів (військової техніки і т.д.) з "джентльменськими угодами" і не вимагають юридичного оформлення.

Змістом угоди типу "світч" є передача експортером своїх зобов'язань із зустрічної торгівлі третій стороні, як правило, спеціалізованій торговій фірмі. Такі операції застосовуються в поєднанні з іншими операціями зустрічної торгівлі (крім бартерної), оскільки вони не є самостійною формою торгівлі.

В розглянутих вище комерційних операціях немає жодного виробничого чи технологічного зв'язку між товарами. Для продажу чи обміну надходять готові товари.

На відміну від попередніх, операції в рамках промислового співробітництва (співробітництво ца компенсаційній основі, виробнича кооперація) пов'язані з виробничою сферою і передбачають особливий вид зустрічних поставок.

Угоди про співробітництво на компенсаційній основі передбачають поставку іноземним партнерам на умовах кредиту комплектного обладнання та інжинірингових послуг з наступним його погашенням за рахунок виторгу від зустрічної поставки виробленої на цьому обладнанні продукції.

Від звичайної компенсаційної угоди операції такого типу відрізняються великими обсягами. Крім того, їм, як правило, передує підписання міждержавних угод про співробітництво.

Недоліком такої угоди для експортера є довготривалий термін вилучення з обігу коштів, що обумовлене великою тривалістю здійснення проекту.

Найтриваліші стійкі зв'язки між торговими партнерами, при яких торгівля виступає частиною промислового співробітництва, забезпечує виробниче кооперування. Найпоширенішими його видами є: підрядне кооперування, договірна спеціалізація, спільне виробництво.

При підрядному кооперуванні одна із сторін (замовник) доручає іншій (виконавцю) виконання певної роботи відповідно до обумовлених вимог (обсяг, термін, ціна тощо). За необхідності замовник може передавати підряднику технологію, креслення і специфікації, обладнання і матеріали.

Договірна спеціалізація передбачає розмежування виконання окремих частин і етапів виробничих програм, здійснення, за необхідності, перерозподілу капітальних вкладень.

Спільне виробництво організовується для здійснення конкретного економічного проекту при створенні складних видів продукції. При цьому партнери тісно взаємодіють на всіх етапах, починаючи з НДДКР і до збуту та сервісного обслуговування. Таке співробітництво оформляється як тимчасове договірне об'єднання юридичне самостійних фірм.

Суть операцій на давальницькій сировині полягає в підписанні контракту між контрагентами про перероблення сировини з оплатою за перероблення частиною виготовленої продукції. Така ситуація виникає тоді, коли якась країна має сировину, але не має переробних заводів.

Процес проведення зовнішньоекономічних операцій розбивається на кілька етапів і стадій:

1. Підготовчий етап:

° аналіз кон'юнктури міжнародного ринку, рівня його монополізації великими компаніями, можливості проникнення на цей ринок; ° вибір форми і методів роботи на ринку; ° вибір контрагентів; ° аналіз і розрахунок цін; ° рекламна кампанія.

2. Організаційний етап:

° встановлення контакту з потенційними контрагентами; ° підготовка і проведення переговорів; укладання контракту.

3. Виконавчий етап:

° підготовка товару до відвантаження (експортером) і підготовка

до прийому товару (імпортером);

° оформлення документації:

° укладання допоміжних контрактів (страхових, транспортних, і т.п.);

° врегулювання суперечок:

° здійснення розрахунків.

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТзОВ „ПРОЛІСОК "

Згідно з законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 1991р.

ТзОВ „Пролісок" як юридична особа є суб'єктом ЗЕД, та може самостійно, у визначених законодавством межах, здійснювати ЗЕД.

ТзОВ „Пролісок" здійснює такі види ЗЕД:

1. Експортує лікарські рослини.

2. Імпортує сировину і матеріали.

3. Здійснює інші види діяльності зазначені в установчих документах. Відповідно до ст. 50 Закону України "Про господарські товариства"

товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Називаючи цей вид товариства "товариством з обмеженою відповідальністю", законодавець не має на увазі обмеження відповідальності товариства як суб'єкта господарського права (юридичної особи) якимись певними розмірами майна або грошових коштів (наприклад, лише розміром статутного фонду). Насправді йдеться про обмеження відповідальності учасників товариства які несуть її ризик у межах своїх вкладів до статутного фонду. Установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю може бути передбачено, що учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства.

Однією з особливостей змісту установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю є те, що вони, крім відомостей, загаданих для всіх видів господарських товариств, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести не менше ЗО відсотків зазначеного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою. Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам. Учасники товариства користуються переважним правом придбання частки учасника, який її відступив, пропорційно їхнім часткам у статутному фонді товариства або в іншому, погодженому між ними розмірі.

У разі передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково. Частку учасника товариства (після повного внесення

ним вкладу) може придбати саме товариство, яке протягом одного року зобов'язане передати її іншим учасникам або третім особам. Будь-який з учасників має право вийти з товариства зі сплатою його вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному фонді. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників, що складаються з


 
Загрузка...