REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок”

учасників або призначених ними представників. До компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства;

3) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;

4) затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку;

5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;

6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;

8) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

9) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

10) виключення учасника з товариства;

11) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;

12) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;

13) прийняття рішення про припинення діяльності товариства. Статутом товариства до компетенції зборів учасників можуть бути

віднесені й інші питання.

З питань, зазначених у пунктах 1, 2 і 10, у вищому органі необхідна одностайність. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів (учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному фонді). Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше як два рази на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Такі збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, а з питань, що потребують одностайності, — всі учасники. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.

Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваженнями цьому визначено ст. 62 Закону України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства.

Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб, її діяльність регламентовано ст. 63 Закону України "Про господарські товариства" -

Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТзОВ „ПРОЛІСОК "

Оцінку ефективності ТзОВ „Пролісок" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2002 - 2003 pp. Основні показники експортно-імпортних операцій ТзОВ „Пролісок" наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Показники експортно-імпортної діяльності ТзОВ „Пролісок"

протягом 2002 - 2003рр.

Звітний

період

№ п/п

Показники експортно-імпортної діяльності підприємства

2002р.

2003р.

1

Контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.

13888,2

11899,81

2

Акцизні збори, тис.грн.

29,76031

29,74955

3

Мито і митні збори, тис.грн.

64,48147

69,41599

4

Транспортні витрати, тис.грн.

942,4131

1090,816

5

Вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.

496,0072

495,8254

6

Складські витрати, тис.грн.

248,003

99,16553

7

Експедиторські витрати, тис.грн.

238,0837

158,6646

8

Страхові витрати, тис.грн.

59,52063

39,66644

9

Інші витрати на ЗЕД, тис.грн.

49,60013

99,16553

10

Виробнича собівартість продукції, тис.грн.

44640,65

39666,03

11

Позавиробничі витрати, тис.грн.

4960,072

4958,255

12

Ціна імпорту, тис.грн.

9,9205

10,41206

13

Кількість імпорту, тис.грн.

2182,432

1983,302

14

Коефіцієнт кредитного впливу, тис.грн.

1,014448

1,014125

15

Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.

50700,16

52708,73

Оцінку ефективності ТзОВ „Пролісок " здійснюємо в такій послідовності: 1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.

CH = CT + СЭР + Сскл + СЕКСПЕД + ССТР + Сщ (1), Де

Ст- транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн. СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн. Сскл - складські витрати, тис.грн. СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн. ССТР - страхові витрати, тис.грн. Сщ - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.

СН2ооз= 1090,816+495,8254+99,16553+158,6646+39,66644+99,16553 = 1983,304

(тис.грн.)

СН2оо2= 942,4131+496,0072+248,003+238,0837+59,52063+49,60013 = 2033,628

(тис.грн.)

2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.

Сзт Імп = CK + CH + A + CM (2), Де

Ск - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн. Сн - накладні витрати, тис.грн. СА - акцизні збори, тис.грн. CM - мито і митні збори, тис.грн.

Сзт Імп2003 = 11899,81+1983,304+29,74955+69,41599 = 13982,28 (тис.грн.) С3тімп2оо2 = 13888,2+2033,628+29,76031+64,48147 = 16016,07 (тис.грн.)

3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.

:к ВРвкс г = (3),

KKB Де

ВРвкс к - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.

Ккв - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.

52708,73

ВРЕксг20оз = =51974,6 (тис.грн.)

1,014125

50700,16

ВРЕКсг2оо2 =----------------- = 49978,06 (тис.грн.)

1,014448

4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.

ВРІмп = ЦІмп х NIMH (4), Де

ЦІмп - середня ціна імпорту, тис.грн. - кількість імпорту, т.

ВРІмп2ооз = 10,41206x1983,302 = 20650,25 (тис.грн.) ВРІмп 2002 = 9,9205x2182,432 = 21650,81 (тис.грн.)

5. Витрати на експорт в


 
Загрузка...