REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
 • Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку.

  Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами. Розвиток виробничих сил і зростання фін. к-лу призвели до виникнення світ. госп-ва.

  Найбільшпоширеневизначення: Світ. госп-во (worldeconomy)- сук-сть нац. господарств, взаємопов'язаних с-мою МПП, ек-них і політ. відносин.

  Більш повне трактування світ. госп-ва (СГ) визначає його як ек. с-му, що самовідтворюється на рівні ПС, виробничих відносин і певних аспектів надбудівних відносин тією мірою, в якій нац. госп-ва, що входять до неї, мають певну схожість на кожному з 3-х названих рівнів.

  Отже, СГ являє собою певну с-му. Основою виникнення і існ-ня цієї с-ми є її цілісність, яка передбачає ек. взаємодію всіх складових частин с-ми на достатньо стійкому рівні. СГ відноситься до числа досить складних с-м, які характериз-ся множинністю (численністю елементів с-ми), ієрархічністю і структурністю.

  Відносини між окремими елементами СГ формують певні рівні. Виділяють:

  - м/н-ний рівень (його формують відносини між державами і він регул-ся м/н-ними правилами і нормами);

  - транснац-ний рівень (його утворюють відносини між ек. потоками, які виходять за межі нац. кордрнів).

  СтруктуризаціяСГ. Найрухомішою частиною СГ є світ. ринок, що являє собою сферу обмінних відносин між країнами та між іншими суб'єктами СГ, які пов'язані між собою участю у МПП.

  На основі різноманітних критеріїв у СГ виділяється певна кількість підсистем. Мегасистемами (найбільш великими) є 3 групи нац. економік: пром. розвинуті країни, країни з перехідною ек-кою; країни, що розвиваються.

  Функціональнимиелементами суч. с-ми СГ є: науково-технічна сфера, виробничо-інвестиц. д-сть, сфера м/нного обігу (світ. торгівля); валютно-фін. і кредитні відносини.

  Особливостями розвитку сучасного світ. госп-ва є:

  • розвиток міжн. переміщення факторів вир-ва, передусім у формах вивезення-ввезення к-лу, роб. сили і технології;

  • зростання на цій основі міжн. форм вир-ва на п/п-вах, розташованих в декількох країнах, в першу чергу в рамках ТНК;

  • ек. політика країн, що передбачає підтримку міжн. руху товарів і факторів вир-ва на двох- і багатосторонній основі;

  • виникнення ек-ки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждерж. об'єднань;

  • зростання інтенсивності регіон. інтеграц. процесів, що призводить до виникнення великих ек. просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів вир-ва, але, з інш. боку, призводить до поділу СГ на окремі сектори внаслідок створення відносно замкнутих торг.-ек. блоків та інтеграц. угруповань;

  поступова зміна ек. основи суч. цивілізації; індустр. модель розвитку витісняється постіндустр-ною, ноосферно-космічною, суть якої визнач-ся формуванням "ек-ки розуму", "ек-ки думки".

  2. Форми ті рівні МЕВ.

  МЕВ мають яскраво виражений системний х-р. МЕВ-це с-ма ек. зв'язків з приводу вир-ва, розподілу, обміну і спож-ня, що вийшли за межі нац. кордонів.

  Отже, сучасні МЕВ є с-мою ек. звязків, які характеризуються:

 • виходом за межі нац-них госп-в;

 • взаємодією фіз. і юр. осіб, держав і міжнар. орг-цій;

 • визначеністю форм;

 • різними рівнями глибини існ-ня, функц-ня, здійснення.

  РівніМЕВ можна традиційно розбити на макро-, мета- й мікрорівні, макрорівень-це рівень державних і міждержавних міжнар. процесів, метарівень-це міжнар. звязки галузевого й регіон. значення, мікрорівень-це, відповідно, рівень звязків між фірмами різних країн.

  Рівні МЕВ також розглядають і за ступенем розвитку стосунків між субєктами МЕВ, за ступенем тривалості дії угод і переплетеності економік.

  При цьому виділяють такі 4 рівні:

  1) Міжнар. ек. контакти. Це-найпростіші, одиничні, випадкові ек. зв'язки, що мають епізодичний х-р і регулюються переважно разовими угодами. Зв'язки даного рівня більше притаманні юр. і фіз. особам.

  2) Міжнар. ек. взаємодія. Це-добре відпрацьовані стійкі ек. звязки між суб'єктами МЕВ, які базуються на міжнар. ек. угодах і договорах, заключених на доволі тривалий період часу.

  3) Міжнар. ек.співробітництво. Це-міцні й тривалі звязки кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових ек. договорах і угодах. Даному рівневі притаманне партнерство суб'єктів МЕВ.

  4) Міжн. ек. інтеграція. Це-вищий рівень розвитку МЕВ, який характериз-ся взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої держ. політики як у взаємних ек. відносинах, так і у відносинах з треріми країнами.

  Кожен вищий рівень не являє собою щось протилежне до нижчого, а є його усталеним і розвиненим продовженням, тобто вищий рівень містить в собі більшість ознак нижчого.

  Розглядаючи стр-ру МЕВ, можна виділити також форми МЕВ: міжн. валютні відносини; міжн. фін.-кредитні відносини; міжн. виробниче співробітництво; міжн. науково-техн. співробітництво; міжн. трудові відносини (світ. ринок труд. ресурсів); міжн. торгівля товарами; міжн. торгівля послугами (світ. ринок послуг); міжн. транспортні відносини.

  При цьому, слід зазначити що осн. формами МЕВ є : міжн. торгівля, міжн. рух капіталу, міжн. міграція роб. сили.

  • Міжн. торгівля є провідною формою МЕВ. Міжн. торгівля являє собою обмін товарами і послугами між державно оформленими нац-ними госп-вами.

  • Міжн. рухкапіталу-це його переміщення між країнами світу в пошуках більш вигідної сфери прикладення.

  • Міжн. міграціяроб. сили-це процес її стихійного чи організованого переміщення в межах нац-ного або міжн-ного ринків праці, зумовлений х-ром розвитку ПС і виробничих відносин, дією ек. законів.

  Міжн. валютнівідносини є специф. формою МЕВ: вони, з одного боку, забезпечують норм. реалізацію інших форм МЕВ, а з іншого боку, мають власні мех-зми саморозвитку.

  3. Характеристика суб'єктів МЕВ.

  Суб'єкти МЕВ-це учасники міжн. ек. явищ і процесів, котрі здатні самостійно й активно діяти з метою реалізації своїх ек. інтересів.

  Класифікувати суб'єктів МЕВ можна по-різному. Напр., можна їх поділяти за критерієм рівнів. Суб'єкти мікрорівня -це п/п-ва, фірми, фермерські госп-ва, окремі особи. На метарівні діють регіони, галузі ек-ки, котрі займаються ЗЕД. Для макрорівня характерні зв'язки між д-вами, між групами держав, між д-вами та міжн. орг-ціями.

  Ділять суб'єктів на фіз. і юр. особи.

  Фіз.


 •  
  Загрузка...