REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Предмет та метод курсу “Міжнародна економіка”

1.Предмет та метод курсу "Міжнародна економіка" МЕ – це частина екон. теорії, що вивчає закономірності взаємодії національних економік, міжнародного переміщення товарів, послуг, капіталів, роб. сили, технології, плате-жів, екон. політику, що управляє цими поток-ами, а також її вплив на суспільний добробут. Предмет вивчення міжн. ек-ки відносно самос-тійний. Відносна самостійність міжн. ек-ки зв'язана з тим, що предметом її вивчення є уг-оди, які заключаються резидентами різних су-веренних держав. Специфіка міжнар. ек-их ві-дносин у порівнянні з внутрішніми пояснюєт-ься тим, що країни зазвичай встановлюють ві-домі обмеження на своїх кордонах для потоків товарів послуг і факторів вир-ва, які відрізня-ються від аналогічних внутрішніх обмежень.

МЕ є самостійною частиною ек-ої теорії поряд з мікро- і макроек-ою і має свій специфічний предмет дослідження. Центральне місце у МЕ займають чиста теорія торгівлі(досліджує при-чини виникнення міжнар. торгівлі та переваги, які отримують від неї країни), теорія торгової політики(вивчає причини введення торгівель-них обмежень та їх наслідки), аналіз валютних ринків і платіжного балансу(стосується основ-них операцій з торговельними валютами, при-чин коливання валютних курсів та їх регулюв-ання суб'єктами валютних ринків), методи зб-алансування платіжного балансу(торкається механізмів коректування нерівноваги платіжн-ого балансу, тобто його дефіциту чи надлишку у різних грошових системах та їх дію на суспі-льний добробут). У МЕ можна виділи-ти макро- та мікро- її частини. До макро- відн-осяться різні моделі відкритих національних економік, міжнар. фінансово-кредитні відно-сини, ефективність фіскальної та грошової політики в умовах відкритої економіки. До мі-кро- відносяться чиста теорія торгівлі, теорії зовнішньо-торгівельної політики, дослідження міжнар. міграції факторів виробництва, тобто основні суб'єкти МЕ на мікрорівні окремої кр.

Методологія МЕ являє собою застосування загальних мікро- та макроек-их принципів у сфері ек-их взаємовідносин між державами. Наприклад, суспільні криві байдужості стосов-но тієї чи іншої країни, абстрагування від дет-алізації ек-их подій для того, щоб виділити де-кілька змінних( світ який описує МЕ часто об-межений двома країнами, які мають два факт-ора вир-ва і виробляють два товари), аналіз рі-зних ситуацій на р(автаркія, вільна торг, протек-м).

2. Міжнародна економіка в системі економі-чних дисциплінОзнаки нового етапу розвит-ку світ. господарства, що зумовили виділення МЕ в окрему дисципліну:

1.відкритість економіки як провідний принцип взаємовідносин будь-якої країни світу зі світо-вим співтовариством;

2.створ. системи міжнар. міждержавних орган-ізацій (ООН, Світ. банк, МВФ, ЄБРР, Всесвіт-ня торгова організація), метою діяльності яких є забезпечення стабільного і збалансованого розвитку

3.значне розширення діяльності ТНК, які все більше визначають міжнар. Промислову, торг-ову та інвестиційну діяльність

4.всебічний розвиток міжнар. торгівлі, міжнар. міграції роб. сили, капіталу та технологій

5.функціонування самостійної міжнар. фінанс-ової сфери, не пов'язаної безпосередньо із зо-вн торгівлею і міжнар. рухом факторів вир.

3.Міжнародна економіка та її структура.

МЕ – це частина екон. теорії, що вивчає зако-номірності взаємодії національних економік, міжнародного переміщення товарів, послуг, капіталів, роб. сили, технології, платежів, ек політику, що управляє цими потоками, а так-ож її вплив на суспільний добробут

Структурні елементи МЕ:

1.чиста теорія торгівлі – досліджує причини виникнення міжнар. торгівлі та переваги, які отримують від неї країни

2.теорії зовнішньо-торгівельної політики – ви-вчає причини введення торгівельних обмеже-нь та їх наслідки

3.аналіз міжнародних валютних ринків – стос-ується основних операцій з торговельними ва-лютами, причин коливання валютних курсів та їх регулювання суб'єктами валютних ринків

4. аналіз платіжного балансу – дає уявлення про залучення країни до міжнар. екон. зв'язків

5.дослідження міжнар. міграції факторів вир– види, напрямки міграції, її наслідки та держ. регулювання міжнар. руху факторів вир.

У МЕ можна виділити макро- та мікро- її част-ини. До макро- відносяться різні моделі відкр-итих національних економік, міжнар. фінансо-во-кредитні відносини, ефективність фіскальн-ої та грошової політики в умовах відкритої ек. До мікро- відносяться чиста теорія торгівлі, теорії зовнішньо-торгівельної політики, дослі-дження міжнар. міграції факторів вир, тобто осн суб'єкти МЕ на мікрорівні окремої країни.

4.Поняття світового ринку та його еволюц.

Світовий ринокохоплює весь торгівельний оборот країн-членів світового співтовариства. Це сукупність національних ринків, поєднан-их між собою всесвітніми господарськими зв'-язками на основі міжнародного поділу праці та інших факторів виробництва на основі коо-перування та інтеграції виробництва та збуту товарів і послуг. Внутрішній ринок – сук-упність угод купівлі-продажу, вході яких вітч-изняні виробники реалізують товари і послуги у межах країни. Національний ринок – вклю-чає внутрішній та частину товарообороту, яка орієнтована на закордон. Міжнародний ринок сукупність сегментів національних ринків, орієнтованих на закордон. Головна ознака світового ринку – переміщення товарів та пос-луг між країнами.

Основні риси світового ринку:

1.вихід товаровиробників за національний кордон в пошуках збуту продукції

2.міждержавне переміщення товарів знаходи-ться під впливом не лише внутрішнього, а й зовнішнього попиту і пропозиції

3.оптимізація використання факторів вир

4.жорстка конкуренція (світ. ринок вибраковує продукцію, яка не відповідає стандартам якос-ті при конкурентних цінах)

Внутрішній ринок (сама рання стадія становл-ення товарного господарства – Помпея, Древ-ня Греція, Єгипет, Вавилон, Ефіопія). З появ-ою грошей між продавцем і покупцем стає ку-пець, який надає торгові послуги, і міняла, як-ий позичає гроші. =>Практично відразу після виникнення ринки почали спеціалізуватися -> З'являються національні ринки (частина ринку вже орієнтувалася на іноз. покупців. => З 16 до середини 18 ст. мануфактура заснована на розподілі праці, створювала умови для більш масштабного виробництва товарів. Ринки роз-ширювались до міжнародних масштабів. => У першій половині 19 ст. виникла крупна фабр-ично-заводська індустрія, продукція якої вже не могла продаватися на внутрішньому ринку, їй був потрібен світовий ринок. Його кінцеве формування завершилось до кінця 19 – 20 ст., коли товарне вир досягло високого рівня розв.

5.Поняття міжнародної торгівлі. Світовий експорт та світовий імпорт.

Особливості сучасної міжнародної торгівлі:

  • Високі темпи зростання торгівлі після


     
  • Загрузка...