REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Макроекономіка → Категорii макроекономiкi (шпора)

Активи – все те що має ринкову вартість і є власністю певних інституціональних одиниць

Автоматична фіскальна політика – політика яка впроваджуючи в економіку певну систему податків і трансфертів забезпечує їм можливість виконувати стабілізаційну функцію в автоматичному режимі тобто без державного втручання

Автономне споживання та заощадження – споживання та заощадження яке не залежить від після податкового доходу

Альтернативна вартість зберігання грошей – дохід що його втрачають власники портфеля фінансових активів через зберігання вартості в формі більш ліквідних активів порівняно з її зберіганням у формі менш ліквідних активів

Базовий рік - рік який за вихідну базу для одчислення реальних змін вартісних показників

Баланс товарів та послуг – складова частина рахунка поточних операцій яка відображає співвідношення між експортом та імпортом товарів та послуг

Банківські резерви – частина депозитних грошей які комерційні банки зберігають у формі безвідсоткових вкладів у Нацбанку і в формі готівки у власній касі

Безробіття – стан ринку праці коли пропозиція робочої сили перевищує попит

Безробіття добровільне – безробіття яке згідно з класичною теорією виникає в разі небажання робітників найматися на роботу на умовах низької зарплати

Безробіття природне – безробіття яке є необхідною умовою для нормального розвитку ринку праці і складається із фрикційного та структурного безробіття

Безробіття структурне - безробіття яке виникає внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією на робочу силу за професією кваліфікацією географічними та іншими ознаками

Безробіття фрикційне - безробіття яке виникає внаслідок добровільної зміни місця праці

Безробіття циклічне - безробіття яке виникає внаслідок загального падіння виробництва і скорочення попиту на ринку праці

Бісектриса – така лінія графіка споживання яка відображає тотожність між споживчими видатками і післяподатковим доходом

Бюджетне сальдо – показник який характеризує стан державного бюджету і визначається як різниця між чистими податками та державними закупівлями

Бюджетний дефіцит – величина на яку державні закупівлі перевищують чисті податки

Бюджетний надлишок – величина на яку чисті податки перевищують державні закупівлі

Валовий випуск – сукупна ринкова вартість товарів та послуг вироблених резидентами всередині країни на протязі певного періоду

Валовий корпоративний прибуток - прибуток отриманий від реалізації продукції плюс амортизація

Валовий прибуток – щорічний прибуток отриманий від реалізації інвестиційного проекту

Валові інвестиції – видатки на капітальні блага та запаси

Валютний (обмінний) курс – ціна грошової одиниці певної країни виражена в грошових одиницях іншої країни

ВВП – відставання ВВП (ВВП-розрив) – відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП яке виникає внаслідок циклічного безробіття

ВВП – сукупна ринкова вартість кінцевих товарів та послуг вироблених резидентами всередині країни на протязі певного періоду

ВВП номінальний - ВВП обчислений у поточних цінах

ВВП потенційний – реальний ВВП в умовах повної зайнятості

ВВП реальний - ВВП обчислений у поточних цінах

ВВП чистий – ВВП за мінусом амортизації

Вилучення – частина поточного доходу яка не спрямовується на сукупні видатки

Відсоткова ставка – плата за використання позичкових грошей у відсотках до їх суми

Відсоткова ставка номінальна – фактична відсоткова ставка на ринку позичкового капіталу

Відсоткова ставка реальна – номінальна відсоткова ставка мінус темп інфляції

Відсотковий дохід – дохід який нараховується за надання грошей у позичку

Вільний плаваючий валютний курс – валютний курс який формується лише під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку

ВНД – внутрішні первинні доходи резидентів плюс їхні чисті первинні доходи зовнішні

ВНД наявний – внутрішні та зовнішні первинні доходи резидентів плюс чисті поточні трансферти зовнішні

Гіперінфляція – приріст цін який вимірюється тисячами відсотків на рік

Гранична продуктивність капіталу – приріст продукту який забезпечується завдяки використанню додаткової одиниці капіталу

Гранична продуктивність праці – приріст продукту який забезпечується завдяки використанню додаткової одиниці праці

Гранична схильність до заощаджень – коефіцієнт який характеризує відношення між зміною заощаджень і зміною післяподаткового доходу

Гранична схильність до імпорту – коефіцієнт який характеризує відношення між зміною імпорту і зміною доходу

Гранична схильність до споживання – коефіцієнт який характеризує відношення між зміною споживчих видатків і зміною післяподаткового доходу

Граничний коефіцієнт податків – коефіцієнт який показує на скільки одиниць змінюються чисті податки в разі зміни доходу на одиницю

Грошова база – гроші високої ефективності за зміни яких мультиплікативно змінюється грошова маса

Грошова маса – кількість номінальних грошей в обігу

Грошовий мультиплікатор – коефіцієнт який відображає на скільки одиниць змінюється грошова маса за зміни грошової бази на


 
Загрузка...