REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Менеджмент → Телекомунікаційні технології

РЕФЕРАТ

на тему:

Телекомунікаційні технології

ПЛАН

1. Поняття інформаційної технології

2. Які сучасні технічні засоби використовуються для автоматизації інформаційно-управлінської діяльності

3. Сучасні телекомунікаційні технології у корпоративному управлінні

Використана література

1. Поняття інформаційної технології

Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій.

Засоби і методи прикладної інформатики використовуються в менеджменті і маркетинзі. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і передачі інформації.

Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту, значно розширювальної можливості використання компаніями інформаційних ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією системи обробки даних і знань, послідовного їх розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту.

Технологія — це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, способах їх з'єднання для створення продукту чи послуги, що відповідають визначеним вимогам.

Технологія нерозривно зв'язана з машинізацією виробничого чи невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.

Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційна технологія — це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні практичні додатки, а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинне починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.

2. Які сучасні технічні засоби використовуються для автоматизації інформаційно-управлінської діяльності

В останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинутих країнах, зокрема, у США і Японії, на творчі інформаційні технології так званого третього (вищого) рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл — вироблення інформації (нових знань), їх передачу, переробку, використання для перетворення об'єкта, досягнення нових більш вищих цілей.

Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап комп'ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти ЕОМ у творчому процесі, з'єднати силу людського розуму і міць електронної техніки.

Повна інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення наступних інформаційно-управлінських процесів: зв'язок, збір, збереження і доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної діяльності, програмування і рішення спеціальних задач. Основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності компаній наступні: автоматизація процесу обміну інформацією, включаючи управлінську АТС, "електронну пошту". До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності відносяться:

1. персональні комп'ютери, об'єднані в мережі;

2. електронні друкарські машинки;

3. текстооброблюючі системи (проблемноорієнтовані комп'ютерні системи, які мають великі функціональні можливості);

4. копіювальні машини;

5. комунікаційні засоби, телефонну техніку;

6. засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку інформації (до них відносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні диски і стрічки, мікрофільми, диски з оптичними записами);

7. засоби для обміну інформацією — "електронна пошта";

8. відеоінформаційні системи;

9. локальні комп'ютерні мережі;

10. інтегровані мережі установ.

3. Сучасні телекомунікаційні технології

у корпоративномууправлінні

Корпоративне управління - це комплекс управлінських дій, що компанія повинна здійснити, щоб досягти свою ціль, завоювати гарну репутацію і довіру кредиторів і інвесторів.

Інвестори, перш ніж прийняти рішення про співробітництво й інвестиції в яке-небудь підприємство, аналізують його положення, у першу чергу з погляду існуючої системи менеджменту. Підвищення управлінської культури тісно зв'язано з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій.

У сучасному світі перед компаніями, які займаються тим чи іншим бізнесом, постійно виникають ті самі питання:

як краще й ефективніше організувати обмін інформацією усередині компанії, а також з партнерами і клієнтами,

як зробити інформаційний простір компанії єдиним, незважаючи на географічну далекість ряду офісів,

як дотриматись безпеки передачі даних і забезпечити високої надійності зв'язку,

як при цьому не упускати переваг нових технологій і мінімізувати свої витрати. Такі питання виникають у будь-якій країні світу і перед компаніями різних сфер діяльності, незалежно від розміру чи кваліфікації. Усі перераховані проблеми мають "телекомунікаційну складову". Адже будь-який бізнес не може існувати без обміну інформацією. Від того, наскільки ефективно й оптимально побудована корпоративна мережа зв'язку і буде деякою мірою залежати успіх чи неуспіх компанії у веденні бізнесу в цілому.

Можливі наступні варіанти.

Як правило, компанія, перед якою встали подібні проблеми, може вирішити їх двома способами. Перший полягає у використанні власних ресурсів для рішення виникаючих задач. При такому підході компанії прийдеться створити департамент зв'язку, який виконує в тій чи іншій степені функції професійного оператора, скористатися послугами одного чи декількох незалежних операторів зв'язку для одержання "базових телекомунікаційних сервісів". Також необхідно самостійно проаналізувати сучасне устаткування, підготувати приміщення, у яких установити і настроїти апаратне і програмне забезпечення. Рішення цих проблем займає тривалий період часу, є витратним, не гнучким, не технологічним, тому що реалізується, у кінцевому рахунку, не професійним телекомунікаційним оператором.

Інший варіант - це вдатися до послуг оператора зв'язку, що може запропонувати такій компанії-клієнту готове рішення. Подібний підхід виявляється оптимальним і відповідає вищевикладеним вимогам. Саме тому компанії всі частіше для рішення комплексної задачі створення універсальної корпоративної мережі зв'язку прибігають до послуг телекомунікаційних провайдерів.

Для оператора зв'язку такий аутсорсинг також дуже цікавий і вигідний, оскільки розширює сферу його діяльності і дозволяє йому одержувати додаткові доходи.

Послуги по створенню і управлінню віртуальними приватними корпоративними мережами зв'язку відносяться до числа сучасних "аутсорсингових" технологій. Більшість операторів як за рубежем, так і в Росії вже пропонують чи активно розробляють подібні сервіси. Для прикладу, нова послуга Компанії Транстелеком, ТТК IP VPN належить до їхнього числа.

ТТК IP VPN - широкосмугова приватна віртуальна мережа зв'язку (ВЧС) на основі магістральної IP-мережі Компанії Транстелеком і IP-технологій.

У рамках послуги Транстелеком організує інтегральну мережу зв'язку Клієнта, забезпечує управління мережею й експлуатацію. Тим самим компанія-клієнт може зосередитися на своєму основному профільному бізнесі, доручаючи професійному оператору рішення всіх телекомунікаційних питань, що виникають у процесі своєї бізнес-діяльності.

Особливістю послуги ТТК IP VPN є те, що вона може бути надана в комплексі з доступом у мережу Інтернет.

Технологія Інтернет також має безпосереднє відношення до систем корпоративного управління. Ось декілька областей, у яких Інтернет використовується в даний час найбільш продуктивно: маркетинг, прямі продажі, зв'язки з громадськістю, взаємодія з партнерами.

Використовуючи високошвидкісну магістральну мережу зв'язку компанія може мати виділений доступ в Інтернет, який володіє наступними перевагами:

високошвидкісне з'єднання з міжнародною частиною Інтернет;

доступність послуг не тільки у великих містах, але й у будь-яких інших населених пунктах, через які проходить залізниця;

висока надійність наданих послуг за рахунок резервування магістралей IP мережі.

Історія автоматизації управління підприємствами обчислюється десятиліттями. Але останнім часом при стрімкому розвитку телекомунікаційних технологій у компаній з'являються нові можливості по оптимізації корпоративних систем керування. Незамінну допомогу в цій нелегкій справі покликані зробити послуги нових телекомунікаційних провайдерів, що з'являються в Росії. З їхнім приходом на російський телекомунікаційний ринок уже найближчим часом можна екати реальне використання сучасних інформаційних технологій у бізнесі

Використана література

  • Библиотека упpавляющего пеpсоналом: миpовой опыт. Совpеменный менеджмент: теоpия и пpактика: обзоpная инфоpмация. // Сост. Яpовой В.И. под pед. Г.В. Щекина. - К.: МЗУУП, 1994.

  • Каpатыгин С. Телекомуникационные технологии для менеджмента. В 2-х томах. - М.: ABF, 1995.


  •  
    Загрузка...