REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Мікроекономіка → Категорії з курсу Мікроекономіка

Аксіома порівнянності - споживач здатний серед пари наборів благ обрати привабливіший для себе.

Аксіома транзитивності - якщо набір благ x краще ніж у, а у- ніж z, то набір х кращий ніж z.

Антиблага (шкідливі товари) - товари, споживання яких хибне для здоров'я споживача.

Блага - товари, послуги й соціальні та економічні умови, які задовольняють потреби людини, або які людина змушена споживати чи використовувати.

Блага доповнення - блага які можуть споживатися в фіксованій пропорції один до одного.

Блага замінники (субститути) - які можуть бути замінені один на одне з постійним коефіцієнтом заміни.

Блага економічні, що є в обмеженій кількості.

Бухгалтерські витрати оцінюють фактичні витрати факторів виробництва у формі прямих платежів.

Бюджетна лінія - лінія, що поділяє простір наборів на допустимі та недопустимі з точки зору бюджету споживача.

Вибір - прийняття та реалізація рішень на підставі наявних ресурсів та уподобань споживача.

Гіпотеза про ненасиченість - людина завжди вибирає набір, що містить більше благ.

Гіпотеза щодо раціональності поведінки індивіда - поведінка людини завжди підпорядкована меті досягнення найкращого для неї життєвого стану з можливих.

Граничні витрати (Marginal cost - МС) - приріст витрат на одиницю збільшення виробництва.

Гранична ефективність ресурсу (Marginal Product - МР) - приріст випуску за умови збільшення використання ресурсу на одиницю.

Гранична корисність (Marginal Utility - MU) - приріст корисності за умови збільшення споживання блага на одиницю.

Гранична корисність доходу (MUb) - приріст корисності на одиницю збільшення доходу.

Гранична норма заміни (Marginal Rate of Substitution - MRS) величина жертви одного блага з боку споживача заради додаткової одиниці іншого блага при збереженні того самого рівня добробуту.

Гранична норма технологічної заміни (Marginal Rate of Technical Substitution - MRTS) - витрати одного ресурсу для компенсації зменшення на одиницю застосування іншого.

Граничний доход (Marginal Revenue - MR) - приріст доходу у разі збільшення виробництва на одиницю.

Граничні витрати (Marginal Cost - МС) - приріст витрат на одиницю зміни виробництва.

Дерево рішень - графічне зображення дій індивіда та їх наслідків.

Детермінований еквівалент (лотереї) - сума, отримання якої для людини еквівалентне участі в лотереї (ризикованій операції).

Джерело ризику - об'єкт або процес, який породжує невизначеність у прийнятті рішень.

Довгострокові сукупні витрати - мінімальний рівень економічних витрат, необхідних для виробництва певної кількості благ у довгостроковому періоді.

Досконала конкуренція - ринок з багатьма покупцями та продавцями деякого уніфікованого товару.

Дохід (Revenue - R) - гроші, які отримує фірма від продажу товару на ринку або надання послуг.

Диверсифікація ресурсів - це розподіл ресурсів за декількома напрямками, доходність яких має від'ємну залежність.

Економічні витрати оцінюють альтернативні витрати факторів виробництва.

Економічний прибуток - різниця між доходом та економічними витратами.

Еластичність (Elasticity) - показник, який відображає ступінь чутливості одного елементу до зміни іншого.

Еластичність заміни факторів (Elasticity of Substitution - ES) -відношення відносної зміни витрат ресурсів до відносної зміни граничної норми технологічної заміни.

Еластичність попиту за ціною (Price Elasticity of Demand - PED) -відносна зміна попиту, що припадає на одиницю відносної зміни ціни.

Еластичність пропозиції за ціною (Price Elasticity of Supple - PES) -відносна зміна обсягу пропозиції, що припадає на одиницю відносної зміни ціни.

Ефект доходу - зміна споживання блага, викликана зміною реального доходу внаслідок зміни ціни на благо.

Ефект заміщення - зміна споживання блага викликана зміною відносної ціни на це благо внаслідок зміни його ціни.

Загальна рівновага - стан економіки, за якого балансується система взаємозв'язаних індивідуальних ринків споживчих благ та ресурсів, задовольняється попит всієї сукупності споживачів у благах та виробників у ресурсах.

Закон зростаючої граничної тяжкості праці - необхідність збільшення компенсації кожної додаткової одиниці трудової активності.

Закон попиту - при збільшенні (зменшенні) ціни обсяг попиту зменшується (збільшується).

Закон пропозиції - обсяг пропозиції зростає (спадає) за підвищення (зниження) ціни.

Закон спадних граничних витрат - зниження граничних витрат за підвищенням обсягу виробництва.

Закон спадної граничної корисності - кожна додаткова одиниця споживання блага забезпечує дедалі менший приріст корисності.

Звичайні блага, споживання яких зростає (спадає) за зниженням (підвищенням) ціни.

Зміна обсягу попиту визначає залежність зміни попиту від зміни ціни на благо за решти однакових умов. Графічно це відображається у пересуванні з однієї точки виміру по одній і тій же кривій попиту.

Зміна попиту - залежність купівлі блага від ціни на нього. Графічно це відповідає зміні положення (паралельне зміщення) всієї кривої попиту при зміні інших факторів (крім ціни), які впливають на попит.

Змінні витрати (Variable Cost - VC) - витрати, що залежать від обсягу виробництва і визначаються на короткостроковому інтервалі як різниця між сукупними та фіксованими витратами.

Ізокванта - сукупність витрат ресурсів, що забезпечують постійний випуск.

Ізокоста - геометричне місце точок, для яких витрати виробництва постійні.

Імовірність (Probability - Р) - ступінь частоти події, або ступінь впевненості особи в тому, що ця подія відбудеться.

Карта кривих байдужості - повний набір кривих байдужості окремого індивіда.

Картель (Cartel) - змова декількох фірм-виробників (продавців) з метою максимізації прибутку, які спільно діють на ринку як фірма монополіст, контролюючи обсяг виробництва та ринкову ціну на блага.

Коваріація двох випадкових величин - різниця між математичним сподіванням добутку двох випадкових величин та добутком математичних сподівань.

Коефіцієнт Бета - відношення коваріації доходності цінного паперу до дисперсії доходності ринкового портфеля.

Короткострокові сукупні економічні витрати (Shot-Run Costs - SRC) - мінімальний рівень економічних витрат, необхідний для виробництва певної кількості благ у короткостроковому періоді.

Крива Енджела - графічне зображення залежності споживання блага від доходу.

Крива Лаффера - графічне відображення залежності державного податкового доходу від рівня податків.

Крива попиту - графічне зображення залежності обсягу попиту від ціни.

Крива пропозиції (S) - показує, яку кількість економічного блага готові продати його виробники за різними цінами в цей момент часу.

Крива байдужості у просторі двох


 
Загрузка...