REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Гроші і кредит → Проблеми формування і виконання

106

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Проблеми формування і виконання

місцевих бюджетів

ЗМІСТ

стор.

Вступ .................................................................................4

 • Сутність та необхідність місцевих бюджетів ................................6

 • Економічний зміст і структура місцевих бюджетів..................6

 • Роль та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному

  розвитку території...........................................................19

 • Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів...............25

 • Аналіз формування і виконання місцевих бюджетів на прикладі

  бюджету Новгородківского району..........................................40

 • Характеристика соціально-економічного стану

  Новгородківского району ...............................................40

 • Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та

  виконання місцевих бюджетів .........................................43

 • Аналіз формування доходів зведеного бюджету

  Новгородківського району .............................................51

 • Аналіз основних напрямків витрачання коштів з місцевого

  Бюджету .....................................................................60

 • Аналіз виконання місцевого бюджету..............................69

 • Пропозиції щодо вдосконалення процесу формування і

  виконання місцевих бюджетів ................................................76

 • Проблеми та напрямки зміцнення фінансової бази органів

  місцевого самоврядування...............................................76

 • Удосконалення системи фінансового вирівнювання

  територій ....................................................................87

  Висновки .........................................................................96

  Список літератури ............................................................100

  Додатки..........................................................................103

  ВСТУП

  Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

  Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти соїм фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов'язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.

  Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.

  На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.

  Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що саме головне – доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов'язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

  Ці та інші питання, пов'язані з фінансовою самостійністю місцевих органів влади не є новими. Проте багато з них чекають на своє практичне вирішення.

  Саме ця обставина і зумовила потребу у вивчені процесу формування і виконання місцевих бюджетів, ролі планування в процесі використання коштів та етапів проходження бюджетного процесу на місцевому рівні.

  Тому, зважаючи на складність та неоднозначність проблеми, що досліджується, існують питання, які потребують поглибленого вивчення, а саме:

  • складання місцевих бюджетів в сучасних умовах;

  • питання розмежування доходів і видатків між державним та місцевими бюджетами;

  • проблеми горизонтального фінансового вирівнювання.

  Актуальність проблеми місцевих бюджетів і зумовила вибір теми.

  Метою роботи є вивчення механізму функціонування і виконання місцевих бюджетів та розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення.

  Для досягнення цієї мети автор ставить слідуючі завдання:

  • дослідження економічного змісту місцевих бюджетів та їх ролі у соціально-економічних процесах;

  • розгляд процесу складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів;

  • критичне вивчення зарубіжного досвіду у вирішенні проблем місцевих бюджетів;

  • дослідження проблем формування і використання місцевих бюджетів;

  • розробка пропозицій щодо вдосконалення існуючого механізму функціонування місцевих бюджетів.

  Предметом дипломної роботи є теоретичні та практичні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів.

  Об'єкт дослідження – бюджет Новгородківського району і в розрізі його територіального-адміністративних одиниць.

  Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів (Закони України: "Про бюджетну систему України", "Про місцеве самоврядування", "Про Державний бюджет на 1997 рік", "Про Державний бюджет на 1998 рік" та ін.), інформаційну – дані Новгородківського районного фінансового відділу, праці О.Д. Василика, К.В. Павлюк, І.В. Сало, І.І. Д'яконова, М.І. Деркача, Я.П. Городєєвої та інших вчених-економістів,


 •  
  Загрузка...