REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Організація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення у кошторисних підрозділах

Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст

та правове значення у кошторисних підрозділах

Основною формою планування витрат підрозділів як центрів відповідальності є складання їх кошторисів. Кошторис охоплює всі витрати підрозділу на виробництво продукції (надання послуг) за плановий період незалежно від ступеня її готовності. У підрозділах з коротким виробничим циклом виготовлення продукції кошторис і виробнича собівартість кінцевої продукції за певний період, як правило, збігаються. Якщо виробничий цикл тривалий і змінюються залишки незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду, такої відповідності немає.

Кошториси підрозділів виконують такі важливі функції, як організуюча, контролююча і стимулююча. Організуюча функція кошторису полягає в тому, що, маючи встановлену планову величину витрат, працівник, відповідальний за їх рівень, намагається дотримуватись чинного регламенту і норм використання ресурсів. Кошториси підрозділів дають змогу контролювати роботу працівників, відповідальних, за рівень витрат. Це здійснюється порівнянням фактичних витрат з плановими, передбаченими в кошторисах. Відхилення аналізуються, що є основою для реалізації стимулюючої функції щодо працівників, які впливають на величину витрат і відповідають за неї. Стимулювання здійснюється через відповідальність за необгрунтовані витрати і заохочення в їх зниженні.

Кошторис складають на основі виробничої програми підрозділу та відповідної нормативної бази, а також цін і тарифів на ресурси. Структурно він може будуватися за статтями й елементами витрат.

Таблиця 1

КОШТОРИС ЦЕХУ НА 200_ р., тис. грн.

Стаття витрат

План

нарік

У тому числі по кварталах

тому чиє

лі по кварта

дах

I

II

III

IV

Матеріали (за вирахуванням відходів)

318,00

79,00

79,80

779,80

79,90

Куповані вироби і напівфабрикати

226,50

56,20

56,50

56,80

57,00

Паливо й енергія на технологічні потреби

16,30

4,00

4,00

4,10

4,20

Основна заробітна плата виробничих робітників

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

17,00

4,25

4,25

4,25

4,25

Відрахування на соціальні заходи

73,90

18,40

18,50

18,50

18,50

Загальновиробничі витрати

374,30

93,10

93,40

93,50

94,30

У тому числі: витрати на утримання і експлуатацію машин та устаткування

238,20

59,10

59,40

59,50

60,20

витрати на організацію і управління виробництвом

136,10

34,00

34,00

34,00

34,10

Втрати від браку (у звіті)

-

-

-

-

-

Разом

1206,0

299,95

300,95

301,95

303,15

Кожний із цих аспектів побудови кошторису має свої позитивні сторони і призначення. Постатейний кошторис дає змогу узгодити його з кошторисом непрямих витрат (загальновиробничими витратами), а також калькуляціями на окремі вироби підрозділу. Побудова його за елементами витрат показує їх ресурсну структуру, матеріале-, зарплато- і капіталомісткість виробництва і, що важливо, дає змогу чіткіше ув'язати витрати підрозділу (цеху) в цілому з витратами його структурних одиниць (дільниць, робочих місць), оскільки останнім плануються лише окремі їх елементи. На практиці для центрів відповідальності високого рівня домінує постатейна структура кошторисів. Такий кошторис цеху показано в табл. 6.1. Шахматна форма кошторису, у якій витрати групуються постатейно і поелементно, є більш інформативною, вона подана в табл. 6.2. На її основі досить легко розподілити всі витрати на змінні та постійні, що є необхідною умовою "адання кошторису властивості гнучкості при поваріантних обчисленнях і визначенні планових витрат на фактичний обсяг виробництва. Коротко зупинимось на методиці обчислення кошторису за статтями, наведеними в таблицях 1 і 2.

Таблиця.2

КОШТОРИС ЦЕХУ НА 200_ р. ЗА СТАТТЯМИ Й ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ, тис. грн.

Стаття витрат

Елементи витрат

Елеме

НТИ ВИТ]

зат

Основні матеріали

Куповані вироби і напівфабрикати

Допоміжні матеріали

Паливо та енергія

Зарплата

Відрахування на соціальні заходи

Амортизаційні відрахування

Післуги інших підрозділів

Разом

Матеріали (за вирахуванням відходів

280,00

38,00

318,00

Куповані вироби і


 
Загрузка...