REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Діловодство, Архівознавство → Документ, як система

Документ, як система

Реферат

Дана курсова на тему "Документ як система" виконана на 35 сторінках. Містить один додаток – табличка, в якій подані види інформації в залежності від сфери управління.

Основною метою курсової є розкриття сутності поняття документа і єдності тих складових без яких він існувати не може, а це, насамперед, матеріальна і інформаційна складові.

Також у даній курсовій роботі добре висвітлено питання структури документу, зокрема зовнішньої і внутрішньої. Також велика увага приділяється розкриттю питання реквізитів, адже саме за їх допомогою, документ може набувати юридичної сили.

Всі питання розкривались за допомогою різних джерел інформації, а їх в даній курсовій роботі налічується 51.

Зміст

 • Вступ

 • Характеристика документа, як системного об'єкта

 • Інформаційна складова документа

 • Матеріальна складова документа

 • Структура документа

 • Внутрішня структура документа

 • Зовнішня структура документа

 • Реквізити документа

 • Властивості та ознаки документа

 • Функції

  9. Висновок

  1.Вступ

  Документування та організація роботи з документами, що охоплює сукупність форм, прийомів, способів і методів їх укладання й обробки, називається діловодством (справочинництвом).

  Сучасний термін "документацій не забезпечення управління" є інформаційно-технологічною складовою в сучасній організації діловодства.

  Результатом документування є документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, які дозволяють її ідентифікувати.

  Документ – складний об'єкт, що являє собою цілісність інформації і матеріального носія. З'ясувати його суть – це задача, яку можна вирішити за допомогою системного підходу – методологічного напрямку в науці, що має за мету розроблення засобів, методів дослідження складно організованих об'єктів – систем.

  2. Характеристика документа, як системного об'єкта.

  Документ – являє собою систему – велику кількість закономірно пов'язаних одне з одним елементів і частин, як цілісне утворення. Елемент – найменша одиниці поділу документа. Сукупність однорідних елементів, що виконують необхідну для існування системи функцію називаються підсистемою. Якщо в системі є декілька підсистем, то вся система стає складною [1].

  Поняття системи відносне, так само як і поняття елемента. Якщо документ вважати за систему, тоді матеріальна і інформаційна складова будуть його підсистемами, також документ мусить містити конструктивні елементи: титульну сторінку, форзац, обкладинку і ін. [2].

  Вивчення документа як системи полягає у виявленні всіх його елементів, підсистеми і зв'язків між ними, тобто у вивченні структури. Встановлюються ознаки і параметри, які характеризують документ як систему.

  При системному підході документ розглядається як частина великої системи соціальної комунікації. Тому, насамперед, важливо вияснити, частиною якої загальної системи в даному випадку є документ. Саме цим визначаються його можливості, задаються мета існування, функції виконувані в суспільстві, закономірності функціонування[3].

  Документ являє собою відносно самостійну систему завдяки наявності власних ознак і властивостей, що обумовлюють його різницю чи схожість з іншими матеріальними об'єктами. Ознака відображає внутрішню прикмету по якій (частіше сукупності яких) можна віднести той чи інший об'єкт до документа. На відміну від ознаки, властивість відображає якісну, тобто внутрішню належну документну відмінність. Документ характеризується наявністю всіх властивостей одночасно (різна лише ступінь їх виявлення), а набір ознак в кожному випадку індивідуальний [4].

  3. Інформаційна складова документа.

  Значна частина управлінських функцій не тільки здійснюється за допомогою документів, а й знаходить тут своє відображення. До кожного з них ставляться певні вимоги: відповідність до свого призначення, достовірність і юридична сила, чітка структура та зручність в обробці [5].

  Документ створюється для передачі і зберігання соціальної інформації в просторі і часі. Лише документ організовує, систематизує інформацію, подає її в зафіксованому порядку [6].

  Вперше питання про соціальну інформацію розглядалося вченими ще на початку ХХ століття [7].

  Соціальна інформація – це спосіб передавання знань, емоцій і волевиявів у суспільстві. В загальному соціальну інформацію можна визначити як відомості призначені для передачі в суспільстві. Саме інформація, вміщена в документі, є обєктом вивчення в документознавстві та суміжних науках [8].

  Соціальну інформацію легко розпізнати по ряду ознак:

  • По способу розповсюдження соціальна інформація поділяється на два види: опубліковану (що розповсюджується за допомогою тиражного розмноження) і неопубліковану (не розрахована на широке розповсюдження).

  • По ступеню переробки соціальна інформація поділяється на первинну, що вміщує безпосередні результати наукової роботи, і вторинну (результати переробки первинної інформації).

  • По сферах отримання і використання інформації в різних областях соціальної діяльності виділяється декілька видів соціальної інформації (Додаток 1). [9].

  Кожний із названих видів інформації може бути об'єктом відображення в документі. Ці сфери можна розширювати за рахунок галузевого поділу інформації (медична, сільськогосподарська, біологічна, історична і т.п.) [10].

  Інформація – це вміст деякого повідомлення. Ту саму інформацію можливо передавати за допомогою різних повідомлень, наприклад, на різних мовах.

  Передавання інформації однією людиною іншій можна розглядати як процес передавання повідомлень, закодованих у вигляді знаків. Суть і значення цих знаків потребують відповідного сприйняття і розуміння.

  Сукупність знаків для споживача може залишатися тільки повідомленням і не перетворюватися в інформацію, якщо він не може декодувати сукупність цих знаків (наприклад, текст на іноземній мові, витвір авангардного мистецтва). Здатність сприймати інформацію цілком залежить від того, хто її отримує, його можливостей і здібностей[11].

  Іншими словами, інформація має об'єктивну форму у вигляді повідомлень і суб'єктивну – як процес її сприйняття і розуміння. З суб'єктивної точки зору інформація це результат її сприйняття


 •  
  Загрузка...