REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Психологія → Основні поняття психології

Реферат на тему:

Основні поняття психології

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЇ

Психологія – одна з наук про людину. Об'єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини – психіка.

Складність психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. Вона є засобом орієнтування організму в навколишньому світі й регулятором поведінки в динамічних умова середовища. Психічна активність людини спрямовується на різні об'єкти. Задовольняючи свої матеріальні ( органічні) та духовні потреби як необхідну умову життя, людина шукає й одержує з навколишнього природного та соціального середовища необхідні для цього джерела здобуває знання, планує свої дії, визначає засоби й шляхи їх здійснення, напружує свої сили, щоб досягти поставленої мети, переживає успіхи та невдачі. Усе це становить психічну діяльність, людини вивчає наука психологія.

У повсякденному житті ми постійно зустрічаємося з психологічними явищами. Кожна людина виконує роль психолога, оскільки без відповідного запасу психологічного досвіду й знань не можливо жити серед людей, люди набувають психологічних знань у своїй практичній діяльності живого спілкування. Уже з дитинства кожний з нас за зовнішніми проявами ( мімікою, жестами, інтонацією голосу, вчинками, реакцією на подразники і т. д.) визнає особливості емоційного стану іншої людини та лінію її поведінки. Кожний з нас уміє розрізняти особливості характеру інших людей, робити висновки щодо їх можливостей та здібностей, прогнозувати їхню поведінку. Однак повсякденні психологічні знання досить приблизні й не точні. У міжособистісних відносинах вони чвсто вводять нас в оману в особистому житті ми припускаємось помилок, поводячись не тактовно, знаходячи ворогів там, де могли б бути друзі. Часто такі помилки виникають у професійній діяльності керівника, підприємця, викладача і учня. Для кваліфікованого розв'язання складних психологічних проблем необхідне систематизоване вивчення психології як науки. Наукове знання відрізняється від життєвого досвіду тим що воно спирається на силу загальнолюдського досвіду та спеціальні дослідження і тому дозволяє виявляти закономірності психологічних процесів.

Що ж таке психологія як наука, що вивчає психологія, які методи використовує?

Термін психологія походить від двохдавньогрецьких слів: "psyche" - душа і "logos" - слово, розуміння, знання, вчення, що означає "наука про душу". Отже, психологію можна визначити як науку про душу людини. А саме так довгий час і сприймали психологію. Але виникає питання: чи існує душа насправді? Для одних – це реальність, для інших – умовне поняття.

Зараз багато вчених схиляються до думки, що душа, як об'єкт вивчення, - це реальність. Матеріалістичне розуміння душі відсутнє, бо матеріалізм – це вчення про те, що оточує людину на Землі і що можна дослідити.

Однозначної точки зору щодо поняття "душа" не існує. Тому всі так звані "рухи душі" (емоції, почуття, процеси мислення, бажання і т.д.) можна зафіксувати лише через зовнішні прояви.

Пізніше замість поняття "душа", як центрального концепту психології. Почали використовувати науковий термін "психіка". Психіка, як душа, існує в об'єктивній реальності, яка, утім, відмінна від тієї, котру ми сприймаємо як зовнішню реальність.

Думки, переживання, емоції, образи складають внутрішній світ людини, тобто порухи душі, власне психіку людини.

Психічні явища – це своєрідні суб'єктивні переживання, суб'єктивні образи відображуваних у свідомості явищ реальної дійсності, це внутрішній світ людини в усій його повноті й різноманітності. Психічне життя людини охоплює її пізнавальну діяльність:

 • Відчуття;

 • Сприймання;

 • Пам'ять;

 • Мислення;

 • Уяву.

Емоційно-вольову:

 • Різноманітні почуття;

 • Переживання;

 • Прояви волі.

Важливим аспектом психічного життя є спонуки до активності :

 • Потреби;

 • Інтереси;

 • Переконання;

 • Ідеали.

Особливу групу психічних явищ становлять індивідуально-психологічні властивості особистості:

 • Здібності;

 • Темперамент;

 • Характер.

Та її психологічні стани:

 • Піднесеність;

 • Пригніченість;

 • Схвильованість;

 • Байдужість.

Як форма відображення дійсності високоорганізованою матерією – нервовою системою, мозком – психіка характеризується низкою особливостей:

 • психічне відображення має активний характер, пов'язане з пошуком та добором способів дій, що відповідають умовам середовища.

 • психічне відображення має випереджальний характер, забезпечує функцію передбачення в діяльності та поведінці.

 • кожний психічний акт є результатом дії об'єктивного через суб'єктивне, через людську індивідуальність, що накладає відбиток своєрідності на її психічне життя.

 • У процесі активної діяльності психіка постійно вдосконалюється й розвивається.

Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірностей має винятково важливе значення в житті та діяльності людини для керування психічним розвитком і діяльністю особистості.

Отже, психологічні явища – це суб'єктивні переживання, тобто елементи внутрішнього досвіду суб'єкта.

Психологічні факти – це об'єктивні обставини, що виявляються у поведінці, тілесних процесах, продуктах діяльності мислення, соціально-культурних явищах і т. д.

Для того, щоб зрозуміти особливості психології, необхідно відокремити власне сферу психологічних


 
Загрузка...