REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → ОСОБЛИВОСТI РЕЛIГIЙНОСТI ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКIВ

запорожців з представниками різних національностей дозволило встановити, що у запорозького козацтва склалось оригінальне світосприймання, в якому тісно переплелися риси українського i російського розуміння православ'я. Крiм того, у козацтва виробились своєрідні, характерні лише для нього способи задоволення релігійних потреб i виконання християнських обов'язків. Знаходячись на перехресті трьох конфесій i релігій, Запорожжя з цілого ряду причин традиційно дотримувалось православної віри. Бiльшiсть рис догматичного православ'я збереглася, зокрема, в Росiї. На території Гетьманщини, яка у 1686 році визнала свою залежність від Московської патріархії, велика кількість вірувань i обрядів була такою ж, як i в Росiї. Разом з тим, деякі риси релігійності населення Гетьманщини i Запорожжя відрізнялися від російських. Зокрема, більшість мешканців Лiвобережної України i Запорозьких Вольностей, щиро вірячи в Бога, на відміну від росіян, не надавали великого значення дотриманню всіх умовностей православної обрядовості. Запорожці, як i населення Гетьманщини, з повагою ставлячись до ікон, не доходили, на відміну від росіян, до "ідолопоклонства, межуючого з обожнюванням їх" [24; 34]. Малися розбіжності i у вшануванні святих. Запорозьке i українське духовенство досить вільно тлумачило написане в релігійних книгах, в той час як російське духовенство цього не допускало. Втiм, обрядовість i вірування запорожців i населення Лiвобережної України не були тотожнiми. Маючи потребу в збільшенні чисельності військового товариства, запорожці приймали до своїх лав представників будьякої національності, вимагаючи від них сповідання православ'я. Суворі умови життя, при яких козацтво досить часто було позбавлене можливості задовольняти релігійні потреби в релігійних спорудах, приводили до спрощення деяких обрядів, пристосування їх до похідних умов. З іншого боку, майже постійна загроза з боку сусідів, часте ведення бойових дій призвели до поширення на Запорожжi використання зброї під час проведення багатьох релігійних обрядів, що дає підстави казати про своєрідний "культ зброї" у козацтва; призвели до вшанування в першу чергу тих святих, які були заступниками воїнів i мореплавців. З такої своєрідної релігійності запорозьких козаків випливало i їх ставлення до релігійних споруд i духовенства.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛIТЕРАТУРА

1. Антонович В. Три національні типи народності // Твори. Повне видання. К., 1932.Т. 1. С. 196211.

2. Антонюк В. I в козаків були екстрасенси // Я, ти, ми.1991.N 11.С. 5.

3. Апанович О.М. В якого бога вірила Сiч // Людина i світ.1990.N 6.С. 211.

4. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків.К.: Днiпро, 1991.334 с.

5. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов.Спб., 1799.Ч. III.492 с.

6. Голобуцкий В. Запорожское казачество.К.: Политиздат УССР, 1957.462 с.

7. Д.В. Киевский митрополит Рафаил Заборовский и его меры к исправлению духовенства // Киевская Старина.1899.N 3.С. 397423.

8. Драгоманов М. Малорусския народныя предания и рассказы.К., 1876.436 с.

9. Ефименко А.Я. История украинского народа.Спб.: Изд. общ. БрокгаузЕфрон, 1906.391 с.

10. Зарульский С. Описание о Малой России и Украины // Чтения Общества истории и древностей при Московском университете.М., 1848.N 8.Отд. IV.С. 128.

11. Iларiон, митрополит. Українська церква. Нариси історії української православної церкви.Вiннiпег, 1982.366 с.

12. Кравченко А. Козацька наречена // Запорожці. До історії козацької культури.К.: Мистецтво, 1993.С. 214231.

13. Макаров А. Лицарі Барокко // Запорожці. До історії козацької культури.К.: Мистецтво, 1993.С. 297324.

14. Марковин Н. Очерк истории Запорожского казачества. Спб., 1878.78 с.

15. Миллер Г.Ф. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах.М.: Университ. типография, 1846.96 с.

16. Мышецкий С. История о козаках запорожских, как оные издревле зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся.М.: Университ. типография, 1847.43 с.

17. Надхин Г.П. Память о Запорожье и о последних днях Запорожской Сечи.М., 1877.69 с.

18. Надхин Г.П. Церковные памятники Запорожья. б. м. и г. 31 с.

19. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Сiч у західноєвропейських літературних пам'ятках).К.: Днiпро, 1992.496 с.

20. Новицкий Я.П. Материалы для истории Запорожских козаков (Из Запорожского Сечевого архива за 1770 и 1771 гг.).Екатеринослав: Тип. Губ. земства, 1909.107 с.

21. Новицкий Я.П. С берегов Днепра // Сборник статей Екатеринославского научного общества изучения края.Екатеринослав: Тип. Губ. земства, 1905.С. 11205.

22. Орловский П. Переписка отамана Петра Калнишевского с киевским митрополитом Арсением Могилянским // Киевская Старина.1893.N 7.С. 139142.

23. Панич I. Святий Микола // Київ.1991.N 9.С. 167.

24. Плохiй С. Покрова Богородиця в Українi// Пам'ятки України.1991.N5.С.3239.

25. ПолонськаВасиленко Н. Майно запорізької старшини як джерело для соціяльноекономічного дослідження історії Запоріжжя // Нариси з соціяльноекономічної історії України. Праці комісії з соцiяльноекономiчної історії України.К., 1932.Т.1.С.43206.

26. Похороны запорожца в 1772 году // Киевская Старина. 1898.N 2.С. 4347.

27. Скальковський А.О. Iсторiя Нової Січі, або останнього Коша Запорозького.Днiпропетровськ: Сiч, 1994.678 с.

28. Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запорожской // Киевская Старина.1886.N 3.С. 604621.

29. Трегубова С. Религиозный быт русских и состояние духовенства в XVIII в. по мемуарам иностранцев.К., 1884.194 с.

30. Устное повествование, бывшаго запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа.Днепропетровск, 1991.62 с.

31. Феодосий (Макарьевский). Исторический обзор православной христианской церкви в пределах нынешней Екатеринославской епархии до времени формального открытия ея.Екатеринослав,1876.398 с.

32. Феодосий (Макарьевский). Краткия сведения о местночтимой иконе Божией Матери, находящейся в Самарском ПустынноНиколаевском монастыре Екатеринославской епархии // Екатеринославские Епархиальные Ведомости: часть неофициальная.1872. С. 288296, 303311, 319327.

33. Феодосий (Макарьевский). Материалы для историкостатистического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы прошедшаго XVIII столетия.Екатеринослав: Тип. Чаусского, 1880.Вып. I. 572 с.

34. Эварницкий Д.И. Две поездки в Запорожскую Сечь ЯценкоЗеленского, монаха Полтавского монастыря, в 17501751 г.Екатеринослав, 1915.104 с.

35. Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа.Спб., 1888.Ч. II.257 с.

36. Яворницький Д.I. Iсторiя запорозьких козаків.К.:Наукова думка,1990.Т.1.592 с.

37. Центральна наукова бібліотека НАН України.Інститут рукописів.Ф. 160.Спр. 596.


 
Загрузка...