REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Промисловість і сільське господарство України у 1929 – 1939 рр.

Семінарське заняття

Тема: Промисловість і сільське господарство України у 1929 – 1939 рр.

Навчальна мета: Поглибити знання учнів про процеси індустріалізації та колективізації в Україні їх наслідками для розвитку промисловості і сільського господарства.

Розвиваюча мета: Закріплювати вміння учнів аналізувати, співставляти, узагальнювати історичні факти, події, документи. Вести пошукову роботу. Виробляти вміння відстоювати свою точку, поважати думку опонентів.

Виховна мета: Виховувати інтерес до історії. Негативне ставлення до будь-яких прояв насилля.

Обладнання: Індивідуальні картки (кожному студенту); документи для лабораторно-практичної роботи (пакет документів з 4 сторінок – на кожну парту); тестові завдання (пакет тестових завдань: початковий рівень, середній рівень, високий рівень – на кожну парту); книги: "Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів" "Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й.В.Сталіна", газети і журнали.

Тема 1. Предмет, структура, завдання курсу "Релігієзнавство"

Лекція

План лекції

 • Предмет курсу "Релігієзнавство".

 • Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика.

  І. Предмет курсу "Релігієзнавство".

  Релігія – це складне соціальне і духовне явище, корені якого виходять з глибинних теренів суспільної історії.

  У релігієзнавстві виділяють два важливі напрями – теоретичний та історичний.

  Теоретичне релігієзнавство складається з філософських, соціальних і психологічних аспектів.

  Історичне релігієзнавство вивчає історію виникнення і еволюція окремих релігій та релігійних вірувань у їхньому взаємозв'язку, акцентує увагу на послідовному розвитку релігійних культів.

  Релігієзнавство – це галузь науки, що досліджує феномен релігії.

  Релігієзнавство досліджує суспільно-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв'язків з економічними, політичними і духовними структурами суспільства, впливу на особистість віруючих у контексті конкретно-історичних умов.

  Релігієзнавство і богослов'я не слід ототожнювати. Це протилежні, хоча і зв'язані спільні предмети дослідження, типи світосприйняття. Богослов'я (релігійні теорії) не виводять релігію з глибинних надр суспільної історії та практики, а навпаки стверджують богопоходження суспільства.

  Галузі релігієзнавчої науки:

 • "Філософія релігії"

 • "Соціологія релігії"

 • "Психологія релігії"

 • "Історія релігії"

  Філософія релігії досліджує не тільки механізм виникнення релігії, а й процес її відображення у свідомості людини, особливості формування релігійних понять, символів і духовних цінностей.

  Соціологія релігії вивчає релігію як складову частину суспільства.

  Психологія релігії вивчає психологію прихильників різних релігійних вірувань і культів, вивчає їхні духовні цінності.

  Історія релігії вивчає виникнення, розвиток і еволюцію релігійного комплексу: від первісних форм релігійних уявлень до розвинутих релігійних систем світового масштабу, порівняльну історію церков, історію релігійних і антирелігійних рухів.

  ІІ. Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика.

  Концепції:

 • Матеріалістична концепція релігії

 • Марксистська релігієзнавча концепція

 • Ідеалістична концепція релігії

  а) Об'єктивно-ідеалістична концепція релігії.

  б) Суб'єктивно-ідеалістична.

  в) Натуралістична (біологізаторська)

 • Соціологічна концепція релігії.

  Матеріалістична концепція

  Стверджує, що і філософія, і релігія є продуктами суспільної свідомості. Релігія була головною формою суспільної свідомості понад два тисячоліття. Лиш у XVII – XVIII ст. філософія, наука й етика почали складати ідеологічну конкуренцію релігії. Згодом набрав сили атеїзм - вчення, спрямоване на безоглядне заперечення релігійних поглядів.

  Марксистська концепція

  Це певний ступінь в розвитку матеріалістичних поглядів.

  Марксизм доводить, що неістинне відображення світу в релігійних віруваннях - це не лише незнання законів природи, а й відображення певних соціальних умов життєдіяльності людей.

  Базується на тому, що релігія виникає від усвідомлення людиною власного безсилля перед природними та соціальними силами.

  Об'єктивно-ідеалістична концепція

  Вихідним її принципом при поясненні релігії стало визнання наявності над істотного джерела: Бога, "абсолютна", "світового духу". Людина – це "творіння Боже", яке прагне до злиття з "абсолютним".

  В ідеалістичній філософії в обґрунтуванні буття Бога існують дві тенденції: - раціоналістична й ірраціоналістична.

  Раціоналістична тенденція:

  Наприклад: неотомізм.

  Аквінський розробив систему 5 доказів буття Бога засобами людського розуму. Неотомізм намагається об'єднати – віру і розум, релігію і науку.

  Ірраціоналістична тенденція

  К.Барт: існування Бога не можна виявити за допомогою розуму – сліпа віра.

  Суб'єктивно-ідеалістична концепція релігія.

  Шлейєрмахер:

  Основою релігії є почуття. Релігія – це результат суб'єктивних переживань людини. Але вона є "корисною".

  Олпорт:

  Кожний віруючий має власну релігію.

  Натуралістична концепція релігії

  Релігія породжується внутрішніми потребами людського організму.

  Фрейд:

  Релігія – це ілюзії, що випливають з бажань людини. Релігія – нав'язливий невроз.

  Фрамм:

  Потреба в релігії через конфлікт між тілом і душею. Тіло – частина природи, розум – піднімається над природою.

  Пропонує релігію без Бога, у центрі якої людина.

  Соціологічна концепція релігії

  Вебер:

  Релігійні уявлення історично сприяли контролю над поведінкою та триманням індивідів у покорі.

  Контрольні питання:

 • Що таке релігія?

 • Що таке релігієзнавство?

 • На які напрямки поділяють релігієзнавство?

 • Назвіть галузі релігієзнавства.

 • Що вивчає філософія релігії?

 • Що вивчає соціологія релігії?

 • Що вивчає психологія релігії?

 • Що вивчає історія релігії?

 • Назвіть основні релігієзнавчі концепції.

 • Охарактеризуйте концепції:

  • матеріалістичну;

  • марксистську;

  • ідеалістичну;

  • об'єктивно-ідеалістичну;

  • суб'єктивно-ідеалістичну;

  • натуралістичну;

  • соціологічну;

  Словничок

  Релігія - духовний феномен, що виражає віру людини в надприродне Начало – джерело буття всього існуючого, яке є для неї засобом спілкування з ним, входження в його світ.

  Релігієзнавство – гуманітарна наука, яка досліджує суспільно-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними системами суспільства, особливості їх впливу на


 •  
  Загрузка...