REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

Релігієзнавство

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ЗМІСТ

Анотація.

Науково-тематичний план проведення занять.

Зміст дисципліни.

Методичні поради та плани псемінарських занять.

Методичні поради для самостійної роботи та запитання для самоконтролю.

Індивідуальна робота: теми і завдання.

Теми рефератів.

Запитання до заліку.

Перелік учбово-методичної літератури.

АНОТАЦІЯ

Навчальна дисципліна "Релігієзнавство" є органічною частиною в системі дисциплін гуманітарного циклу. Вивчення історії становлення й еволюції релігійних систем, природи і генезису вільнодумства, сучасної релігійної ситуації у світі і на Україні, розкриває природу релігії як соціокультурного феномена. Релігієзнавство істотно посилює світоглядний потенціал гуманітарних дисциплін.

Метою викладення дисципліни є світоглядна і духовно – моральна підготовка студентів для самостійної їхньої орієнтації в умовах вільного вибору, пізнання соціокультурних особливостей різних країн і народів.

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння сутності, історії виникнення та розвитку релігії, її ролі та місця у суспільстві, житті людини; пояснення сутності сучасних релігійних течій; формування вмінь: орієнтуватися у складних проблемах релігійного життя та релігійної ситуації в Україні; долати забобони у становленні до релігії та церкви, пов'язані з пануванням державного атеїзму; мати навички: вільно і самостійно визначатися у своїх релігійно-світоглядних орієнтаціях; використовувати набуті знання у своїй повсякденній діяльності (у спілкуванні між людьми, у виховному процесі серед молоді, в сім'ї); у своїй повсякденній діяльності та у спілкуванні між людьми додержуватися принципу свободи совісті. Предмет навчальної дисципліни: природа та сутність релігії, її філософські, соціологічні, етичні, культурологічні, політичні та історичні ознаки.

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

ТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Лекції

Семінар

Самост.

Індивід.

Форма Зв.

Всього

1.

Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури

2

2

2

2

8

2.

Становлення релігії та її ранні форми

2

2

4

3.

Національні релігії

2

2

2

2

8

4.

Світові релігії: буддизм

2

2

2

6

5.

Світові релігії. Світові релігії: іслам

2

2

2

6

6.

Світові релігії: християнство

2

2

2

6

7.

Католицизм

2

2

4

8.

Православ'я

2

2

4

9.

Протестантизм.

2

2

4

10.

Сучасні нетрадиційні релігії

2

2

4

ВСЬОГО:

20

12

18

4

Зал

54ТЕМА №1 РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ І СКЛАДОВА

ЧАСТИНА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Предмет курсу "Релігієзнавство". Релігія як предмет дослідження. Визначення релігії. Основні релігієзнавчі концепції (об'єктивно-ідеалістичні, суб'єктивно-ідеалістичні, матеріалістичні, натуралістичні, соціологічні) та їхня загальна характеристика. Класифікація релігій. Структура релігії: релігійна свідомість, релігійний культ, релігійні організації. Релігія як сфера духовної культури. Функції релігії та її роль у житті суспільства.

ТЕМА № 2 СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ЇЇ РАННІ ФОРМИ

Виникнення релігії. Основні концепції походження релігії. Класифікації релігії: нормативна, географічна, етнографічна і лінгвістична, генетична, філософська, морфологічна. Соціологічний підхід до класифікації релігії: п'ятиетапна класифікація Р.Белла. Феноменологія релігії. Родоплемінні культи: магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, шаманізм та знахарство.

ТЕМА № 3 НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Поняття національно-державної (етнічної) релігії. Ранні національні релігії: релігія Стародавнього Єгипту; релігія Стародавньої Месопотамії; давньогрецька релігія. Язичество: язичество кельтів і германських племен; язичество прадавніх слов'ян. Пізні національні релігії: індуїзм; конфуціанство; даосизм; синтоїзм; зороастризм; джайнізм; іудаїзм.

ТЕМА № 4 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: БУДДИЗМ

Історія виникнення буддизму. Основи віровчення та культу. Чотири благородні істини буддизму. Восьмирічний шлях. Космологія буддизму. Поняття нірвани. Аналіз дхарм. Морально-етичні норми буддизму. Буддійське мистецтво і архітектура. Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, ламаїзм. Відмітні особливості дзен-буддизму. Ріндзай-дзен: коани, саторі. Сото-дзен: просвітлення у процесі медитації.

ТЕМА № 5 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ІСЛАМ

Причини виникнення та історія розвитку ісламу. Священне писання ісламу: Коран та Сунна. Хадіси. Стовпи ісламу. Основи віровчення та культу. Основні напрямки в ісламі: суннізм, шиїзм, суфізм. Мусульманська культура. Традиціоналізм та модернізм в ісламі. Ісламський фундаменталізм.

ТЕМА № 6 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ХРИСТИЯНСТВО

Становище Палестини у складі Римської імперії. Історичні умови виникнення християнства: соціально-економічні та політичні обставини, духовна атмосфера. Кумранська община (Євсеї). Біблія – священна книга християнства. Образ Ісуса Христа в Євангеліях. Релігійне вчення раннього християнства. Есхатологічний та соціальний вимір християнства у часи його виникнення. Первісні християнські громади. Формування церковної організації, віровчення і культу. Розповсюдження християнства. Відносини помісних церков. Собори ІІ –ІІІ ст. Боротьба з єресями. Християнські богослови перших століть.

ТЕМА № 7 КАТОЛИЦИЗМ

Суперництво Риму і Константинополя у церковних справах. Поділ 1054 р., його передумови, чинники та


 
Загрузка...