REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

суспільством.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга вторая. Пути христианства. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Аширов Н. Ислам и нация. – М., 1975.

Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т.2.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

Коран. – М.,1997.

Климович Л.И. Ислам. – М., 1973.

Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1983.

Максуд Р. Ислам. – М., 1999.

Панова В.Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

ТЕМА № 6 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ХРИСТИЯНСТВО

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Історичні умови виникнення християнства: соціально-економічні та політичні обставини, духовна атмосфера.

Кумранська община (Євсеї): ідейний попередник християнства.

Біблія – священна книга християнства. Образ Ісуса Христа в Євангеліях.

Релігійне вчення раннього християнства. Есхатологічний та соціальний вимір християнства у часи його виникнення.

Первісні християнські громади. Формування церковної організації, віровчення і культу.

Розповсюдження християнства.

Відносини помісних церков. Собори ІІ –ІІІ ст.

Боротьба з єресями.

Християнські богослови перших століть.

Мета вивчення теми: показати, які умови сприяли виникненню християнства; відмітити основні лінії еволюції християнської релігії в початковий період її існування; ознайомити з особливостями віровчення та культу раннього християнства.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: Євангелія, апокрифи, благодать, есхатологія, еклезіологія, зішестя, харизма, апологетика, пресвітер, клір, париків, єпархії, єресь, іудео-християнство, миколаїтство, докетизм, гностицизм, маніхейство, монтанізм, христологія, іпостась.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Назвіть нехристиянські та християнські джерела в історії раннього християнства.

Охарактеризуйте ідейних попередників християнства.

Схарактеризуйте релігійне вчення раннього християнства, його есхатологічний та соціально-історичний вимір.

У чому причина дискусій щодо особистості засновника християнства?

Порівняйте проповіді Ісуса Христа й апостола Павла, природу та особливості еволюції їхніх настанов.

В чому полягали причини успіху проповіді християнства?

Як змальоване життя перших християнських громад у книзі Дій Апостолів?

Хто такі іудо-християни?

Яку роль у ранньому християнстві відіграв Павло – апостол „язичників"?

Як відбувалася внутрішньоцерковна боротьба за затвердження християнського віровчення і культу?

Яким був церковний устрій у перші століття існування християнства?

Гностицизм як духовно-релігійна традиція: в чому полягали його розходження з християнством?

У чому заключалася трансформація християнської доктрини та символіки у маніхействі?

Назвіть причини гонінь владою ранньої церкви.

Теми рефератів

Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення християнства.

Значення Біблії у християнстві, історії релігійної і філософської думки, історії світової культури.

Образ Ісуса Христа в канонічних Євангеліях.

Головні ідеї Нового Завіту.

Перетворення християнства у державну релігію Римської імперії.

Перші єресі всередині християнської церкви.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. Канонические – М., 1989.

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Головащенко С.Історія християнства. – К., 1999.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А

Релігія Стародавньої Месопотамії

Пантеон богів

Особливості віровчення і культу

Релігійні ідеї, що були перейняті іншими релігійними системами

Особливості храмової архітектури

Давньогрецька релігія

Пантеон богів

Особливості віровчення і культу

Особливості міфології

Особливості храмової архітектури

Релігія Давнього Риму

Пантеон богів

Особливості віровчення і культу

Культ імператора

Релігійний синкретизм періоду імперії

Давньогрецька релігія і релігія Давнього Риму: порівняльний аналіз

Спільні риси

Відмінності

Язичество кельтів

Джерела

Пантеон богів

Особливості віровчення і культу

Прояви

тотемізму

Роль жерців

Язичество германських племен

Джерела

Пантеон богів

Особливості віровчення і культу

Роль жерців

Язичество прадавніх слов'ян

Пантеон богів

Божества нижчого

рівня

Особливості

віровчення і


 
Загрузка...