REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

особливості.

Взаємовідносини ісламу з соціальними інститутами.

Духовно-політичний портрет Мухаммеда.

Відносини між християнським світом та мусульманами.

Ісламський фундаменталізм.

Значення Корану для мусульман та його зміст.

Трактування понять "Бог", "закон", "істина" в ісламі.

Основні обов'язки мусульман перед Аллахом, людьми та суспільством.

Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення християнства.

Значення Біблії у християнстві, історії релігійної і філософської думки, історії світової культури.

Образ Ісуса Христа в канонічних Євангеліях.

Головні ідеї Нового Завіту.

Перетворення християнства у державну релігію Римської імперії.

Перші єресі всередині християнської церкви.

Особливості католицького віровчення.

Роль католицьких чернечих орденів у історії католицької церкви.

Основні віхи історії католицької церкви у Нову добу.

Політика Ватикану у сучасному світі.

Соціальна доктрина Католицької церкви.

Миротворча діяльність Івана Павла ІІ.

Вплив християнства на культуру, мистецтво, освіту Русі-України.

Роль українського православ'я в національно-визвольній боротьбі українського народу.

Особливості українського православ'я.

Основні етапи історії Української православної церкви.

УАПЦ у сучасній Україні.

Сучасний стан православ'я в Україні.

Основні етапи історії Української греко-католицької церкви.

Роль Української греко-католицької церкви у національно-визвольній боротьбі українського народу.

Подвижницька діяльність митрополита Андрія Шептицького та Йосипа Сліпого.

Виникнення протестантизму.

Лютеранство і кальвінізм як два основні різновиди протестантизму.

Особливості церковного упорядкування пізньопротестантських конфесій.

Своєрідність віросповідних засад протестантизму.

Особливості культової практики протестантизму.

Історичні умови виникнення та існування пізнього протестантизму.

Протестантські конфесії в Україні.

Особливості нетрадиційних культів.

Різновиди нетрадиційних культів.

Небезпека тоталітарних культів.

Астрологія і її сьогоднішній ренесанс.

Неоязичництво на Україні.

Сутність оккультно-містичних вчень.

Пропагандистська діяльність релігійних сект та її наслідки.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття, об'єкт і предмет релігієзнавства.

2. Об'єктивно-ідеалістична та суб'єктивна концепції релігії.

3. Натуралістична та соціологічна концепції релігії.

4. Поняття, структура та функції релігії.

5. Класифікація релігій.

6. Первісні форми релігії: анімізм - віра в одухотвореність світу.

7. Первісні форми релігії: фетишизм.

8. Первісні форми релігії: анімалізм та тотемізм.

Первісні форми релігії: магія.

Первісні форми релігії: шаманство як форма первісної релігії.

Язичество прадавніх слов'ян.

12. Брахманізм.

Індуїзм та джайнізм.

Основні риси конфуціанства.

Сутність даосизму.

Зороастризм.

Синтоїзм.

Основи віровчення та історії іудаїзму.

Світові релігії: поняття та ознаки.

Історія виникнення буддизму.

Віровчення та культ у буддизмі.

Ламаїзм і дзен-буддизм - як форми буддизму.

Основні течії буддизму.

Історичні умови виникнення ісламу.

Основи віровчення та культу ісламу.

Основні напрямки ісламу.

Ісламський фундаменталізм.

Виникнення християнства.

Символ християнської віри.

Становлення християнства на Русі.

Віровчення та культ католицизму.

Система організації та управління католицизму.

Католицизм на Україні.

Віровчення та культ православ'я.

Українська греко-католицька церква.

Сучасні проблеми українського православ'я.

Особливості віровчення та культу протестантизму.

Основні напрямки протестантизму. Загальна характеристика.

Православ'я й католицизм: загальне й особливе.

Реформація - причини, головні ідеї, форми.

Положення релігійних конфесій у сучасній Українській державі.

Класифікація сучасних нетрадиційних конфесій.

Функції та роль релігії у суспільстві.

Причини виникнення розповсюдження нетрадиційних релігій.

Основні напрями нетрадиційних релігій. Загальна характеристика.

Релігія як явище культури.

Народна релігійна культура.

Культура відношення до релігії: свобода совісті.

Релігія та мистецтво.

Роль християнства у процесі становлення української культури.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. Канонические – М., 1989.

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

Головащенко С.Історія християнства. – К., 1999.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга вторая. Пути христианства. – М.,1999.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Амусин И.Д. Кумранская община. – М., 1983.

Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. – М., 1967.

Апокрифы древних христиан. – М., 1989.

Аширов Н. Ислам и нация. – М., 1975.

Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М, 1980.

Бондаренко В.Д. Современное православие: тенденции эволюции – Симферополь, 1989.

Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1991.

Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов – СПб, 1997.

Булгаков С.Н. Христианский социализм – Новосибирск, 1991.

Бурунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971.

Валаев Р.Ч. Тайны египетских пирамид. – М., 1991.

Васильев А.С. История религий Востока. – М., 1988.

Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т.2.

Ватиканський собор. Документи Другого ватиканського собору: Конституції,


 
Загрузка...