REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

наслідки. Католицизм у контексті історії. Догматичні особливості віровчення та культу католицизму. Система організації та управління. Інститут папства як суспільно-політичний чинник. Західне чернецтво. Світські католицькі організації. Католицька церква в Новій та Новітній історії. Католицизм на Україні. ІІ Ватиканський собор. Політика Аджорнаменто. Соціальна доктрина Католицької церкви. Понтифікат Івана Павла ІІ.

ТЕМА № 8 ПРАВОСЛАВ'Я

Догматичні особливості православ'я. Особливості розуміння і здійснення таїнств та обрядів православ'я. Особливості богослужіння. Використання мистецтв. Побудова та оздоблення храму. Особливості церковних свят православ'я. Різниця календарів Православної та Католицької церков. Церковна організація у православ'ї. Вселенське православ'я. Соборність та централізований єпископальний устрій, їхнє співвідношення. Організація чернечого життя: своєрідність східної традиції. Історичні умови хрещення України. Історія православ'я на Україні. Українська греко-католицька церква. Рух за незалежну руську митрополію і Українську православну церкву. Сучасний стан православ'я на Україні.

ТЕМА № 9 ПРОТЕСТАНТИЗМ

Причини виникнення та історичні умови Руху Реформації. Німецька „Бюргерська" Реформація. Мартін Лютер. „Цюріхська Реформація". Ульріх Цвінглі. „Женевська реформація". Жан Кальвін. Доктрина божественного перед визначення. Офіційна реформація у Британії. Англіканство (Єпископальна Церква). Лютеранство (Аугсбурзьке віросповідання). Кальвінізм. Своєрідність віросповідних засад протестантизму. Особливості культової практики. Історичні умови виникнення та існування пізнього протестантизму. „Сектантські" ознаки та їхня еволюція. Пресвітеріанство. Конгрегаціоналізм. Баптизм. Квакери. Методизм. Адвентизм. Мормони (Церква Ісуса Христа святих останніх днів). Армія Спасіння. Свідки Єжови. П'ятидесятництво. Протестантські конфесії в Україні.

ТЕМА № 10 СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ

Причини виникнення та широкого розповсюдження нетрадиційних релігій. Загальна характеристика і класифікація нетрадиційних релігій. Небезпека тоталітарних культів. Неохристиянські об'єднання: Церков Христа, Міжнародна християнська місія, Християнська місія „Емануїл", Діти Бога, Церква перемоги, Церква Скелі, Слово життя, Слово віри, Чиста Церква, Християнська Надія, Церква Апокаліпсису, Церква Віссаріона, Богородицький центр. Неоязичництво: РУНВіра, Ладовірство, Собор рідної віри, Великий огонь. Синтетичні неорелігії: Церква об'єднання (Асоціація Святого Духа), Віра багаї, Церква уніфікації. Неоорієнталістські культи: „АУМ Сенрікьо", Міжнародне товариство свідомості Кришни, Товариство Шрі Ауробіндо, Товариство ведичної культури. Езотеричні обєднання: Реріхівське товариство, Асоціація „Живої етики", Теософія, Братство Грааль. Сайєнтологічні рухи: Діанетика, АСТІКА, Наука розуму, Християнська наука, Церка саєнтології Р.Хаббарда. Психотехнічні культи: Трансцендентальна медитація, Біле братство, Вогняна квітка. Сатанізм, демонологія.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Загальні методичні рекомендації до семінарських занять

Перший рік навчання студентів у вищому навчальному закладі супроводжується значними труднощами в опануванні існуючих форм навчання. Особливо це стосується семінарських занять.

При підготовці семінарських занять бажано дотримуватись наступного порядку:

• спочатку повторити матеріал, отриманий на лекціях;

• потім ознайомитись із методичними рекомендаціями до кожного пункту плану семінарського заняття, опрацювати вказану літературу і в обов'язковому порядку сумлінно виконати зазначені завдання;

• після систематизації самостійно отриманих знань приступити до написання конспекту відповіді чи реферату (на кожен пункт плану окремо), де треба висловити в основному власні думки. Обсяг реферату довільний.

Студенти повинні знати і певні вимоги до процесу проведення семінарських занять. Так, один студент виступає з доповіддю за конкретним пунктом плану. Протягом 10-15 хвилин він зобов'язаний своїм виступом організувати дискусію щодо порушених проблем, розбудити творчу активність навчальної групи. Також протягом 5-10 хв. проводиться обговорення виступу студента через доповнення, уточнення, висловлювання своїх поглядів тощо. Вирішення проблемної ситуації завершується висновком.

Слід зазначити, що готуватися до семінарського заняття потрібно не безпосередньо перед його проведенням, а за декілька днів. Справа в тому, що багато часу займає робота в бібліотеці, і потрібен час для осмислення та засвоєння матеріалу. Перед семінарським заняттям потрібно перечитати підготовлений конспект. В конспекті мають бути посилання на використану літературу та висновки по кожному питанню. Висновки мають бути короткими, змістовними, написані в науковій формі, але при використанні доступної для розуміння студентів лексики. Такий підхід сприяє розвитку культури мислення, допоможе за короткий термін отримати навички аналізу та систематизації, що знадобляться при написанні курсових, дипломних чи інших робіт.

ТЕМА 1. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

І СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

ПЛАН

1. Основні концепції релігії:

матеріалістична концепція релігії;

об'єктивно – і суб'єктивно-ідеалістичні концепції релігії;

натуралістична концепція релігії;

соціологічна концепція релігії Дюркгейма.

2. Структура релігії:

особливості релігійної віри;

релігійна свідомість: співвідношення її раціональної й емоційно-вольової грані;

релігійний культ: зміст та функції;

релігійні організації.

3. Функції релігії та її роль у житті суспільства.

Контрольні запитання

Яке місце займає релігія у суспільній свідомості?

З яких позицій підходять до визначення релігії та її місця у всесвітньому історичному процесі представники різних філософських напрямків?

Яке визначення релігії, на Ваш погляд, найбільше передає суть цього питання?

Чому головним в релігієзнавстві є філософський зміст?

Які мав підстави Гегель сказати, що релігія і філософія майже на рівних увінчують грандіозну будівлю


 
Загрузка...