REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

людського знання?

Доведіть, що релігія є формою онтологічного самовизначення людини.

Проаналізуйте філософське обґрунтування існування Бога.

Чому проблема причин виникнення релігії вважається однією з найважливіших та дискусійних ?

Які основні елементи складають сутність історичного розвитку релігії?

Що представляє собою психологія релігії?

Чому про релігію можна говорити як про соціокультурну ланку в житті суспільства?

Розкрийте основні елементи концепції Т.Парсона про релігію як фактор стабільності суспільства.

Чому деякі соціологи та філософи розглядають релігію як фактор не лише суспільної інтеграції, але і дезинтеграції?

Як релігійні конфлікти впливали на соціально-політичний і економічний розвиток суспільства у ході світового історичного процесу?

Як релігійні конфлікти впливали на соціально-політичний та економічний розвиток суспільства у ході світового історичного процесу?

Теми рефератів

Релігія в системі культури.

Філософія релігії: витоки і сучасний стан.

Духовна сутність релігії.

Езоторизм як спосіб духовного освоєння світу.

Філософські форми усвідомлення Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм.

Релігія та наука.

Релігія та мораль.

Місце релігії в суспільній свідомості.

Психологія релігії про природу релігійного феномена (3. Фрейд, К. Юнг).

Релігійні організації. Типи релігійних організацій.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Бурунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971.

Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов – СПб, 1997.

Булгаков С.Н. Христианский социализм – Новосибирск, 1991.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. – М., 1985.

Вебер М. Избранное. Образ общества – М., 1994.

Вебер М. История хозяйства. Город. – М., 2001.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К., 1999.

Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – М., 1999.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Психоанализ и религия. – М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1995.

Юнг. К. Архетип и символ. – М., 1991.

ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

ПЛАН

Поняття національно-державної (етнічної) релігії.

Ранні національні релігії:

а) релігія Стародавнього Єгипту;

б) Релігія Стародавньої Месопотамії;

в) давньогрецька релігія;

Язичество:

а) язичество кельтів і германських племен;

б) язичество прадавніх слов'ян.

Пізні національні релігії:

а) індуїзм;

б) конфуціанство;

в) даосизм;

г) синтоїзм;

д) зороастризм;

е) джайнізм;

з) іудаїзм.

Контрольні запитання

Дайте визначення національно-державної (етнічної) релігії.

Розкажіть про найпоширеніші культи народів Давньої Месопотамії - астральний, родючості, про залишки в них первісних форм релігії.

Які релігійні ідеї і вчення зародилися в рамках давньомесопотамських міфів, ставши потім одними з головних у розвинутих релігійних системах - християнстві, буддизмі, ісламі?

Охарактеризуйте давньоєгипетський політеїстичний пантеон, яке місце в цій релігії займає тотемізм, поклоніння природі?

Що Ви знаєте про давньоєгипетські піраміди?

Що уявляв собою давньоєгипетський храм?

Які вірування відносяться до релігії „класичних" цивілізацій Стародавнього Світу?

Розкрийте найхарактерніші риси давньогрецької релігії.

Що представляв собою давньогрецький храм? Що таке архітектурні ордени?

Охарактеризуйте особливості етапів розвитку релігії Давнього Риму.

Охарактеризуйте політеїстичні пантеони кельтів, германців, слов'ян.

Розкрийте філософські уявлення індуїзму.

Які текстологічні пам'ятки індуїзму відомі сучасній науці?

У чому міститься філософський сенс категорій Дао та Де?

Даосизм характеризується наявністю глибоко проробленої філософії. Чому у такому випадку його відносять до релігії?

Чому у Китаї не було персоніфікованих богів та храмів на їх честь, а обов'язки жерців виконували державні службовці?

Доведіть, що вчення Конфуція раціоналістично за своїм змістом, але релігійно по своїй суті.

Де, коли і в якій історичній обстановці виник іудаїзм?

Як трактуються релігійні норми та основний Закон, даний Богом єврейському народу у п'яти книгах Тори?

Теми рефератів

Вірування у культи Стародавнього Єгипту.

Релігії Стародавньої Месопотамії.

Релігія Стародавньої Греції.

Релігія Стародавнього Риму.

Вплив давньогрецької міфології на розвиток Європейської культури.

Життєві цілі та моральні норми індуїзму.

Роль конфуціанства у розвитку релігії, культури та держави в Китаї.

Життя в гармонії з природою по-даоські.

Релігійно-філософська основа далекосхідних бойових мистецтв.

Вплив синтоїзму на світосприйняття японців.

Давньослов'янський пантеон.

"Нижча міфологія" слов'ян.

Основні ідеї Старого Завіту.

Значення морального закону Мойсея в історії людства.

Свята і обряди іудаїзму.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство:


 
Загрузка...