REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

Т.2.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

Коран. – М.,1997.

Климович Л.И. Ислам. – М., 1973.

Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1983.

Максуд Р. Ислам. – М., 1999.

Панова В.Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

ТЕМА 5. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ХРИСТИЯНСТВО

ПЛАН

Віровчення та культ католицизму.

Система організації та управління католицизму.

Католицизм на Україні.

Віровчення та культ православ'я.

Українська греко-католицька церква.

Сучасні проблеми українського православ'я.

Особливості віровчення та культу протестантизму.

Основні напрямки протестантизму.

Контрольні запитання

Якими є спільні джерела віровчення західного і східного християнства?

Назвіть основні догматичні розходження між православ'ям і католицизмом.

Які обрядові відмінності існують між православ'ям і католицизмом у здійсненні таїнств?

Назвіть основні відмінності між православним і католицьким богослужінням.

Що таке „Аджорнаменто" та якими є його головні ідеї?

Охарактеризуйте роль Католицької церкви у сучасному світі.

Схарактеризуйте діяльність папи Івана Павла ІІ у формуванні сучасної позиції Католицької церкви.

Викладіть основні ідеї соціальної доктрини Католицької церкви.

Які свята найважливіші для православних?

Охарактеризуйте церковний устій у православ'ї.

Який вплив на сучасне життя має той факт, що західне християнство (католицизм та протестантизм) постійно модернізуються, а православ'я наголошує на своїй прихильності до традицій.

У чому причина, на ваш погляд, релігійних конфліктів між православними церквами на Україні та негативному відношенню православної церкви до поширення католицизму?

Схарактеризуйте перспективи православно-католицького богословського діалогу.

Якими є ознаки релігійного життя в сучасній Україні?

В чому полягає проблема політизації релігійного життя в Україні?

Які причини міжконфесійних конфліктів серед християн України?

З якими проблемами стикаються християнські конфесії України в своїй діяльності?

Чому саме духовні цінності християнства лягли в основу сучасної західної цивілізації?

Чи згідні ви з твердженням, що протестантизм прискорив розвиток капіталізму? Обґрунтуйте свою точку зору.

У чому полягало значення пізньопротестантської релігійності? Розкрийте її зміст і характерні особливості.

Які обряди збереглися у пізньому протестантизмі?

Розкрийте особливості протестантських конфесій в Україні.

Теми рефератів

Політика Ватикану у сучасному світі.

Особливості католицького віровчення.

Роль католицьких чернечих орденів у історії католицької церкви.

Основні віхи історії католицької церкви у Нову добу.

Соціальна доктрина Католицької церкви.

Миротворча діяльність Івана Павла ІІ.

Вплив християнства на культуру, мистецтво, освіту Русі-України.

Роль українського православ'я в національно-визвольній боротьбі українського народу.

Особливості українського православ'я.

Основні етапи історії Української православної церкви.

УАПЦ у сучасній Україні.

Сучасний стан православ'я в Україні.

Основні етапи історії Української греко-католицької церкви.

Роль Української греко-католицької церкви у національно-визвольній боротьбі українського народу.

Подвижницька діяльність митрополита Андрія Шептицького та Йосипа Сліпого.

Виникнення протестантизму.

Лютеранство і кальвінізм як два основні різновиди протестантизму.

Особливості церковного упорядкування пізньопротестантських конфесій.

Своєрідність віросповідних засад протестантизму.

Особливості культової практики протестантизму.

Історичні умови виникнення та існування пізнього протестантизму.

Протестантські конфесії в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Головащенко С.Історія християнства. – К., 1999.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга вторая. Пути христианства. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Бондаренко В.Д. Современное православие: тенденции эволюции – Симферополь, 1989.

Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1991.

Ватиканський собор. Документи Другого ватиканського собору: Конституції, декрети, декларації – Львів, 1996.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К., 1994.

Волконский А. Католичество и священное предание Востока. – М., 1992.

Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1973.

Герье В. Западное монашество и папство. – М., 1997.

Горський В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. – К., 1987.

Григулевич И.Р. История инквизиции. – М., 1970.

Григулевич Й.Р. Папство. Століття ХХ. Пер. з рос. – К., 1988.

Джексон П. Доктрины и устройство баптистских церквей. – Одесса, 1993.

Зоц В.А. Православие и культура: факты против домыслов – К., 1986.

Иоанн Павел ІІ Искупитель человека; Бог, богатый милосердием; Совершая труд – Рoznań: Simvol, 1991.

Иоанн Павел ІІ Окружное послание Centesimus Annus – Сотый Год Его Святейшества Папы Иоанна Павла ІІ – Нью-Йорк: ООН, 1991.

Иоанн Павел ІІ Энциклики его Священства Папы Римского 1981-1991 годов о труде и человеческой жизнедеятельности, нравственности и морали – К., 1993.

История баптизма. – Одесса, 1996.

Ідеологія руського православ'я: Критич. аналіз / Б.О. Лобовик, М.С. Гордієнко, М.П. Красиков, М.П. Новиков, В.К. Танчер та ін. – К., 1986.

Історія релігії в Україні: В 10 т. – К., 1997. – Т.2: Українське православ'я.

Історія християнської церкви на Україні. – К., 1992.

Калинин Ю.А. Модернизм русского православия – К., 1988.

Красников Н.П. Православная этика: прошлое и настоящее – М., 1981.

Лапицкий М.И. Труд


 
Загрузка...