REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

и бизнес в зеркале религий – М., 1998.

Лапицкий М.И. Труд и бизнес в зеркале религий – М., 1998.

Лобье, Патрик де. Три града. Социальное учение христианства – СПб., 2001.

Лозинский С.Г. История папства – М., 1986.

Любащенко В.І. Історія протестантизму в україні. – К., 1996.

Лялина Г.С. Баптизм. – М., 1977.

Марусяк М. (протоієрей) Моральне богослов'я. Навч. посіб. для дух-х навч. закл. – Снятин, 2000.

Мельник В.И. Эволюция современного пятидесятничества. – Львов, 1985.

Мельник В.Історія протестантизму. Курс лекцій. – К., 1996.

Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. СПб., 1997.

Моральне Богослов'я католицької Церкви – Львів, 1995.

Мчедлов М.П. Католицизм – М., 1974.

Обер Жан-Мари Моральне богослов'я – Львів, 1997.

Овсиенко Ф.Г. Социально-этическое учение современного католицизма. (Критический анализ) – М., 1987.

Овсиенко Ф.Г. Эволюция социального учения католицизма – М., 1987.

Пастирське послання "Економічна справедливість для всіх: Католицьке соціальне вчення та економіка США" // Наука та релігія 1986, №7, С.54-57.

Покликання і місія мирян: післясинодальне апостольське повчання Святійшого Отця Івана Павла ІІ – Львів, 1998.

Поснов М. История христианской церкви – К., 1991.

Поснов М. История христианской церкви – К., 1991.

Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – К., 1994.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Українська греко-католицька церква – Львів, 1994.

Українська церква між Сходом і Заходом. – К., 1996.

Филарет (митрополит Московский) Православный катехизис – СПб., 1995.

Филиппович Л. Философско-этический анализ православно-богословской концепции нравственных качеств человека: науч. докл. – К., 1989.

Чанышев А.Н. Протестантизм. – М., 1969.

Чировський М. Введення до суспільно-господарської науки Церкви – Львів, 1994.

Чировський М. Введення до суспільно-господарської науки Церкви – Львів, 1994.

Чобич С. Історія християнської церкви. – Львів, 1998.

Чобич С. Історія християнської церкви. – Львів, 1998.

ТЕМА 6 СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ

ПЛАН

Причини виникнення та широкого розповсюдження нетрадиційних релігій.

Загальна характеристика і класифікація нетрадиційних релігій.

Нехристиянські об'єднання.

Неоязичництво.

Синтетичні неорелігії.

Неоорієнталістські культи.

Езотеричні об'єднання.

Сайєнтологічні рухи.

Психотехнічні культи.

Сатанізм, демонологія.

Контрольні запитання

Поясніть причини виникнення та широкого розповсюдження нетрадиційних релігій.

Як формуються нетрадиційні релігії і які загальні риси їм притаманні?

Чому багато нових релігій називають "молодіжними"?

На якому ґрунті виникають в нашій країні різні релігійні секти?

Дайте загальну характеристику і класифікацію нетрадиційних релігій.

У чому полягає небезпека тоталітарних культів.

Що є основою віри багаї і чому соціологи відносять її до універсалістських релігій?

Як міграція населення у зв'язку з війнами та військовими конфліктами, а також з політичними змінами у державах міняють геополітичну та релігійну картину сучасного світу?

Які передумови існують для подальшого розвитку міжрелігійних контактів в інтересах всього суспільства?

Розкажіть про сутність синтетичних неорелігій, що лежить в основі їх теорії і практики?

Назвіть спільні риси неохристиянських об'єднань.

Що представляють собою неоорієнталістські культи?

В силу яких причин в нашій країні розповсюдилися неоорієнталістські культи?

Що таке психотехнічні культи, чому вони вважаються небезпечними?

Розкажіть про сутність релігій сайєнтологічного напрямку.

Розкажіть про пропагандистську діяльність релігійних сект. Чому вона негативно впливає на духовне і фізичне здоров'я людей?

Чому наукові досягнення і технічний прогрес викликає у людей апокаліптичні і релігійно-містичні настрої?

В силу яких причин в ХХ ст. отримали широке розповсюдження сатанинські культи? Яку основну ідею сповідують їх представники?

Теми рефератів

Особливості нетрадиційних культів.

Різновиди нетрадиційних культів.

Небезпека тоталітарних культів.

Астрологія і її сьогоднішній ренесанс.

Неоязичництво на Україні.

Сутність оккультно-містичних вчень.

Пропагандистська діяльність релігійних сект та її наслідки.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Головащенко С.Історія християнства. – К., 1999.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга вторая. Пути христианства. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. – М., 1995.

Кураев А. Соблазн неоязычества. – М., 1994.

Митрохин Л.Н. Религии "нового века". – М., 1994.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З РЕЛІГІЄЗНАВСТА

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи


 
Загрузка...