REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. Рекомендується перевірка засвоєння найбільш важливих та складних питань в співбесіді з викладачем.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

ТЕМА №1 РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ І СКЛАДОВА

ЧАСТИНА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Предмет курсу "Релігієзнавство".

Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика.

Сутність і походження релігії.

Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура.

Функції релігії та її роль у житті суспільства.

Мета розгляду теми: показити, що релігію можна і потрібно вивчати як соціальну реальність, яка доступна емпіричному дослідженню, раціональному поясненню і теоретичному аналізу; проаналізувати структуру, функції і роль релігії в суспільстві.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: релігієзнавство, релігійна свідомість, релігійна діяльність, богослов'я, теологія, трансцендентний, креаціонізм, провіденціалізм, есхатологія, релігія, догматика, екзегетика, літургіка, каноніка, культ, церква, секта, харизматичний культ, деномінація.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Охарактеризуйте основні історичні етапи релігієзнавства.

В чому різниця між науковим і богословським підходом до вивчення релігії?

Як пояснювали феномен релігії представники різних філософських напрямів?

Охарактеризуйте структурні елементи релігії.

Що представляють собою сутнісні характеристики релігії?

Назвіть основні домінанти релігії.

Що таке предмет релігійної віри?

Що представляє собою релігійний досвід?

Розкрийте зміст і функції релігійного культу.

Яку роль відіграє релігія в житті суспільства? Охарактеризуйте основні функції релігії.

Визначте правові види взаємовідносин церкви і держави.

Як співвідносяться між собою релігійні і політичні інститути суспільства?

Назвіть основні етапи еволюції релігії в ході історичного розвитку людства.

Що таке свобода совісті? Охарактеризуйте основні положення Закону „Про свободу совісті та релігійні організації в Україні".

Теми рефератів

Релігія в системі культури.

Філософія релігії: витоки і сучасний стан.

Духовна сутність релігії.

Езоторизм як спосіб духовного освоєння світу.

Філософські форми усвідомлення Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм.

Релігія та наука.

Релігія та мораль.

Місце релігії в суспільній свідомості.

Психологія релігії про природу релігійного феномена (3. Фрейд, К. Юнг).

Релігійні організації. Типи релігійних організацій.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Бурунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971.

Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов – СПб, 1997.

Булгаков С.Н. Христианский социализм – Новосибирск, 1991.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. – М., 1985.

Вебер М. Избранное. Образ общества – М., 1994.

Вебер М. История хозяйства. Город. – М., 2001.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К., 1999.

Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – М., 1999.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Психоанализ и религия. – М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1995.

Юнг. К. Архетип и символ. – М., 1991.

ТЕМА № 2 СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ЇЇ РАННІ ФОРМИ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Виникнення релігії.

Родоплемінні культи: магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, шаманство та знахарство.

Мета вивчення теми: показати основні підходи вирішення проблеми походження релігії і дати характеристику її ранніх форм.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: концепція прамонотеїзма, нормативна класифікація, етнографічна і лінгвістична класифікація, генетична класифікація, філософська класифікація, морфологічна класифікація, феноменологія релігії, магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, шаманство та знахарство.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Охарактеризуйте релігієзнавчі теорії походження релігії, в чому їх відмінність від богословських теорій?

Розкрийте сутність богословсько-теологічного підходу до питання генезису релігії.

У чому полягає науковий підхід до питання генезису релігії?

Поясніть, що таке класифікація релігій. Які класифікації релігії існують в


 
Загрузка...