REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

релігієзнавстві?

Розкрийте сутність соціологічного підходу до проблеми класифікації релігій.

Які фактори вплинули на формування релігійності первісної людини?

Які існували первісні форми релігії?

Що представляє собою тотемізм?

Що таке табу?

Що Ви знаєте про магію?

Що таке фетишизм?

Охарактеризуйте анімізм.

Теми рефератів

Основні підходи вирішення проблеми походження релігії.

Шаманство та знахарство: факти і домисли.

Магічне світосприйняття.

Знахарство та лікувальна магія.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. – М., 1967.

Малиновский Б. Магия, наука и ерлигия // Религия и общество. – М., 1996. – Ч. І, ІІ.

Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1995.

Тейлор В Первобытная культура. – М., 1989.

Токарев Д. Ранние формы религии. – М., 1996.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Психоанализ и религия. – М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1995.

Штернберг Л.Я. Первобытнай религия. – М., 1936.

Юнг. К. Архетип и символ. – М., 1991.

ТЕМА № 3 НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Поняття національно-державної (етнічної) релігії.

Ранні національні релігії:

а) релігія Стародавнього Єгипту;

б) Релігія Стародавньої Месопотамії;

в) давньогрецька релігія;

Язичество:

а) язичество кельтів і германських племен;

б) язичество прадавніх слов'ян.

Пізні національні релігії:

а) індуїзм;

б) конфуціанство;

в) даосизм;

г) синтоїзм;

д) зороастризм;

е) джайнізм;

з) іудаїзм.

Мета вивчення теми: показати національно-державні (етнічні) релігії в усьому різноманітті їх історичних форм.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: національно-державної (етнічної) релігії, міф, індуїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм, зороастризм, джайнізм, іудаїзм, Веди, ідея перевтілення, карма, сансара, культ Неба, монотеїзм.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Дайте визначення національно-державної (етнічної) релігії.

Що таке міф, які його функції? Про що розповідають давньомесопотамські міфи?

Яке значення мали релігії Давньої Месопотамії для подальшого розвитку релігійної думки?

Охарактеризуйте політеїстичний пантеон давніх шумерів, аккадців, вавілонян, ассірійців.

Розкрийте роль заупокійного культу у давніх єгиптян.

Якою була роль жерців у давньоєгипетському суспільстві?

Охарактеризуйте пантеон давньогрецьких богів.

Як розповідали давньогрецькі міфи про походження світу і людей?

Які герої були найбільш популярними у давніх греків?

Охарактеризуйте особливості соціально-економічного розвитку і релігійних вірувань кельтів, германців, давніх слов'ян.

Охарактеризуйте головні ідеї релігії Вед.

Яке відношення має ведична релігія до пращурів українців?

В чому суть релігії брахманізму? Що таке Упанішади?

Які культи богів існували в процесі розвитку індуїзму?

У чому специфіка релігійних систем давнього Китаю?

Що таке конфуціанство? Яка роль конфуціанства в розвитку релігії в Китаї?

Охарактеризуйте ідеал досконалої людини за Конфуцієм. У чому його позитивний зміст?

У чому суть даоської релігії і який вплив вона мала на китайське суспільство?

Розкрийте сутність зороастризму.

Охарактеризуйте головні риси синтоїзму.

Коли в стародавній Іудеї виник культ Яхве і як це вплинуло на становлення іудаїзму як релігії?

Що таке Талмуд? Яке його значення для іудеїв?

Якою була роль пророка Мойсея в розвитку іудаїзму?

Вплив іудаїзму на становлення та розвиток державних інститутів.

Яка роль синагоги в іудейській релігії?

Теми рефератів

Вірування у культи Стародавнього Єгипту.

Релігії Стародавньої Месопотамії.

Релігія Стародавньої Греції.

Релігія Стародавнього Риму.

Вплив давньогрецької міфології на розвиток Європейської культури.

Життєві цілі та моральні норми індуїзму.

Роль конфуціанства у розвитку релігії, культури та держави в Китаї.

Життя в гармонії з природою по-даоські.

Релігійно-філософська основа далекосхідних бойових мистецтв.

Вплив синтоїзму на світосприйняття японців.

Давньослов'янський пантеон.

"Нижча міфологія" слов'ян.

Основні ідеї Старого Завіту.

Значення морального закону Мойсея в історії людства.

Свята і обряди іудаїзму.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів,


 
Загрузка...