REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Цінні папери → Система державних органів регулювання РЦП України

Реферат на тему:

Система державних органів регулювання РЦП України

Характерною ознакою ринків капіталів у сучасному світі є глобалізація. Щоб визначити особливості державного регулювання РЦП в Україні, доцільно охарактеризувати стан і основні ознаки цього ринку. Назвемо основні характерні ознаки:

• в обігу перебувають цінні папери як іменні, так і на пред'явника;

• здійснюється обіг як документарних, так і бездокументарних цінних паперів;

• змішана форма участі як торговців цінними паперами (як банки, так і небанківські установи);

• продовження приватизації, боротьба за контроль над об'єктами, що приватизуються; як наслідок цього — первинне розміщення (у результаті приватизації), первинна емісія і розподіл не через організовані ринки; слабкість вторинного ринку;

• Україна має ознаки emerging market (ринку, що виникає) — швид-козростаючий, високоризиковий; з інфраструктурою, що формується; з переважанням іноземного інвестора; з низькими ліквідністю та прозорістю ринку;

• слабкість внутрішнього інвестора.

Система органів, які в межах своїх повноважень та компетенції здійснюють регулювання, контроль та інші функції управління фондового ринку й інвестиційної діяльності в Україні, складається з чотирьох груп.

1. Верховна Рада України, Президент та Кабінет Міністрів України, які шляхом прийняття законодавчих та нормативних актів з питань РЦП, визначення напрямків державної політики на РЦП, призначення складу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечують загальні засади державного регулювання РЦП в Україні.

2. Безпосереднє формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

3. Державні органи, що здійснюють контроль або функції управління на РЦП. Зокрема, це Фонд державного майна, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк України, Анти-монопольний комітет, Державна податкова адміністрація України. Певні функції управління інвестиційною діяльністю здійснюють Національне агентство з реконструкції та розвитку та Державна інвестиційна компанія.

4. Державні органи, що виконують спеціальні функції контролю та нагляду за дотриманням законодавства і правозастосування в державі. Ці функції поширюються і на РЦП. Зокрема, як Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Вищий арбітражний суд України.

Згідно із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" координацію діяльності державних органів з питань фондового ринку покладено на ДКЦПФР. До основних завдань комісії належать такі:

• формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування РЦП в Україні, координація державних органів у цій сфері;

• державне регулювання та контроль за випуском та обігом цінних паперів і їх похідних в Україні, запобігання і припинення порушень законодавства на РЦП шляхом застосування санкцій;

• сприяння розвитку РЦП шляхом адаптації національного ринку до міжнародних стандартів, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

У процесі реалізації цих завдань ДКЦПФР виконує такі основні функції:

• встановлює вимоги щодо випуску й обігу цінних паперів та їх похідних, у тому числі іноземних емітентів; встановлює порядок реєстрації і випуску цінних паперів та інформації про випуск;

• здійснює реєстрацію випусків цінних паперів та інформації про їх випуск, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що перебувають в обігу на території України;

• встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних паперів;

• встановлює порядок і видає дозволи на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, клірингово-розрахункову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи на здійснення окремих видів професійної діяльності на РЦП, анулює ці дозволи в разі порушення вимог законодавства;

• встановлює порядок складання звітності учасників РЦП;

• реєструє правила функціонування організаційно оформлених РЦП. За ДКЦПФР закріплено багато функцій і прав, які надають можливість забезпечити повний комплекс регулятивних, наглядових і контрольних заходів, що охоплюють практично всі аспекти та особливості діяльності на ринку. Цій Комісії надано широкі повноваження у сфері правозастосування: уповноважені особи Комісії мають право накладати штрафи та застосовувати санкції до юридичних осіб за правопорушення на РЦП. Так, за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів передбачено штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 150 % прибутку (надходжень), одержаного в результаті цих дій. За діяльність на ринку без ліцензії накладається штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації— до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Одним з аспектів діяльності ДКЦПФР є створення СРО. Як СРО зареєстровані Українська Асоціація інвестиційного бізнесу, ПФТС та Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв.

Важливим кроком для процесу інтеграції українського фондового ринку в міжнародні ринки капіталів став вступ ДКЦПФР у члени IOSCO, яка координує діяльність на світовому ринку капіталів і об'єднує Комісії з цінних паперів 78 країн світу.

Сучасний розвиток РЦП в Україні пов'язаний зі створенням розвиненого та високоліквідного вітчизняного фондового ринку, інтегрованого в міжнародні ринки капіталів, і вдосконаленням форм та методів його регулювання, нагляду та контролю з метою захисту інтересів інвесторів, держави і суспільства. Вирішення проблем розвитку фондового ринку в межах визначеної єдиної державної політики можливо лише за умов ефективної координації та взаємодії, насамперед органів державної влади, а також усіх учасників ринку.

Список використаної та рекомендованої літератури

 • Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. — Μ.: ИНФРА-М, 1996.

 • Губсъкий Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук, думка, 1998.

 • Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. —К.: Алер-та, 2003.

 • Загорсъкий В. С. Ринок цінних паперів. — Львів, 1995.

 • Иванов В. М. Финансовый рынок. —К.: МАУП, 1999.

 • Інвестування: Навч.-метод, посіб. / А. А. Пересада та ін. — К.: Вид-во КНЕУ,2001.

 • Калина А. В., Корнеев В. В. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1999.

 • Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — К.: ВІРА-Р, 1998.

 • МендрупО. Т.,ШевчукІ. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб.—К.:Вид-воКНЕУ, 1998.

 • Мерпгенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К.: Изд-во КИА, 1997.

 • Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999.

 • Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок. — К.: Феникс, 1998.

 • Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. —К.: Феникс, 1997.

 • Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.,1993.

 • Пересада А. А. Інвестиційні процеси в Україні. — К.: Лібра, 1998.

 • Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні. — К., 2001.

 • Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестування. — К.: МАУП, 2000.

 • Фондовий ринок України: Навч. посіб. / За ред. акад. В. В. Оскольського. — К.: Скарбниця, 1994.

 • Шарп У., Александер Г., БейлиДж. Инвестиции. —Μ.: ИНФРА-М, 1998.


 •  
  Загрузка...