REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Цінні папери → Види цінних паперів, їх характеристика та призначення. Основні операції з цінними паперами

Реферат на тему:

Види цінних паперів, їх характеристика та призначення. Основні операції з цінними паперами

Розвиток інвестицій постійно потребує мобілізації й розподілу фінансових коштів.

Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння грошима, визначають відносини між особою, яка їх випустила, та їх власником. Крім того, вони передбачають можливість виплати доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також передавання грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Відповідно до законів України можуть випускатися такі види цінних паперів: акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі тощо.

Акція — це цінний папір без встановленого строку обігу, який засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства,

підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає його власникові право одержувати частину прибутку у вигляді дивідендів, а також брати участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.

Облігації засвідчують внесення їх власником коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів у передбачений строк з виплатою відсотків (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Казначейські зобов'язання — це цінні папери на пред'явника, які розповсюджуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власником коштів до бюджету і дають право на одержання встановленого доходу.

Ощадний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника одержувати після встановленого строку депозит і відсотки за ним.

Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселеутримувачу).

Облік акцій власної емісії

Акціонерне товариство випускає акції в розмірі його статутного фонду. Під час реєстрації товариства в його засновницьких документах (установчій угоді, статуті) мають бути визначені загальна сума статутного фонду, кількість акцій (простих чи іменних), їх номінальна вартість. Додатковий випуск акцій чи збільшення їх номінальної вартості може відбутися тільки після повної сплати раніше випущених акцій і внесення відповідних доповнень у засновницькі документи.

На суму зареєстрованого статутного фонду в бухгалтерському обліку робиться такий запис:

Дт. pax. 75 "Розрахунки з учасниками";

Кг. pax. 85 "Статутний фонд".

Оплату викуплених акцій акціонери можуть здійснювати як у грошовій, так і в будь-якій іншій формі. Порядок запису такий:

Дт. 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок" — на суму внесених коштів;

Дт. 01 "Основні засоби", 04 "Нематеріальні активи", 05 "Матеріали", 41 "Товари" —на вартість внесених цінностей;

Кт. pax. 75 "Розрахунки з учасниками" — на суму, що відповідає номінальній вартості акцій;

Kr. pax. 88, субрахунок "Емісійний дохід" — на суму перевищення продажної (курсової) вартості акцій над номінальною.

Якщо акції реалізуються за ціною нижче номінальної вартості, різниця списується за рахунок раніше створеного емісійного доходу або відноситься на зменшення залишкового прибутку товариства.

Акціонерне товариство може викуповувати в акціонерів акції власної емісії з метою їх подальшого продажу або анулювання. Для обліку викуплених акцій використовується рахунок 56 "Грошові документи", субрахунок "Власні акції, викуплені в акціонерів". У момент придбання акцій цей рахунок дебетується в кореспонденції з кредитом рахунків 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок".

Подальша реалізація викуплених акцій відображується в обліку за дебетом рахунків коштів і кредитом рахунку 56 "Грошові документи", субрахунку "Власні акції, викуплені в акціонерів".

У разі анулювання викуплених акціонерним товариством акцій має бути зменшений його статутний фонд з відповідним внесенням змін у засновницькі документи. На суму акцій, що підлягають анулюванню, дебетується рахунок 85 "Статутний фонд" і кредитується рахунок 56, субрахунок "Власні акції, викуплені в акціонерів".

Якщо під час купівлі-продажу курсова вартість акцій не відповідає номінальній, різниця відноситься в дебет або кредит рахунку 88, субрахунку "Емісійний дохід". Дебетується цей субрахунок тоді, коли акцію продано за ціною нижче номіналу або придбано за ціною вище номіналу. Записи у кредиті субрахунку "Емісійний дохід" здійснюють у разі продажу акції за ціною вище номінальної вартості або викупу акцій власної емісії за цінами, нижчими від номінальних.

На суму нарахованих акціонерам дивідендів дебетується рахунок 81 "Використання прибутку" та кредитуються такі рахунки:

pax. 70 "Витрати на оплату праці", якщо акціонери є працівниками цього підприємства;

pax. 75 "Розрахунки з учасниками", якщо акціонери є засновниками господарського товариства;

pax. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" в інших випадках.

Дивіденди нараховуються та виплачуються за підсумками роботи за рік. Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у разі виплати дивідендів товариство повинне сплатити в бюджет податок на дивіденди в розмірі 30 % нарахованої суми, що в обліку відображується в дебеті рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" і кредиті рахунку 51 "Розрахунковий рахунок". У наступному звітному періоді ця сума зараховується до оплати податку на прибуток, який нараховується в обліку за дебетом рахунку 81 "Використання прибутку" і кредитом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом".

Облік облігацій власної емісії

Підприємства й організації з метою залучення додаткових інвестицій можуть випускати облігації для відкритого продажу. Рішення про їх випуск приймається емітентом і оформлюється протоколом. Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму понад 25 % розміру статутного фонду тільки після повної сплати всіх випущених акцій.

Облік залучених коштів, одержаних у результаті випуску облігацій підприємства, ведеться на рахунку 95 "Інші позикові кошти", до якого відкриваються два субрахунки:

1. "Короткострокові позикові кошти" — строком до одного року.

2. "Довгострокові позикові кошти" — строком понад один рік.

У разі одержання коштів від продажу облігацій дебетуються рахунки 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок" і кредитується рахунок 95.

У разі погашення облігацій на суму виплачених коштів робляться зворотні записи за дебетом рахунку 9 5 і кредитом рахунків 50, 51. Відсотки за облігаціями нараховуються за рахунок чистого прибутку за дебетом рахунку 81 "Використання прибутку" та кредитом рахунку 70 "Витрати на оплату праці".

З уведенням у дію з 1 липня 1997 р. нової редакції Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" кошти, одержані від розповсюдження цінних паперів з обмеженим строком дії, у тому числі й від продажу облігацій, вважаються валовим доходом. У свою чергу кошти, сплачені у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, відносять до валових витрат.

Такий порядок оподаткування операцій з цінними паперами недостатньо врегульований. Згідно із Законом кошти, одержані від


 
Загрузка...