REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Цінні папери → Біржі і біржова діяльність. Закони України “Про товарну біржу” і “Про фондову біржу”

Реферат на тему:

"Біржі і біржова діяльність.

Закони України "Про товарну біржу"

і "Про фондову біржу"

ПЛАН

1. Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції і обов'язки

2. Види біржових угод та правила біржової торгівлі

3. Правовий статус фондової біржі та захист громадян-інвесторів на фондовому ринку

Список використаної літератури

1. Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції і обов'язки

Біржа визначається як сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції шляхом укладення певного виду угод.

Основними законами, що регулюють біржову діяльність в Україні є: закони: "Про товарну біржу" і "Про цінні папери та фондову біржу".

Закон України "Про товарну біржу" визначає умови створення та діяльності товарних бірж на території України. Згідно з ч. 1 ст. 1 цього закону товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг щодо укладання біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій товарів, вивчення, упорядкування і полегшення товарообороту і пов'язаних з ним торговельних операцій. Основна її мета — сприяти зведенню в одному місці (на біржі) попиту і пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту. Це характеризує біржу як економічну категорію.

Юридичними ознаками біржі є:

• постійне місцем взаємодії попиту і пропозиції, тоді як ярмарок лише періодично виконує цю функцію;

• зафіксований контингент клієнтів і відвідувачів.

• здійснення товарообігу поза біржею.

Фондова біржа — це біржа, що оперує цінними паперами, тобто грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Об'єктами операцій фондової біржі є:

акції;

облігації республіки, місцевих позик і підприємств;

казначейські зобов'язання республіки;

ощадні сертифікати;

векселі.

З точки зору правового становища фондова біржа являє собою підприємство у формі акціонерного товариства, яке зосереджує в собі попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу.

Товарні біржі класифікуються на види залежно від ряду підстав:

1. Залежно від характеру асортименту товарів товарні біржі поділяються на:

вузькоспеціалізовані (предметом торгівлі на таких біржах є один вид товарів);

спеціалізовані (предметом біржової торгівлі є, як правило, однотипні групи товарів); універсальні (предметом торгівлі є широкий асортимент різноманітних товарів).

2. Залежно від характеру біржових угод виділяють:

біржі реального товару, на яких предметом купівлі-продажу є реальний товар (як вироблений, так і намічений для виготовлення);

ф'ючерсні, на яких здійснюється торгівля не реальними товарами, а контрактами;

опційні, предметом торгів на яких є тільки права на купівлю або продаж реальних товарів або контрактів на них у наступному періоді;

комплексні, на яких укладаються угоди щодо реального товару, а також ф'ючерсні та опційні угоди.

3. Залежно від ступеня відкритості товарні біржі поділяються на

відкриті (публічні), на яких крім членів біржі в біржових операціях можуть брати участь і відвідувачі торгів (постійні і разові);

закриті, на яких право участі в біржових торгах і укладання біржових угод мають лише члени цієї товарної біржі.

До основних функцій біржі відносяться:

Товаророзподільяча (товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого каналу або механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за реальною ціною).

Ринкоорганізуючиа (товарна біржа є свого роду господарюючим суб'єктом, який організовує ринок. Тому її ще називають організованим ринком. Вона створює необхідні умови учасникам біржових торгів у їх проведенні.

Стандартизаційна (Продукція, що надходить на біржу, має відповідати стандартам).

Узгодження попиту і пропозицій (товарна біржа — це місце, де узгоджуються попит і пропозиція на певний біржовий товар).

Регулятивна (товарна біржа є регулятором цін. Завдяки коливанню біржового попиту і біржової пропозиції тут не може бути державного регулювання цін).

Стабілізаційна (товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар. Функція стабілізації цін здійснюється через механізм біржової спекуляції або гри на підвищення і зниження цін)

Котирувальна (біржа є місцем так званого біржового котирування цін. Біржове котирування — це реєстрація біржовими органами курсів цін, що виникають стихійно, на окремі біржові товари (цінні папери) з урахуванням укладених біржових угод).

Інформаційна (біржа здійснює збирання і обробку ринкової інформації, тобто є інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового товару, динаміки попиту на товари, цін на біржових та інших ринках тощо. Біржа забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів, у тому числі шляхом видання біржового бюлетеня — періодичного органу, в якому публікуються курси цін на товари чи цінні папери).

Третейські (товарна біржа виконує тритейські функції, тобто розглядає спори між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами. Рішення тритейської комісії біржі є обов'язковими і мають силу виконавчого документа. Відповідно до викладених функцій товарні біржі діють за певними принципами, користуються правами та несуть встановлені законом обов'язки).

Принципами діяльності бірж є рівноправність учасників біржових торгів; застосування вільних (ринкових) цін; публічне проведення біржових торгів. Товарна біржа має право:

• встановлювати відповідно до чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;

• створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

• розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

• зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;

• встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

• встановлювати інші грошові збори;

• встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

• засновувати тритейські комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за кордоном України;

• вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

• видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні та рекламні видання;

• здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

До основних обов'язків біржі, передбачених статтею 4 Закону "Про товарну біржу" відносяться:

- створення необхідних умов для біржової торгівлі, регулювання біржових операцій,

- регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що обертаються на біржі.

Біржа зобов'язана надавати організаційні та інші послуги членам і відвідувачам біржі, здійснювати збирання, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.

2. Види біржових угод та правила біржової торгівлі

Залежно від місця укладання закон розрізняє біржові та позабіржові угоди. Біржовими угодами є дії громадян і організацій щодо встановлення, зміни або припинення цивільних прав або


 
Загрузка...